Mchklogo%20CMYK
MCHK:s nya ordförande Lars Nilsson MCHK:s nya ordförande Lars Nilsson

Årsmöte 2018
Här lägger vi ut handlingarna till årsmötet. Rulla ner på sidan så hittar du dokumenten. Referat från mötet finns överst.

OBS! Balans -och resultaträkning finns som PDF längst ner på sidan.

KALLELSE till årsmöte i Motorcykelhistoriska klubben 2018
 

Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 17 mars 2018 på Sjögestad Motell, Vikingstad, utanför Linköping. Mötet börjar kl. 13.00. Vi hoppas på en god anslutning.
Verksamheten under 2018 kommer att innebära fortsatt genomförande av beslut från årsmötet 2017. Vi kommer också att behandla förslag från Rixdagen om bl. a skyddsutrustning, handlingsplan vid olyckor, aktiviteter och marknadsföring och förstås budget. Tidning och hemsida kommer att vidareutvecklas och vi fortsätter att engagera fler avdelningar och sektioner i vårt gemensamma medlemsregister samt hemsidan.
MCHK står för en enkel lunch för årsmötesdeltagarna från kl. 12.00 i motellets matsal. Efter mötet finns kaffe och kaka. För planeringens skull ber vi alla som avser att äta lunch att meddela detta senast den 13 mars till MCHKs kansli på telefon: 08-26 07 84 eller på mejl: kansli@mchk.org. Kansliet är öppet måndagar kl. 10-14.
Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Kallelsen finns även införd på MCHKs hemsida www.mchk.org. Röstlängd upprättas genom anteckning av närvaro vid mötets början.
Alla årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kan också beställas hos MCHKs kansli. Handlingar i begränsat antal kommer att finnas på plats.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen
 15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
 16. Fastställande av medlemsavgifter
 17. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna
Styrelsen