Mchklogo%20CMYK
Styrelsen informerar
Här lägger vi ut information från styrelsen löpande. Ett referat från varje styrelsemöte kommer också att finnas här.

Rapport från styrelsemöte 10 december, 2018

Under styrelsemötet fortsatte vi att följa upp resultatet från enkäten och åtgärder efter svaren. Arbetsgrupperna på Rixdagen gav vissa svar men vi känner att vi behöver följa upp mer. Därför skriver vi till alla lokala styrelser och ber att få deras bild av aktiviteter och åtgärder. Medlemsvärvning var en av de viktigaste uppgifterna enligt enkäten så det följer vi upp lite extra.
 
En aktivitet vi beslutade om för att få ”ett MCHK” är att sända tidningen 2018-4 till alla i hela MCHK dvs även till dem som ”bara” är medlemmar i avdelning eller sektion.
 
Ett annan viktig del av hela MCHK, enligt enkäten, är tidningen. Hittills har nästan allt arbete varit ideellt. Vi beslutade nu att kunna ge viss ersättning till redaktionschefen. Vi har misslyckats med att hitta någon på ideell basis. Tidningen måste ha rätt kompetens. Vi har också beslutat att förstärka våra digitala kanaler dvs hemsida, nyhetsbrev och Facebook, genom att anställa en person för detta.
 
Därefter startade vi upp planeringen för årsmötet i slutet av mars. Vi vill påminna om att sista dagen för att inkomma med motioner till årsmötet är 15 januari.
 
Det blir många aktiviteter nästa år så det blir tufft för styrelsen. Vi har bl.a
·      MC-mässan i januari
·      Bandag på Gröndal utanför Eskilstuna i maj
·      Årsrallyt på Gotland helgen före midsommar. OBS att Riks kan bidra med reskostnad och boende.
 
Sedan tillkommer Årsracet, Mälaren runt och ev något ytterligare. För att hinna med diskuterade hur vi kan få till någon form av ”ambassadörer” som kan företräda MCHK på olika sätt. Har ni några tips?
 
För övrigt gör Lennart Andersson ett beundransvärt arbete med att försöka återställa data från tidigare tidningar. De flesta finns ”bara” på papper. Vi vill gärna ha dem digitalt.
 
Vid tangenterna 
Lasse Johansson
 

Rapport från styrelsemöte 5 nov, 2018


Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.Största delen av mötet behandlade förberedelser inför Rixdagen. Det handlar om att presentera resultatet av enkäten, slutsatser och förslag till aktiviteter och åtgärder.
 
Styrelsen informerades också om vad som diskuterades på MHRF årsmöte. Det blev även diskussion och information kring mc-mässan i Friends arena samt om MCHK årsrally.
 
Styrelsen beslutade om att ge ett bidrag till framtagning av en film om Varg-Olle som är tänkt att sändas i TV någon gång 2019.

Rapport från styrelsemöte 8 okt, 2018

Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.
 
Tidningen har kommit ut med ett fullmatat och varierat innehåll. Tyvärr fördröjdes utsändningen något. Vi beklagar. Vårt eget fel.
 
Vi har nu utsett en fast redaktion med 6 personer. Därutöver finns en krets av idégivare och skribenter. Vi hoppas att flera vill höra av sig. Vi behöver flera bidrag från lokalavdelningar och specialsektioner. Tillförordnad redaktionschef är Lars Johansson. Vem är intresserad av att bli vår redaktionschef?
 
Det blev ett fantastiskt gensvar på enkäten. Vi har gått igenom svaren. Senaste numret av MCHK tidningen presenterar en del av resultatet och kommentarer finns i ledaren. Det börjar utkristallisera sig ett antal förslag och åtgärder som kommer att diskuteras fram till Rixdagen och under Rixdagen i slutet av november. Ledorden för att genomföra förslag och önskemål är samverkan, samarbete och kommunikation. Några av kommentarerna har redan medfört ökat innehåll av lokala aktiviteter i tidningen.
 
Vi ägnade oss vidare åt förberedelserna för Rixdagen. Kallelse sänds ut till avdelningar och sektioner inom kort.
 
Mc-mässan i januari kommer att vara i Friends Arena. Vi deltar med en monter tillsammans med MCHK Racing. Mer om detta kommer senare. Vi fortsätter med aktiviteten MCHK bandag på Gröndal/Eskilstuna motorstadion i vår. Detta blir ett tillfälle att testa mc som annars inte får köras på gator och torg. Förhoppningsvis får vi till en grupp med riktiga gammelhojar som annars bara står stilla. Planera för detta med era klenoder!
 
Ekonomin är bra för föreningen och antalet medlemmar ökar något. Det gläds vi åt. Och vi har samarbete på gång med andra mc-organisationer som vi ska ta tag i.
 
Vi har uppmärksammat att några av våra avdelningar (Syd och Östgöta) fyllt 50 år. Grattis!

Rapport från styrelsemöte 20 aug, 2018

Först godkände vi en arbetsordning för styrelse, redaktion och kansli. Dokumentet finns på vår hemsida www.mchk.org. Enligt arbetsordningen utsågs Lars Johansson som tf redaktionschef. Sökandet efter en permanent redaktionschef pågår.
 
Dagens viktigaste punkt var genomgång av resultatet av enkäten. Vi noterade med glädje och stolthet att svarsfrekvensen är mycket hög och därmed representativ för våra medlemmar. Fortsatt arbete med att ta hand om svaren görs i en arbetsgrupp inom styrelsen. Vi konstaterade att det troligen kan komma fram förslag på förändringar i vårt och avdelningarnas arbetssätt. Arbetsgruppen tar fram förslag som presenteras för Rixdagen i november. Eventuella beslut om förändringar tas på årsmötet i mars.
 
Vi har varit på Mälaren Runt och på Årsracet i Linköping för att synas och för att värva medlemmar. Det finns stor potential bland personer som har kvar (och kör på) sin -80-talshoj samtidigt som dom åker ännu bekvämare på nya grejor.
 
Vi beslutade att delta på MC Mässan i Stockholm i januari.
 
En konsekvens av samarbetet med MHRF om försäkringen är att vi behöver ha personnummer på de personer som är medlemmar OCH har försäkring hos MHRF. Annars är det ”omöjligt” att stämma av mellan oss då medlemskap är obligatoriskt för försäkringen. Information om detta ska ut på hemsidan och ev. förändringar görs i Personuppgiftspolicyn.

Rapport från styrelsemöte 29 juni.
 
Denna gång hade vi bokat ett längre möte för att hinna diskutera lite mer långsiktiga frågor. Vi diskuterade vårt förhållande till andra mc-organisationer och motorhistoriska organisationer.
 
Vi diskuterade också hur vi kan se och stödja olika organisationsformer för medlemskap och aktiviteter. Kanske den traditionella formen med lokal styrelse, stadgar och avgifter går att komplettera? Vi diskuterade också konsekvenserna av detta för Riks och för avdelningar och sektioner.
 
Även vårt eget ”existensberättigande” diskuterades med utvikningar åt ”varför finns vi” och ”vem är vi till för”. En tanke är att vi (kanske) ska stå på två ben nämligen ”Socialt nav” samt ”Kunskaps- och erfarenhetsförmedling”. Samstämmigt konstaterades att den för närvarande absolut viktigaste strategiska uppgiften för MCHK är att vara synlig. Det måste lyftas fram i alla sammanhang och ska påverka alla våra aktiviteter.
 
Rapporter
Medlemsregistret är nu färdigt för produktionssättning och Mälardalen blir första avdelning. Till hösten planerar vi en studiedag för lokala katalogadministratörer. Mer om detta kommer senare.

Arbetet med webbplats fortsätter också. Först ut där blir troligen Gävleborg. Denna webbplats kommer att likna www.mchk.org.

Planering för kommande evenemang fortgår. Det som är på gång är Årsracet i Linköping och Mälaren runt.
 
Ekonomin följer budget. Och arbetet med tidning och sociala medier rullar på enligt plan.
 
Beslut
Vi beslutade att starta aktiviteter i augusti med goda förmåner för nya medlemmar. Mer info kommer. Vi konstaterade också  att kommersiella inslag i t.ex. tidningen inte strider mot klubbens ändamål och idé. Ett viktigt beslut är att årets Rixdag ska hållas 18/11 till 19/11. Vi återkommer med plats och tider.
 
 

Rapport från Rixdag 2016
39 personer deltog på mötet. Dessa representerade i stort sett alla specialsektioner och de flesta avdelningar.

Christer Ellburg hälsade alla välkomna och Lars Nilsson gjorde en överblick över vad som hänt med MCHK sedan årsmötet i mars samt om ekonomi och medlemsutveckling. Mer om detta kommer i nästa nummer av MCHK-tidningen.

Vi fick därefter en presentation av medlemsregistret med en demonstration av funktionaliteten. Några frågor kom naturligtvis fram och dessa ska besvaras i separat redogörelse i samband med vidareutveckling av registret så att det passar för MCHK verksamhet. Styrelsen har som förslag att ”kassan” används för att betala för anpassningen till MCHK krav och att betala för de licensavgifter leverantören önskar för varje avdelning/sektion. Dtta betyder att kostnaderna för avdelningar/sektioner bara handlar om ev. inläsning/inregistrering av medlemmar samt av löpande kostnader i form av utskick och porton.

Efter lunch gjorde Lars N en överblick över vad som gäller kring MHRF-försäkringen idag. Även detta kommer att redovisas mer i kommande nummer av tidningen genom en artikelserie. En ambition hos styrelsen är att samla synpunkter och krav på försäkringen och påbörja en dialog med MHRF. Gärna tillsammans med andra aktörer som sysslar med klassiska tvåhjulingar.

Därefter genomfördes ett grupparbete kring medlemsregistret och kring utmaningar att bedriva arbetet i avdelningar och sektioner. Resultatet redovisades per grupp och det är svårt att ta med alla aspekter. Några exempel på resultat är att
Ett gemensamt medlemsregister är ett bra förslag men det återstår frågor och undringar som måste redas ut.
Bra med ett register då det går att följa trender kring medlemmar bättre. Också ett verktyg för bättre kontakt med alla medlemmar.

Det finns skiljelinjer mellan behov i avdelningar och i sektioner för medlemsregister. Säkerställ behovsbilden.

 • Styrelsen måste bli mer aktiv att visa sig hos avdelningar och sektioner
 • Styrelsen ska utreda olika typer av medlemskap och återkomma till sektioner/avdelningar
 • Det finns önskemål om administrativt stöd i form av hemsida och ekonomihantering
 • Devisen ”En klubb – Ett medlemskap” är positivt.
 • Vi behöver skapa en gemensam vision av vart vi vill komma kring inriktning för framtiden. Är det fler medlemmar, behålla alla, moppar, nyare mc och/eller annat.
 • Beskriv ”medlemsnytta” i konkreta termer. Kontakter, socialt sammanhang, träffar, reservdelar, tidning, försäkring och/eller annat.
 • MCHK måste ta ledningen inom hobbyn

Många andra kloka saker togs upp i grupperna och styrelsen samlar och bevakar frågorna.

Nedan kan du se presentationerna som gjordes under Rixdagen.

Från styrelsemötet den 10 oktober 2016

Rixdagen, som är en viktig händelse för styrelsen, diskuterades naturligtvis. Innehåll och program är i stort sett klart och anmälningarna börjar komma in. Vi ska göra en påminnelse till dem som ”bara” är medlemmar i MCHK och ingen avdelning/specialförening om att de är välkomna. Sänds ut som mail i nästa nyhetsbrev.
 
Vi bjuder in alla besiktningsmän i Stockholmsområdet till en samling för att skapa nätverk mellan besiktningsmännen, hitta gemensamma normer och inventera. Mötet ska ske i början av december på MC Collection i Sollentuna.
 
Som ett resultat av (det begränsade) mötet för mc-klubbar i Stockholmsområdet beslöt vi att inriktning på Prins Bertil Memorial/Gärdesloppet blir ”klassiker och rariteter” med Motorhistoriska dagen ska bli en massdemonstration av tvåhjulshobbyn.
 
Denna stockholmsfokusering beror på att det är så stor splittring och fragmentisering runt 08 så vi riskerar att försvinna.
 
På MC-mässan i januari kommer MCHK, MCHK Stockholm, militär och racing att ställa ut. Vi köper in en moppe och säljer lotter på denna. De som tecknar sig som medlemmar får en lott. Frivilliga krafter kommer att behövas så anmäl till kansli@mchk.org om du är intresserad.
 
Vi har fått en offert från vår systemleverantör av medlemsregistret på utökning för att hantera regioner/avdelningar. Diskussioner och förhandlingar pågår och vi återkommer på Rixdagen med mer info.
 
Ekonomin för året verkar just nu ge ett nollresultat men är lite beroende på bl.a kostnad för medlemsregistret.
 
Tidningen kommer i tid. Hemsidan är genomgången och uppdaterad. Antalet följare på Facebook ökar långsamt. Och vi vill gärna ha återkoppling både på det som är bra och det som kan göras bättre!
 
 
Lars Johansson

Rapport från styrelsemötet på MCHK 13 september

Denna gång var (nästan) hela valberedningen på plats och vi diskuterade riktlinjer för den styrelse som ska väljas nästa vår.
 
Mycket tid gick naturligtvis åt till förberedande diskussioner kring Rixdagen 12-13 november. Målet är fortfarande att få accept på styrelsens inriktning att skapa ett medlemskap i MCHK. Detta måste ske i flera steg och ett steg är att erbjuda avdelningar och sektioner tillgång till medlemsregistret på förmånliga villkor.
 
Vi diskuterade också hanteringen av besiktningsmän och deras roll i samband med försäkringen. Vi konstaterade att mer information behövs till dem så att rollen blir tydligare och att hanteringen blir mer lika över landet. MHRF kommer att genomföra träffar och utbildning nästa år vilket inte hindrar oss att ena ”våra” besiktningsmän t.ex med fika på Dukvägen.
 
De evenemang vi genomfört sedan sist är Mälaren runt, moppeträff på Phytagoras och (snart) Skåne Rundt. Vi kommer också att genomföra ett möte med klubbar och föreningar i Stockholmsområdet för att tvåhjulingar behöver synas mer på större evenemang t.ex 6:e juni och Prins Bertil memorial. Vi konstaterade också att bara genom att synas på olika evenemang har vi direkt fått minst 20 nya medlemmar!
 
Vår ”finansminister” meddelade att ekonomin ser ut att vara i balans för året. Mycket bättre än den lilla förlust vi budgeterat för! Och vi har fått en ny kanslist, Sven Ersson, vilket gör att servicenivån på kansliet kommer att bli ännu bättre.
 
Och tidningen kommer ut enligt plan i september. Besöken på hemsidan ökar liksom antalet följare på Facebook.
 

Rapport från styrelsemötet den 11 augusti.
 
Rixdagen kom naturligtvis upp på agendan. Lokaler är nu bokade i Linköping. Vi beslöt att lämna ett antal platser öppna för medlemmar som ”bara” är med i MCHK och inte någon lokalförening eller specialsektion. Målet med Rixdagen för styrelsen är fortfarande att få accept för inriktningen att skapa ett medlemskap i MCHK med lokalföreningar/specialsektioner som viktigaste instans. Som ett steg åt detta hållet hoppas vi få acceptans för ett gemensamt medlemsregister för alla. Vi hade också upp diskussionen om olika typ av medlemskap och ska arbeta fram mer konkreta förslag till mötet.
 
MCHK har köpt in tält, banderoller, broschyr och använt detta hittills på Årsracet i Linköping. Uppskattat av många. Vi kommer att visa upp oss på fler ställen under sensommar och höst.
 
Vi har börjat kolla igenom alla 16 mm filmer i källaren och hittat en del guldkorn. Kan användas som material för lokala träffar under höst, vinter och vår.
 
Tidningen får fortfarande goda omdömen. Nytt fullmatat nummer kommer i september. Senaste numret blev någon vecka sen beroende på mankemang hos tryckeriet. Vi följer upp detta.
 
Våra besiktningsmän får inte den uppmärksamhet de förtjänar. Vi påbörjar med att samla de besiktningsmän som finns i Stockholmsområdet för att senare sprida detta över landet. Dessa viktiga personer är en förutsättning för att försäkringen ska fungera. Troligen behövs det också lite nyrekrytering så vi tar fram informationsmaterial om vad det innebär att vara besiktningsman.
 
Aktiviteterna kring tvåhjulingar i Stockholm är omfattande men splittrade. MCHK tar initiativ för att se om det finns grund för bättre samarbete för att göra klassiska mc mer synliga framförallt på de stora träffarna.
 
Sedan blev det en mer allmän diskussion på vilket sätt ett kansli i en källare i Bromma kan vara till hjälp och stöd åt lokalföreningar och sektioner. Vi ser fram emot diskussioner kring detta på Rixdagen. 

Skrivelse till MCHKs avdelningar och specialsektioner i sommartid

Aktiviteter efter årsmötet

Nerikessektionen hade till årsmötet lämnat en motion med förslag att ett samgående med MCV skulle utredas. Motionen innehöll ett antal väl övervägda skäl för att detta skulle vara till nytta för båda klubbarna och för hobbyn och den ideella verksamheten sin helhet.

Styrelsen hade vid tiden för årsmötet redan varit i kontakt med MCV och kunde konstatera att det inte hos MCV fanns något intresse för ett samgående. Inom MCHK finns på liknande sätt planer för den egna utvecklingen. Styrelsen hade därför rekommenderat att motionen skulle avslås. Så blev också årsmötets beslut. Styrelsens svar finns i sin helhet på www.mchk.org.

Styrelsen betonade på årsmötet att kontakterna med MCV redan är goda. Styrelsen stöder  fortsatt och utökat samarbete med MCV både centralt och lokalt. Samarbete på lokalplanet är redan utvecklat även om det kan variera mellan områdena.  Mötet uttalade att inriktningen ska vara ”fortsatt samarbete men inte samgående” och att styrelsen ska fortsätta att inventera på vilka områden detta kan utvecklas. Exempel är besiktningsmän, märkesrepresentanter och MHRF-försäkringen. Lennart West är kontaktperson med MCV och numera också verksam på heltid inom MHRF.
Arne Knochenhauer från Nerikessektionen pekade på att det förutom själva förslaget fanns synpunkter på hur styrelsen borde arbeta för att även under året ha en dialog med lokalavdelningar, sektioner och medlemmar. Det handlar om möjligheterna att utifrån löpande utöva ett inflytande på verksamheten, inte bara vid årsmötena. Styrelsen instämde i detta och ska verka för det. Det behövs tid och insatser från många.

Förhoppningsvis kan de nya kommunikationskanaler som nu introduceras hjälpa till att öka delaktigheten (nyhetsbrev, hemsida, facebook). Styrelsen ska aktivera sig genom fler kontakter med de lokala avdelningarna och specialsektionerna. Marknadsföring och deltagande i olika evenemang  utökas nu och ett årsrally arrangeras hos Mälardalen.

En Rixdag kommer att hållas den 12-13 november i år för att diskutera den fortsatta verksamheten och utvecklingen.
Styrelsen välkomnar under tiden alla idéer och förslag från lokala enheter och medlemmar. Vi arbetar tillsammans för att göra klubben attraktiv och intressant.

Med vänliga hälsningar om en Glad midsommar och önskningar om en kommande fantastisk åksäsong
MCHK Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2016-06-15

Mycket av mötet kom att handla om förberedelser inför Rix-dagen, både det praktiska och om innehållet. Styrelsens inriktning är att tona ner kansliet och mer fokusera på sektioner och avdelningar. Det är ju där aktiviteterna sker, inte i källaren i Bromma!

Vi har grovt formulerat ett antal scenarios där vi skissat på vad kansliet kan bidra med och för- och nackdelar för de olika alternativen. Detta ska förhoppningsvis sändas ut innan sommaren så att alla hinner diskutera konsekvenserna ”hemma”.
 
Vi diskuterade också deltagandet i Motorhistoriska dagen och vi kommer att ta mer initiativ för samarbete med inblandade.
 
MCHK har skaffat strandflagga, banderoller och västar till funktionärer. De finns tillgängliga på kansliet för utlåning. MCHK kommer att vara synliga på

 • Årsracet i Linköping i början av augusti
 • Mälardalsrallyt i Surahammar 13/8
 • Mälaren runt 20/8
 • Pytagoras i Norrtälje 4/9.

 Ekonomi och medlemsutveckling följer plan och förväntningar.
 
Material till tidningen är sänt till tryckeriet en vecka före deadline. Numret kommer ut innan midsommar? Och det finns material till nummer 3 samt lite till nr 4 också!
 
Besökare på hemsidan (www.mchk.org) och följare på Facebook ökar. Och nyhetsbrevet gör att trafiken ökar lite extra. Alla uppmanas kontrollera så att mailadress i medlemsregistret är uppdaterat.
 
Vi diskuterade också våra relationer till andra aktörer i ”branchen” utan egentliga beslut.
 

Rapport från styrelsemöte 2016-05-12

Styrelsen är internt enig om att föreslå omstrukturering så att avdelningar/sektioner står för primärt medlemskap för alla medlemmar i MCHK. Sedan är det avdelningar/sektioner som beslutar om arbetsuppgifter och mandat för kansliet och tilldelar pengar för detta arbete.
 
Det är viktigt att vi gör en beskrivning av ”problemställningen” dvs varför vi vill föreslå en förändring, fördelar och nackdelar samt konsekvenser av beslut oavsett riktning.
 
Frågan om omfattning av MCHK diskuterades. Ska vi förbli de 3.300 medlemmar vi är idag eller vill vi bli fler? Varför i så fall? Ska vi fokusera på riktigt gamla fordon, bara gamla fordon, nyare fordon, mopeder eller annat? Det är inte viktigt att vi blir störst utan att vi blir bäst på det vi bestämmer oss för att göra.
 
Var är MCHK´s plats i mc-världen? Hur är/ska vår relation vara till SMC, märkesklubbar, MHRF, moppeklubbar med flera. Vilka ska vi avstå från, följa, delta i och/eller leda?
 
En viktig aspekt är att det som sänds ut från kansliet idag kommer ”bara” till medlemmar i MCHK och till styrelser i avdelningar/sektioner. Inte nödvändigtvis till alla i hela MCHK.
 
Vi tror att kansliets viktigaste uppgifter är tidningen och försäkringen. Vi hoppas att kunna bidra mer kring medlemsadministration, internetmedia och kanske ekonomiadministration. För att få tillit och förtroende att göra detta måste kvaliteten i vårt arbete vara hög.
 
Det är viktigt att hela MCHK växer så att vi tydligare blir ett MCHK. Och vi behöver se vilka nya grupper som är potentiella medlemmar.
 

Rapport från styrelsemöte 2016-04-15

Årsmötet 
Vi gick igenom handlingarna från årsmötet och diskuterade fortsatta åtgärder enligt beslut. Bl.a ska kontakterna med MCV fortsätta och formaliseras på lämpliga områden. Vi diskuterade också hur vi ska åstadkomma mer inflytande från medlemmarna och hur vi ska ytterligare förbättra samarbetet inom hela organisationen. Referat från årsmötet finns här. De nya stadgarna finns att läsa här.
 
Rix-dagen
Datum för RIX-dagen fastställdes till helgen 12-13 november. Plats är inte fastställd. Agendan ska baseras på framtidsdokumentet, målparagrafen i stadgarna samt diskussionerna vid årsmötet. Mer info kommer.
 
Ekonomi
Föreningens ekonomi är inte i balans. Vi har en liten minskning av antalet medlemmar som till viss del beror på uteblivna betalningar. Vi fortsätter bevaka ekonomin men kan konstatera att föreningen kan tåla visst underskott för att bygga upp medlemsantalet.
 
Tidning/hemsida
Det första numret av tidningen har fått mestadels positiva reaktioner men småjusteringar kommer att göras löpande. Nästa fullspäckade nummer kommer före sommaren. En öppen Facebook-sida finns nu tillgänglig. Sök på MCHK och Gilla! Där kommer diskussioner att få ske helt öppet tills vidare. Hemsidan har ett bra antal besökare som femdubblas i samband med nyhetsbrev och andra aktiviteter. Gå gärna till www.mchk.org och titta!