Mchklogo%20CMYK

MCHK:s årsmötesprotokoll och övriga handlingar

Här finner du länkar till handlingarna inför årsmötet. Protokollet se nedan.

Dagordning                 Verksamhetsberättelse
Ekonomi                      Styrelsens förslag
Motioner                      Valberedningens förslag
Nya stadgar 

Protokoll MCHK Årsmöte 2016-03-19
53 medlemmar var närvarande på mötet
Sture Andersson från MCHK Mälardalen hälsade oss välkomna till Gyllene Hjulet i Surahammar
 
1.      Öppnande
Vice Ordförande Lennart West öppnade mötet.
2.     Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
3.     Val av sekreterare
Mats Munklinde valdes till ordförande för mötet.
Lars Johansson valdes till sekreterare för mötet.
4.     Val av justeringsmän och rösträknare
Tord Ahlqvist och Ian Lines valdes att justera dagens protokoll.
5.     Föregående årsmötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
6.     Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Handlingarna är publicerade på www.mchk.org sedan slutet av februari.
Lars Nilsson gick igenom dokumenten med kommentarer och sammanfattningar.
Intäkter
Minskade medlemsavgifter motsv. ca 140 medlemmar (nominellt ca 300).
Årsrallyt medför totalt en kostnad och inte en intäkt.
Orealiserade kursförluster, en post som alternativt har redovisats som en kostnad.
Kostnader
MCHK-tidningen och Blickfånget utgavs inte som planerat
Medlemsregister innefattar utskick (avisering, tryckning, porto)  uppföljning, avstämning, utveckling och årlig grundavgift per antal medlemmar, ca 20 000 kr. per år
Lokal och mtrl
Porto, frankering
Kansliarvoden innehåller lönebikostnader 10,21 % (som borde ha budgeterats)
Styrelsens resor innehåller andra poster (årsmöte, årsrally m.m.)
 
Särskild genomgång gjordes av principer för utbetalda ersättningar för styrelse och kansliarbete. Se bifogad presentation.
Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse
7.     Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet godkände styrelsens förslag till balans- och resultaträkning
8.     Revisorernas berättelse
Uno Jonson föredrog revisorernas berättelse.
 
9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna hade föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.
 
Årsmötet beslutades enhälligt enligt revisorernas förslag.
 
10. Behandling av inkomna motioner
Nerikesektionen hade lämnat in en motion till styrelsen bl.a. angående samgående med MCV.
Arne Knochenhauer föredrog ärendet och påpekade att motionen, förutom konkret samarbete med MCV, också handlar om styrelsens sätt att löpande under året inhämta synpunkter från medlemmar, lokalavdelningar och sektioner.
Angående samgående med MCV rekommenderar styrelsen avslag på motionen. Sonderingar har gjorts med MCV och förutsättningarna finns inte just nu. Styrelsen stöder fortsatt och utökat samarbete med MCV både centralt och lokalt och kommer att fortsätta/fördjupa kontakterna med MCV ledning. Förslaget är ”Fortsatt samarbete, ej samgående”. Mötet tillstyrkte att styrelsen fortsätter utreda på vilka områden samarbete kan ske. Som exempel nämndes besiktningsmän, märkesrepresentanter och samarbete kring MHRF-försäkringar. Lennart West är kontaktperson mellan MCHK och MCV.
När det gäller medlemmarnas löpande inflytande över MCHK tar styrelsen åt sig detta och arbetar konkret på närmare samverkan främst med lokalavdelningar och sektioner. Samverkan med enskilda medlemmar är viktigt men svårare att förverkliga men förhoppningsvis kommer nya kommunikationskanaler (nyhetsbrev, Facebook, hemsida) att utöka delaktigheten från medlemmarna.
Styrelsens svar finns i sin helhet på www.mchk.org.
 
11. Behandling av styrelsens förslag
 
Förslag till uppdaterade stadgar
Styrelsen har utarbetat ett förslag till uppdaterade stadgar för föreningen.

Bakgrund
Tidigare ambition om översyn är inte verkställd
Det fanns bestämmelser som inte följdes
Synpunkter har kommit från framtidsgruppen
Nyansering/språklig översyn behövdes
 
Förslaget
Ingen fundamental förändring av innehållet
Omstrukturering och anpassning av portalparagrafen/ingen förändring avsedd
Detaljer och förtydliganden/styrelse/delgivning/tidsfrister/medlemmar/avgifter
Riktlinjer/anpassning av styrning/relation/lokala enheter

Förslaget har utarbetats genom diskussion i framtidsgruppen. Ett första förslag sändes på remiss i framtidsgruppen i december 2015. Ett omarbetat förslag sändes på remiss till alla lokala enheter i januari 2016. Slutligt förslag är delgivet den 1 mars 2016 på hemsidan.
Från årsmötet (Arne Knochenhauer) kom förslag att Behandling av inkomna motioner ska få en egen punkt och att Styrelsens förslag är en annan separat punkt. Dessutom borde inkomna motioner behandlas före diskussion av Styrelsens förslag.

Årsmötet beslöt att godkänna stadgarna med ovanstående ändringar. De nya stadgarna publiceras på www.mchk.org .

Riktlinjer

Bakgrund

Synpunkter från framtidsgruppen (otillräcklig styrning från MCHK/skillnader i verksamhet/viktigt med gemensamt ”varumärke”)


Förslaget
Styrelsens förslag är betydligt mjukare än vad som uttrycktes inom framtidsgruppen, en anpassning till förutsättningarna inom de lokala enheterna, som kan skilja sig rätt mycket.
Förslaget har utarbetats genom diskussion i framtidsgruppen. Ett första förslag sändes på remiss i framtidsgruppen i december 2015. Ett omarbetat förslag sändes på remiss till alla lokala enheter i januari 2016. Slutligt förslag är delgivet den 1 mars 2016 på hemsidan.
 
Årsmötet föreslog fler besök från MCHK hos lokala föreningar. Diskussionen om relationen central-lokal måste fortsätta. Mats Munklinde åtar sig att vara kontaktperson i denna fråga.
Styrelsens förslag till Riktlinjer godtogs av årsmötet.
Fortsatt utveckling
Styrelsen har utarbetat ett antal punkter för vidareutveckling av MCHK.
MCHK ska vara attraktivt för såväl befintliga medlemmar som nya medlemmar.
Värva medlemmar! En viktig uppgift för MCHK, lokalföreningar och specialföreningar.
MCHK-tidningen är omgjord. Bibehållen kärna, ny policy och profil, lokala aktiviteter. Nya uppslag. Flera skribenter.
Blickfånget fasas ut under 2016
Hemsida, Facebook utvecklas. Kommunikation. Effektivitet. Egen medlemsuppdatering. Aktuell matrikel.
Epost nödvändig för individuella utskick och för kommunikation (i dag har ca en tredjedel av medlemmarna registrerat sin e-postadress)
Utveckla kommunikation och marknadsföring genom mer aktiv kontakt med lokala enheter samt genom att delta i och även arrangera olika evenemang och aktiviteter för att på det viset synas bättre. Därigenom kan de som har ett intresse som sammanfaller med klubbens idé bli attraherade till att bli medlemmar.
Engagemang i t.ex. Årsrally. Mälaren runt. Motorhistoriska dagen. M.fl.
Styrelsen kommer att sammankalla en Rixdag med representanter från lokala enheter under hösten 2016, preliminärt i november på geografiskt lämplig plats. Syftet är att diskutera klubbens framtid gällande organisation och ekonomi. Detta ska resultera i utarbetandet av en ”färdplan” gemensam och anpassad för MCHK med lokala enheter och samarbetspartners.

Framtidsvision
Ett enhetligt MCHK där medlemmarna tillhör en lokal enhet. MCHK (r) är en service- och paraplyorganisation för gemensamma angelägenheter. Medlemsavgifterna betalas direkt till de lokala enheterna, som i sin tur bestämmer och budgeterar den centrala servicen och de centrala arbetsuppgifterna.

Alltså: enhetligt medlemskap, enhetliga förmåner (arkiv, tidning, medlemsservice, hemsida och försäkring). Dagens dubbla medlemskap är oklara och fördyrande.
 
Årsmötet uttryckte oro för missbruk av det elektroniska medlemsregistret. Efter diskussioner fastslogs att risken är begränsad och inte mycket större än nuvarande pappersmatrikel. Styrelsen kommer att löpande bevaka hot och risker med databehandling.

Årsmötet efterlyste en ”manual” till hemsidan, Facebook, medlemsregistret, nyhetsbrev och andra digitala kanaler. Manualen ska publiceras i tidningen! Styrelsen åtog sig detta.
 
12. Val av styrelseledamöter
Följande förslag lämnades av Valberedningen;
Ordförande: Christer Ellburg, Järna (har mandat till 2017)
Styrelsen kommer att utse en vice ordförande som får vara ordförande under Christer Ellburgs time out 
Ledamöter:
Ulf Eriksson, Gävle (har mandat till 2017)
Hampus von Post, Ekerö (har mandat till 2017)
Lennart West, Tullinge (omval till 2018)
Lars Nilsson, Hässelby (omval till 2018)
Göran Hjertstedt, Sundbyberg (nyval till 2018)
Lars Johansson, Solna, Suppleant (nyval till 2018)
Torsten Wohlin, Sundbyberg, Suppleant (nyval till 2018)
 
Årsmötet godkände valberedningens förslag
 
13. Val av revisorer
Valberedningen föreslog en post vakant. Under mötet anmälde sig Arne Knochenhauer.
Kari Korpilainen, ABK Ekonomitjänst
Arne Knochenhauer
Nils Björk (suppleant)
 
Årsmötet godkände ovanstående förslag
 
14. Val av ledamöter i valberedningen
Följande förslag lämnades av Stig Fagertröm;
Uno Walter
Björn Weissman
Robert Lavér
 
Årsmötet godkände förslaget
 
15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Lars Nilsson föredrog styrelsens förslag till budget för 2016. Förslaget finns publicerat på www.mchk.org.
 
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag
 
16. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2017.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag
 
 
17. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackar MCHK Mälardalen för lokal och förplägnad. Också tack till deltagarnas engagemang och uppslutning på mötet.
 
Bilagor
Informations- och diskussionspunkter efter årsmötet
Powerpointpresentation från årsmötet
Agenda för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2015
Stadgar. Styrelsens förslag
Styrelsens förslag till fortsatt arbete
Handlingsplan 2016.
Riktlinjer för lokal enhet. Styrelsens förslag
Nerikesektionens motion
Styrelsens svar på Nerikesektionens motion
 
 
 
Bilaga 1. Informations- och diskussionspunkter
 

Tidningen
Redaktionskommittén har delvis nya medarbetare och organisation. Göran Hjertstedt är produktionsansvarig och Lennart Nilsson är innehållsansvarig. Torsten Wohlin är speciellt ansvarig för digitala media. Ola Österling, också aktiv hos Classic Bike, är ansvarig för layout.
Innehållet ska vara strukturerat med ett antal fasta rubriker samt innehåll inom följande kategorier:
Renoveringar
Modell-/märkeshistoria
Mekartips
Rallyn/träffar
Notiser
Modellpresentationer.
Från arkivet
Kommentarer från deltagarna är att Pågående renoveringar är en viktig rubrik samt att som förslag ha typ ”månadens moped”.
Ett föreslaget/beslutat jubileumsnummer efterlystes. Redaktionen återkommer om detta.
Hemsidan och andra digitala media

Hemsida
Ett fönster ut mot potentiella medlemmar
Ett informations- och kommunikationscenter för medlemmarna
Medlemsspecifik information. Enklare inloggning för att nå artiklar, protokoll m.m.
En viktig punkt är att förklara ”Varför medlem?” för potentiella besökare.
Renoveringar/teknik – Arkiv, artiklar, reservdelar m.m.
Shop
 
Facebook
En öppen sida där syftet är att vara:
Ett fönster ut mot potentiella medlemmar
En ingång via Facebook till hemsidan
En snabb kommunikationsväg mot medlemmar och övriga intressenter.
En sluten grupp med syftet att:
Skapa kommunikation mellan medlemmarna och andra intresserade.
Nyhetsbrev
Via medlemsregistrets mail ett Månadsbrev med aktuell information och axplock ur kommande tidning.
 
Genomförande
Steg 1:                           Bygga upp hemsidans öppna del.
Steg 2:                           Organisera nyhetsbrev.
Steg 3:                           Bygga upp Facebooks öppna sida.
Steg 4:                           Bygga upp hemsidans stängda medlems del.
Steg 5:                           Starta Facebooks slutna grupp
 
MHRF Info
EU:s besiktningsdirektiv
FIVA, MHRF och SMC har lyckats stoppa registrering och årlig besiktning av mopeder och andra tokiga förslag.
Förberedelser för ny svensk lagstiftning från 2018. Transportstyrelsen har lämnat sitt förslag till Näringsdepartementet som bereder frågan för regeringen. Förslaget föreslår rullande gräns för besiktningsfrihet 40 eller 50 år. Besiktning vartannat år för bruksfordon.
Ingen har kunnat påvisa att det leder till fler dödsfall, personskador eller större miljöpåverkan.
MHRF och SMC positiva i sina remissvar, gärna rullande 30 års gräns.
Besiktningsföretagen negativa pga minskad sysselsättning och vinst.
Evenemangskalender på papper och i mobilen
TRÄFFA MHRF
Elmia i påsk
Motorhistoriska dagen 6 juni
Almedalen
Klassikers mopedträff Norrtälje och Wenngarn i september