Mchklogo%20CMYK

Inbjudan till International Rally Sweden
 
SKÅNE RUNDT 2016
27 – 28 augusti
Fyrtiosjunde året

 
Arrangör för rallyt är Motorcykelhistoriska Klubben Syd (MCHK Syd),
som är en lokalavdelning av Motorcykelhistoriska Klubben


 
Du som älskar Gamla Motorcyklar!
 
Skåne Rundt är ett årligen återkommande internationellt rally på allmänna vägar för motorcyklar i historiskt korrekt skick och med tillverkningsdatum senast den 31 december 1945. Rallyt omfattar körning på allmän väg i cirka 500 kilometer och innefattar tävlingsmoment för både maskin, förare och passagerare.
 
I år kör vi, i enlighet med vår tradition, rallyt motsols. Yngre deltagare och deltagare på riktigt gamla motorcyklar har lägre startavgift. Vi behåller tidsgränsen 1945 som senaste tillverkningsår. Bärgningsservice finns som alltid till hands men vi tar ut en mindre avgift. Även i år nöjer vi oss med frågorna som tävlingsmoment.
 
Även i år kör vi med den ändrade klassindelningen och det finns alltså möjlighet för dem som kör i Klass A att starta i Smygehamn och att delta endast på lördagen. Denna ändring görs på försök; slår det inte väl ut får vi fundera ett varv till.
 
Starten går från Örenäs Slott +46 (0)418 45 11 00 (som erbjuder övernattning i dubbelrum för 1 595 kr och i enkelrum för 1 495 kr inklusive frukost) vid Glumslöv söder om Helsingborg. Ange bokningsnummer 49677 eller Skåne Rundt.  Strax efter start serveras det morgonkaffe, traditionsenligt, på motocrossbanan i Saxtorp. Vi fortsätter sedan till Motordagen i Svedala och därefter ner mot sydkusten för att så småningom äta lunch i Smygehamn. Nästa etapp går via Ystad, över Österlen och fram till Simrishamn där eftermiddagskaffe serveras. Lördagens mål är i Åhus, där vi äter middag tillsammans och övernattar. Strax efter start på söndagen passerar vi Bäckaskog Slott. Bäckaskog var rallyts övernattningsställe under några år fram till och med år 1984, så många av er känner kanske igen platsen. Vi tar en kaffepaus i hemtrevliga Nyteboda och intar lunch på Tyringe Kurhotell. Sista etappen till mål, går i år, liksom för tre år sedan till Åkesholms Gård för ett kaffestopp på deras Skördedag. Härifrån är det sedan inte långt till målet på Örenäs Slott. Årets rallyrunda blir som vanligt c:a 500 kilometer lång. Med erfarenheterna från de senaste åren har banan – där så är möjligt – lagts så att onödiga stopp, t. ex. i samhällen och vid trafiksignaler, undviks. Under rallyt är ca 60 personer engagerade som funktionärer utefter banan, i medföljande servicebilar och i vårt kansli. Mycket nöje!
 
Kontaktpersoner:
Rallyledning:      Mats Munklinde, Övre Västersjövägen 342, SE-266 97 Hjärnarp, 0431 455 555,
                             0705 145 140, E-post: munklinde@telia.com
Ekonomi:            Carl-Gustaf Olsson, Hyregatan 4, 211 21  Malmö, 040-30 76 05, 0707-49 79 51,
                             E-post: cgo@compagnet.se
Banchef:              Bengt-Göran Harrysson, Annelundsvägen 30, 235 99 Vellinge, 040-487027,
                             0704-56 72 31, E-Mail: pappabengt@telia.com
 
Hjärtligt välkommen till Skåne Rundt 2016!
 
Mats Munklinde
Rally Manager
 
 
REGLER OCH INFORMATION
Lagar och förordningar
Motorcykeln skall uppfylla de krav som gäller för färd på allmän väg i det land där motorcykeln är registrerad. Deltagande motorcykel skall ha gällande trafikförsäkring under rallyt. Föraren skall under rallyt medföra giltigt körkort och försäkringshandling. Föraren ansvarar i alla avseenden för eventuell passagerare. Förare och passagerare skall enligt svensk lag bära godkänd hjälm under färd.
 
Antika hjälmar är inte tillåtna under färd.
 
Framkommer vid besiktningen att fordon eller utrustning inte uppfyller normala krav på funktion och trafiksäkerhet för genomförandet av rallyt, förbehåller sig rallyledningen rätten att avvisa fordonet. Fordon som inte godkänns vid besiktningen före rallyt får inte deltaga. Deltagaravgiften återbetalas inte i sådant fall.

Vi vill vädja till deltagarna att på bästa sätt förbereda motorcykeln och sig själv inför rallyt. Skåne Rundt är ett långt och krävande rally för både motorcykel och förare/passagerare. Tillgång till mycket begränsad teknisk hjälp och bärgning finns men väntetider uppstår oundvikligen.
 
 
Ansvar
Rallyledningen frånsäger sig allt ansvar för skada eller förlust som kan drabba deltagare eller deltagares egendom i samband med deltagandet i Skåne Rundt 2016, samt för skada som kan drabba tredje person genom deltagares vållande. Rallyledningen tar ej heller ansvar för förlust av eller skada på transporterat bagage.
 
Deltagarna förutsätts genom sin anmälan godkänna att namn och adressuppgifter lagras och behandlas enligt PUL samt att resultat och fotografier får publiceras i media och på klubbens hemsidor: www.mchksyd.com,  www.skanerundt.se och www.mchk.org.
 
 
                                                                                      
Anmälan
 
Skicka in den medföljande anmälningsblanketten till angiven mottagare. Anmälan skall vara rallyledningen tillhanda senast den 15 juli 2016. Inkomna anmälningar registreras i den ordning de inkommer till oss. Antalet deltagande personer är maximerat till 150. Anmälan skall avse förare och eventuell passagerare med motorcykel tillverkad före den 31 december 1945. Bekräftelse på anmälan skickas därefter till deltagaren med upplysning om hur inbetalning av deltagaravgiften skall göras. Motorcykeln skall vara registrerad och försäkrad enligt bestämmelserna i motorcykelns hemland. Försäkrings- och registreringshandlingar skall kunna uppvisas vid besiktningen före start.
 
Genom din anmälan förbinder du dig att följa dessa regler för rallyt.

Klassindelning
 
A: Antik                                            Motorcykel tillverkad 1 jan 1871 t o m 31 dec. 1914
B: Veteran                                        Motorcykel tillverkad 1 jan 1905 t o m 31 dec. 1924
C: Vintage                                        Motorcykel tillverkad 1 jan 1925 t o m 31 dec. 1932
D: Post Vintage                                Motorcykel tillverkad 1 jan 1933 t o m 31 dec. 1945
P: Passagerare
 
Lagtävling
I rallyt ingår även lagtävling för klubblag (OBS! Endast registrerad klubb) och märkeslag. Varje lag består av tre deltagare. Deltagare kan endast delta i ett av de ovannämnda lagen. Namn på lagkapten och deltagare skall anmälas till rallyledningen senast en timme före första start. Lagkaptenen ansvarar för erhållet vandringspris och ansvarar för att detta pris i god tid återlämnas till rallyledningen inför nästkommande års rally.
 
 
Byte av fordon
För att möjliggöra deltagande i rätt klass och på lika villkor måste du anmäla senast vid start om du inte startar med det fordon som angetts i din anmälan.
 
Startmappen
Startmappen innehåller bland annat information, nummerskylt, färdbeskrivning, penna, startkort och måltidskuponger för båda dagarna. Nummerskylten skall under rallyt sitta framtill på motorcykeln, så att den är läsbar framifrån eller från höger.
 
Genomförande av rallyt
Tillåtna hjälpmedel är handlingarna i den startmapp som deltagaren erhåller från Sekretariatet vid ankomsten till startplatsen. Utrustning som till exempel mobiltelefon, färddator, GPS eller annan typ av elektronisk eller mekanisk mätutrustning som inte tillhör motorcykelns originalutrustning får ej användas under körningen. Vid frågekontroller får hjälp per telefon eller internet ej användas. Vi förutsätter ”fair play” och ärligt deltagande för att slippa beslut om diskvalifikation av deltagare. En detaljerad färdbeskrivning finns i startmappen. Avståndsangivelserna i färdbeskrivningen är ungefärliga. Start- och målplats för eventuell tidsetapp anges med för detta väl synliga skyltar. Dolda och hemliga passerkontroller längs färdvägen kan förekomma.
 
Rallyt måste i hela sin längd genomföras för egen maskin. Bärgning eller bogsering medför uteslutning, även om det sker efter sista kontrollen.

Färdbeskrivning och väganvisningar
 
På vissa sektioner där navigeringen i t.ex. vägkorsningar, rondeller eller inne i tätorter kan vara besvärlig sker vägvisningen med hjälp av skyltar som har nedanstående symboler.
 
■        Sväng vänster                    ▲        Kör rakt fram                     ●      Sväng höger                      eller                                                         
 
Skyltarna är kvadratiska (ca 30x30 cm) med vit eller gul grundfärg och med symbolen i svart mitt på skylten, skyltarna är placerade ca 50 cm ovanför markytan och 75 till 100 m framför den plats som skylten hänvisar till. Färdbeskrivningen kan också ange var på bansträckan dessa vägvisningar finns utplacerade. Under tidskörning med tilldelad medelhastighet skall eventuell hastighetsmätare vara maskerad. I annat fall tilldelas deltagaren maximalt antal straffprickar för momentet.
 
Vägar
Rallyt körs mestadels på asfaltbelagda vägar men grusvägar förekommer också, precis som på den tiden då våra motorcyklar var nya och i dagligt bruk. Tyvärr har en del av banan uppe i nordöst ganska dålig vägbeläggning. Slå ner på takten! Rallyledningen kan inte finna något bättre alternativ som tar oss förbi Nyteboda där vi serveras kaffe. Vägverket planerar förbättra vägen under 2016.
 
Tävlingsmoment och prickbelastning för förare
Lördag 27/8:        Frågor med motorcykelhistorisk anknytning samt passerkontroller.
 
Söndag 28/8:        Start med kall motor inom 30 sekunder.
                             Frågor med motorcykelhistorisk anknytning samt passerkontroller.
 
Prickbelastning     1 (en) straffprick för varje påbörjad minut som avviker från idealtiden.
 
Tidsetapper:          Maximalt 20 prickar per etapp.
                             För förare av motorcykel i klass A multipliceras antalet prickar med 0,3
                             För förare av motorcykel i klass B multipliceras antalet prickar med 0,5
                             För förare av motorcykel i klass C multipliceras antalet prickar med 0,7
                             För förare av motorcykel i klass D multipliceras antalet prickar med 1,0
 
Prickbelastning     3 (tre) straffprickar för varje obesvarad eller felaktigt besvarad fråga.
 
Övrigt:                  5 (fem) straffprickar för missad start med kall motor inom 30 sekunder.
                             10 (tio) straffprickar vid missad passerkontroll.
 
Tävlingsmoment och prickbelastning för passagerare
Allmänbildningsfrågor både lördag och söndag
 
Prickbelastning:    3 (tre) straffprickar för varje obesvarad eller felaktigt besvarad fråga.
 
 
 
 
Deltagaravgift
 Startavgiften är 1 600 kronor för såväl förare som passagerare. För deltagare som inte fyllt 21 år är avgiften 1 000 kronor. För deltagare på motorcykel som är tillverkad 1918 eller tidigare är avgiften 1 200 kronor. Förare på motorcykel som är tillverkad 1914 eller tidigare betalar ingen startavgift. Vid återbud efter 31 juli återbetalas den del av avgiften som överstiger hotellkostnaden, för närvarande 900 kronor. Vid sjukdom återbetalas 90 % av avgiften oavsett tidpunkt (läkarintyg krävs).
 
I deltagaravgiften ingår på lördag frukost, lunch, kaffe, gemensam middag och övernattning samt på söndag frukost, lunch och eftermiddagskaffe. För deltagare i Klass A som väljer att starta i Smygehamn ingår lunch, eftermiddagskaffe och middag på lördagen, samt övernattning och frukost. Det ingår transport av enkelt bagage till och från övernattningsplatsen men endast i mycket begränsad omfattning teknisk support under rallyt. Självkostnad för eventuella reservdelar debiteras. Tillgång till bärgningshjälp finns, men kan innebära väntetid och vid behov av bärgning tas en avgift på 100 SEK ut.
 
Deltagaravgiften inklusive eventuella transfereringsavgifter inbetalas efter det att du fått bekräftelse på din anmälan. Betala med det bifogade inbetalningskortet och ange administrationsnummer. Förfallodag är den 1 augusti 2016. Efter angiven förfallodag förbehåller sig rallyledningen rätten att stryka din anmälan. Vid betalning via Internetbank måste administrationsnummer och namn på deltagaren skrivas in på inbetalningens meddelanderuta.
 
 
 
Priser
Vandringspriset ”Skåne Rundt Trofén”, erövras av totalsegraren oavsett klass. Dessutom erhåller första till och med tredje placering i respektive klass pris. Följande övriga vandringspriser utdelas: BSA-Klubbens vandringspris till Bästa BSA, Rudolf Jönssons vandringspris till Bästa Husqvarna, Rudolf Jönssons vandringspris till Bästa Suecia, Stig Bramells vandringspris till Bästa Märkeslag, Nils Holgerssons vandringspris till Bästa Klubblag, Eric Nilssons vandringspris till Bästa Tysktillverkade Motorcykel, Benito Battilanis vandringspris till Bästa Italientillverkade Motorcykel, Björn Weissmanns vandringspris till Bästa Militärmotorcykel samt Marianne och Christian Kugelbergs vandringspris för Bästa Kvinnliga Prestation. Äldre motorcykel går före i prislistan vid lika resultat mellan deltagare. Vid lika ålder på motorcyklarna vinner äldre förare.
 
Vandringspris som erövras av utländsk deltagare förvaras hos Rallyledningen. Vinnare av vandringspris har fullt ansvar för dess vård och ansvarar för att det återlämnas i presentabelt skick till rallyledningen i god tid före nästa prisutdelning.

Start och mål
Start lördagen den 27 augusti och målgång på söndagen den 28 augusti sker på Örenäs Slott utanför Glumslöv söder om Helsingborg. Deltagare i Klass A kan starta i Smygehamn och går då i mål i Åhus.
 
Tider
Örenäs Slott Glumslöv
Fredagen den 26 augusti är rallysekretariatet öppet 14.00 – 21.00. Sekretariatet anvisar P-plats.
Maskinbesiktning fredag 14.00 – 21.00, lördag 06.30 – 09.00.
Lördagen den 27 augusti är rallysekretariatet öppet 06.30 – 10.00. Sekretariatet anvisar P-plats.
Första start 08.00.
 
Smygehamn
Lördagen den 27 augusti: första start 12.30.
 
ÅhusStrand
Lördagen den 27 augusti: Gemensam middag 19.30.
Söndagen den 28 augusti: Frukost 06.30, första start 08.00.
OBS! Start med kall motor inom 30 sekunder.
 
Örenäs Slott Glumslöv
Söndagen den 28 augusti: första målgång beräknas till ca 14.30 Prisutdelning ca kl. 16.30. Vi ser gärna att deltagarna har sina motorcyklar parkerade på gräsmattan nedanför slottet under prisutdelningen.
 
Ungefärliga passertider för första ekipage
Lördag                                                                          Söndag
                            
Örenäs Slott         08.00 Start                                         Åhus                     08.00 Start
Saxtorp                 08.30 Kaffe                                       Bäckaskog            08.30
Kävlinge              09.00                                                 Nyteboda              09.00
Anderslöv            10.00                                                 Tyringe                 11.00 Lunch
Smygehamn         11.00 Lunch                                      Finja                     13.00
Ystad                    13.30                                                 Åkesholm             13.30 Kaffe
Simrishamn          14.30 Kaffe                                       Örenäs Slott         14.30 Mål
Brösarp                15.30
Åhus                     16.00 Mål

Läs senaste nytt om Skåne Rundt på MCHK Syds hemsida:
www.mchksyd.com  och  www.skanerundt.se

Skåne – landskapet närmast kontinenten