Mchklogo%20CMYK

MCHK:s årsmöte på MC museet i Surahammar 2016

Veteranmotorcyklar - Samhörighet - Trevliga gubbar

Dessa tre begrepp får sammanfatta SMHK:s årsmöte den 19 mars 2016
 

Veteranmotorcyklar
MCHK:s årsmöte 2016 ägde rum lördagen den 19 mars på MC museet i Surahammar. Ett drygt 50-tal medlemmar fick förmånen att besöka museets samlingar av veteranmotorcyklar, mopeder m.m. efter en lunch som klubben bjöd på.

Ni som, mot förmodan, inte har besökt MC museet, planera in ett besök!
Efter den mer nöjesinriktade första delen så startade årsmötet kl. 14.00.
 

Samhörighet
Själva årsmötesförhandlingarna var avklarade på ca 2 timmar, sedan följde kaffe med några informationspunkter om bl.a. tidning och hemsida m.m. Det togs också beslut om ändrade stadgar och styrelsen fick en ny sammansättning. Valen medförde att det dök upp en del nya ansikten i styrelsen. Valberedning och revisorerna genomgick också en del förnyelse. Alla detaljer finns att läsa i Årsmötesprotokollet. Där finns också övriga handlingar. Du kan också läsa ett sammandrag av Lennart Andersson nedan på sidan.

Trevliga gubbar
I museet blev det många tillfällen att tala om gamla minnen. De nostalgiska känslorna blossade upp då deltagarna betraktade de fantastiska veteranmotorcyklarna och mopederna.

Nog för att MCHK:s medlemmar har hög medelålder och mest består av män, men det tar inte ifrån oss rätten att ha synnerligen trevligt då vi träffas.
 

Sammandrag av Lennart Andersson

Evenemanget inleddes med lunch på restaurang Rondellen som ligger vid infarten från riksväg 66. Det bjöds på flera och vällagade rätter så var och en borde ha funnit något som passade. Efter detta så begav man sig till museet för att beskåda såväl två- som tre- som fyrhjuliga fordon och ”mingla”.
  
Klockan 14:00 var det så dags att bänka sig för mötet. Lennart West inledde och Mats Munklinde valdes till mötesordförande. Lars Johansson tog sig an sekreterarsysslan. Tord Ahlqvist och Ian Lines utsågs till justeringsmän.

Mats ledde förhandlingarna på ett rutinerat och effektivt sätt. Punkterna i dagordningen gav inte anledning till några längre diskussioner.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning föredrogs av Lars Nilsson.
Uno Jonsson föredrog revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet godkände punkterna.

MCHK Nerike hade inkommit med en motion där det föreslogs samgående med MCV och att löpande under året inhämta synpunkter från medlemmar, lokalavdelningar och sektioner. Motionen avslogs av styrelsen med motiveringen att inga förutsättningar finns för ett samgående för närvarande. Klubbarna har redan nu ett nära samarbete inom flera områden. När det gäller att inhämta synpunkter från medlemmarna så finns det svårigheter. Viktigare att stärka kontakterna med lokalavdelningar och sektioner. Dock kan hemsida, nyhetsbrev och Facebook förenkla och förbättra kontakten med medlemmarna.

Styrelsen föreslog ett antal förändringar av stadgarna utan att något fundamentalt ändras. Några ändringar föreslogs av mötet. Styrelsens förslag med föreslagna ändringar godtogs av mötet.
Styrelsen har utarbetat ett antal punkter för fortsatt utveckling av MCHK. Exempel på detta är en omgjord tidning och utfasning av Blickfånget, utveckla kommunikationen via hemsida och Facebook samt att i högre grad kommunicera med medlemmarna med E-post – portokostnaden är dryg, värva medlemmar genom att delta vid arrangemang där intresserade kan fångas upp.

Val till styrelsen av tre nya ledamöter, Göran Hjertstedt, Torsten Wohlin, Lars Johansson samt omval av Lennart West och Lars Nilsson. Styrelsen väljer vice ordförande som träder in under Christer Ellburgs frånvaro. Detta var valberedningens förslag som godtogs av mötet.

Vid val av revisorer fanns en vakans men där får man väl apostrofera Arne Knochenhauer, MCHK Nerike som på mötet tog sig an en plats bland revisorerna. Han ersätter Uno Jonsson. Då en ny revisionsbyrå har engagerats så har en auktoriserad revisor från denna, Kari Korpilainen, valts att ersätta Britt Conte.

Till valberedning, som föreslogs av Stig-Åke Fagerström, blev Robert Lavér ett nytt namn som ersätter Torsten Lindfors.

Styrelsens förslag till budget för nästa år liksom behållandet av årsavgiften godtogs av mötet.
Så avslutade ordförande mötet och tackade MCHK Mälardalen för deras insats. Inte minst det kaffe med bröd som deltagarna bjöds på.