Mchklogo%20CMYK

Årsmöte 2023

Årsmötet hålls den 18 mars 2023

Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) äger rum den 18 mars 2023. Mötet börjar kl. 13.00 och kommer dels att genomföras fysiskt på Oskarsrogatan 7 i Solna och dels som ett videomöte. Se bifogade information.

Årsmötesdokumenten publiceras till höger allteftersom. 

Röstlängd upprättas genom de som deltager på plats samt att de som deltar digital, senast kl. 11.00 den 18 mars 2022, sänder ett mejl till kansli@mchk.org från den mejladress där de kommer att vara nåbara under årsmötet. Det går också att anmäla sig på telefon 08- 260784 på ordinarie kanslitid måndagar kl. 10-14.

KALLELSE till årsmöte i
Motorcykelhistoriska klubben 2023

 
Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 18 mars 2023. Mötet börjar kl. 13.00 och kommer dels att genomföras fysiskt på Oskarsrogatan 7 i Solna och dels som ett videomöte. Se bifogade information.
 
Vi hoppas på ditt deltagande.
 
Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Den finns även på MCHK:s hemsida www.mchk.org. Röstlängd upprättas genom att alla deltagare i mötet, senast kl. 11.00 den 18 mars 2023, sänder ett mejl till kansli@mchk.org från den mejladress där de kommer att vara nåbara under årsmötet. Om flera medlemmar samtidigt deltar på en och samma plats ska en moderator utses bland de närvarande. Mejlet ska innehålla en lista över samtliga deltagare på platsen.
 
Röstlängd upprättas genom att inkomna mejl förtecknas hos kansliet. Förteckningen redovisas under denna punkt på dagordningen. Eventuell omröstning sker omvänt så att avvikande röster redovisas.
 
Röstberättigade är de medlemmar som betalat årsavgiften senast 2023-03-12. Varje deltagare tar själv ansvar för att delta endast om avgiften är betald. Betalningskontroll utförs i efterhand om det har skett en omröstning.
 
Alla årsmöteshandlingar publiceras på www.mchk.org senast en vecka före årsmötet.  Handlingar kan också beställas senast en vecka före hos MCHKs kansli.
 
Dagordning
1.      Mötet öppnas
2.      Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5.      Föregående årsmötesprotokoll
6.      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
7.      Fastställande av resultat- och balansräkning
8.      Revisorernas berättelse
9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.   Behandling av inkomna motioner
11.   Behandling av styrelsens förslag
12.   Val av styrelseledamöter
13.   Val av revisorer
14.   Val av tre ledamöter i valberedningen
15.   Förslag till budget för kommande verksamhetsår
16.   Fastställande av medlemsavgifter
17.   Mötet avslutas
 
Hjärtligt välkomna
Styrelsen