Mchklogo%20CMYK

Inte så ... Aktuell ledare - kommer snart ny

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

RIXDAN OCH EN MÄSSA FÖR MCHK
Rixdan den 16 november samlade 29 deltagare. Formatet var nytt. Deltagarna placerades i rundabordsform. Presentation gjordes och namnlappar fanns. Avsikten var att främja ett öppet samtal. Det lyckades bra enligt deltagarna.

MCHK Riks redogjorde för planerna för det kommande året. Det blir samma program som under 2019, det vill säga MC-mässan, Banträffen, Motorhistoriska dagen, årsrallyt, årsracet och Mälaren Runt. Arbetet inom kansliet med medlemsregister och hemsidor presenterades.

Budgetförslaget var även för 2019 lagd med underskott. Troligen kommer underskottet att bli större än det budgeterade – 308 000 kr. Fortsatt satsning på tidningen och hemsidan samt utåtriktad verksamhet förklarar detta.

Det tidigare överskottet i kassan har i flera år investerats i klubbens utveckling under mottot ”Identitet, Gemenskap och Synlighet” med aktivitetsstöd, profilmaterial och marknadsföring.

Kassan har nu landat på en nivå som försiktigtvis inte bör underskridas. Återstår frågan om hur stor kassa klubben
behöver. Inför 2020 kommer styrelsen att eftersträva en balanserad budget. Tidningen bedöms vara den viktigaste exponenten för MCHK. Det diskuterades möjligheter att utveckla och komplettera tidningen, till exempel digitalt. Det fanns dock enhälligt stöd för att behålla papperstidningen. Chefredaktören önskade fler skribenter bland medlemmarna.

MCHK Riks har under en utvecklingsperiod på flera år stått för funktions- och ekonomistöd för medlemsregistret
och hemsidor till avdelningar. Forts.ttningsvis kommer kostnaden för varje avdelning att föras över på lokalavdelningar och sektioner. Detta gäller även hemsidor.

Viktigt! Styrelsen går inte vidare med sitt förslag till ”Tidning för alla/Ett medlemskap”. Referensgruppen kunde
efter avstämning med sina lokala medlemmar inte finna stöd för förslaget. MCHK-Tidningen kommer därmed liksom övriga medlemsf.rmåner enbart att ges till medlemmar i MCHK Riks. De dubbla medlemskapen fortsätter som förut.

Närvarande avdelningar och sektioner redovisade sin medlemsutveckling, Det var en mix mellan minskande,
stabilt och ökat medlemsantal. Nya medlemmar till avdelningar och sektioner värvas främst genom de aktiviteter
som normalt genomförs, inte genom riktade kampanjer. Framhölls vikten av att välkomna nya medlemmar.

Valberedningen presenterade sitt arbete inför val till MCHK Riks styrelse och efterlyste intresserade som funktionärer i styrelse och valberedning. Ta kontakt med P-O Franssen i MCHK Östgöta.

Starten på 2020 blev intensiv på MC-mässan i Göteborg. Det gäller att synas. MCHK Racing och MCHK Riks agerade
tillsammans. Dragplåster var en Gladiator 1912. Och racehojar förstås. Dessutom vår lotterimoped, en Mondial
1973. Det blev rekord med anmälningar för tävlingslicenser. De 200 lotterna tog slut på två dagar. Vi fick 23 nya
medlemmar och många nya kontakter. Det behöver vi. Ett MCHK-nätverk i regionen är en prioritet. Fler medlemmar behövs för framtiden. Vi behöver intressera, marknadsföra och värva.

Ledare Nr 12020

Bästa hälsningar från er ordförande Lasse

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

FACIT 2019
När ni läser det här är det snart slut på året. Intensivt. Kul. Men. Fler medlemmar behövs inför framtiden. Vi behöver intressera, marknadsföra och värva.
Mc-mässan i januari i år hölls i Stockholm på Friends Arena. Det var mycket folk som tittade på en perfekt renoverad Honda och dess motsats, en partiell HD i miserabelt skick. Mopedlotteriet lockade många. Vi fick några nya medlemmar. Bredvid oss huserade MCHK Racing. Riks och Racing kommer att bli grannar även på mc-mässan i Göteborg i januari 2020. Utställningshojarna
kommer från den landsändan. MCHK har inte någon lokalavdelning där. Ännu. Det gäller att synas. Kanske kan
vi få till åtminstone ett nätverk inom MCHK Riks.
Årsmötet, som vanligt på Sjögestad motell utanför Linköping. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att realisera idén ”ett samlat MCHK/ett medlemskap/tidning till alla”. Inte lätt. En fråga för Rixdan. Rapport och resultat kommer i nästa nummer. Efter Rixdan deltog MCHK i Varg-Olles 90-årsmiddag. MCHK har bidragit till SVTs film om Olle. Den kommer nästa år.
MCHK:s bandag på Gröndal genomfördes i maj för andra gången med framgång i vackert väder. Populärt. Det är
redan beslutat om ny upplaga 2020. Formatet ändras lite för att ge plats åt samvaro, underhållning och bättre mathållning.
Motorhistoriska dagen i Sollentuna den 6 juni kom med strålande väder och mycket folk, det vill säga många fina
bilar. Tyvärr blev det ingen lysande uppställning för mc-folket. Vi kom i skuggan rent bokstavligt med tältet. Men även bildligt. För det kom endast några få MCHK-medlemmar och inte särskilt många hojåkare i övrigt heller. Till nästa år behövs en samlad insats.
Årsrallyt Strabainsträffen kördes på Gotland. Fantastisk upplevelse. Det kom cirka 30 hojar från fastlandet och totalt deltog cirka 90. Mycket kultur och historia. Perfekt väder och värdskap. Tack. Vem vill arrangera
årsrally nästa gång?
Årsracet i augusti blev blåsigt. MCHK-flaggorna blåste ut fint för alla att se. Dessbättre just inget regn. Det nya
var att MCHK hade fått till en uppställning med nära 60 äldre hojar, rätt placerad invid övergången till depån, där vi hade vårt tält. Det kryllade av folk som ville titta och snacka. Det ska vi göra om. Några nya medlemmar blev det.
Mälaren Runt i augusti. Vi var där med tält, några hojar och de som brukar hjälpa till. Mycket folk. Tyvärr inte
bra plats nära folkströmmen.
MCHK har fått ärva en SRM-motor efter grundaren Olle Norman!! Vad månde det bli av den? Ska vi få höra och se
den i en hoj framöver? Idéer och hjälp?

Ledare Nr 4 2019

Bästa hälsningar från er ordförande Lasse

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

DEN SOM SPÄNT BÅGEN...
vill gärna träffa målet. Men tar en risk. Det gäller att ligga rätt i tiden.
Medlemsenkäten 2018 visade att MCHK-tidningen är det viktigaste motivet till att vara medlem. Sen kommer den sociala samvaron. Körningarna. Träffarna. Att skapa intresse för vår hobby. Att skaffa nya medlemmar. Det är en överlevnadsfråga.
Att göra en enkät och sen inte nyttja resultatet får inte hända. Så det är därför vi vrider och vänder på bitarna. Vi försöker komma med förslag som säkrar medlemsnyttan och klubbens framtid.
En tidning är inte bara läsning. Nästan varje förening har ju ett ”husorgan” som fungerar som en dubbelriktad
kanal till och från medlemmarna. Så tidningen är en hörnsten. Som kan utnyttjas mycket mer av lokalavdelningar
och specialsektioner!
Riks svarar för det mesta av MCHKs närvaro vid sådana icke MCHK-arrangerade evenemang som mc-mässan,
motorhistoriska dagen och Mälaren runt. Bandagen i Gröndal, årsracet och årsrallyt sker i samverkan med lokalavdelningar och specialsektioner, som drar ett tungt lass. MCHK Syds galjonsevenemang, Skåne Rundt, väcker ju åtskillig uppmärksamhet för hela klubbens räkning. Andra lokalavdelningar och specialsektioner har ett stort antal andra årliga evenemang. Strabainsträffen på Gotland var årsrally i år med cirka 90 hojar varav cirka 30 från ”fastlandssverige”.
Hur länge kan vi räkna med de nuvarande ”eldsjälarna”? Ett stärkt samlat MCHK behövs inför framtiden. Det kan
också innebära förändringar i funktioner, arbetsfördelning och finansiering.
Samverkan mellan MCHKs alla delar tycker vi från styrelsen i Riks fungerar bra. Men allt förändras och nya behov
och lösningar blir aktuella. Då kan det vara bra att hitta gemensamma sätt att göra saker. Och varför inte tvärtom
mot förut? Ett exempel på den nya ”delningsekonomin” är att MCHK Stockholm och Riks kommer att dela lokaler och kanslifunktioner från och med slutet av året. Det betyder besparingar för båda och totalt sett för MCHK.
Styrelsen åtog sig att komma med ett förslag till ”tidning för alla” och har nu efter sonderingar medreferensgruppen kommit fram till vad som förefaller vara en möjlig lösning. Det påverkar även hur kostnader fördelas inom klubben. Förslaget kommer nu att dryftas med referensgruppen. Därefter ska det delges styrelserna och sen, om det passerar nålsögat, läggas fram för diskussion på rixdan i höst. Om det hela vinner gehör skulle det leda till ett förslag på stämman 2020 som förankras för ett genomförande till 2021.
Det blir många tillfällen för den som har synpunkter och vill säga sin mening. Vad tycker du?
Vi får se hur det blir när alla sagt sitt.

Ledare Nr 3 2019

Bästa hälsningar från er ordförande Lasse

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

ATT SPÄNNA BÅGEN...
Årsmötet innebär alltid en anspänning, trots eller på grund av alla förberedelser. Styrelsen hade spänt bågen. Men det blev en lugn och lyckad åktur. Vi har inte på länge haft ett så fullt lag med frivilliga idealister som ställer upp på alla poster. Vi har en nygammal styrelse, en ny suppleant och en helt ny valberedning. Mats Munklinde presiderade vant och säkert som ordförande. Stort tack till alla. Det var ingen styrelsemedlem som avgick vid själva mötet och därför blev det inget avtackande. Om någon undrar.

Representationen från medlemmarna var god. Flera årsmötesdebutanter dök upp, bland annat en helt ny ordförande i MCHK Sörmland och en mångårig men aldrig tidigare skådad finnveding. Väl mött i efterskott!

Styrelsens förslag godkändes av stämman utan prut. En ny expansiv budget klubbades. Den innebär återigen
ett år med underskott, vilket vi har råd med, samtidigt som det kommer att bli en stramare budgetuppföljning. Vi har bantat bort tidigare överskott. Viktigt för ekonomin är medlemsantalet, en ännu på marginalen okänd faktor
vid tiden för årsmötet.

I stället för aktivitetsstödet från de två senaste åren införs nu ett stöd för kostnader som avdelningar och sektioner specifikt har tagit på sig för att värva nya medlemmar. Det ska alltså vara något utöver vad som förekommer vid vanliga återkommande rallyn och träffar. Det är en sammanlagd pott på 50 000 kr som står till förfogande efter ansökan till styrelsen. Först till kvarn!!

I de senaste ledarna har jag berört frågan om tidningen och de dubbla medlemskapen. Den har skavt, som det numera heter på kultursidorna, och det ordentligt. Nu spände styrelsen bågen ordentligt och kom med tydliga förslag. Mötet var med på noterna. Det innebär till att börja med att alla, även enbart lokala medlemmar, får detta nummer för denna gång, inför säsongen. Vidare bildades enarbetsgrupp för att försöka lösa frågan hur alla i framtiden skall få tidningen i brevlådan. Till att börja med tar vi in alla uppgifter om medlemsantal och årsavgifter. Därefter provar vi med olika fördelningsmodeller för ekonomin. Utgångspunkter är att alla årsavgifter precis som nu betalas direkt till den avdelning där man är medlem och att avdelningarna svarar för sin egen ekonomi. Riks betraktas också som en avdelning. Sektionerna är lite annorlunda uppbyggda och kommer nog senare.

Den förhoppningsvis godtagbara tulipanarosen till lösningpresenteras för en förlängd rixdag i höst. Om allt går väl kan en nytt format för medlemskap och tidning införas efter årsmötet 2020.

Tiderna förändras och vi med dem. Den som inte hänger med sackar efter.

Ledare Nr 2 2019

Bästa hälsningar från er ordförande Lasse

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

ESSE NON VIDERI!
Det går bra för MCHK. Verksamheten flyter på. Ekonomin är god. Sammanhållningen och kontakterna har utvecklats. Lösningar för gemensamma behov har tagits i bruk. Enkäten gav en god grund för inriktning och utveckling. Det vi håller på att genomföra nu baseras på den.

........Men. Den som inte utvecklas kommer efter. Behöver något mer göras?

Medlemmar med viktiga funktioner avgår efter lång och trogen tjänst. Det är svårt att finna ersättare. Vad kan vi göra? Verka utan att synas, det framhålls ibland som ett ideal för en verksamhet. Men det funkar inte för MCHK i nutid. Den som inte syns finns inte!

MCHKs motto för utveckling är samhörighet, synlighet och identitet.  Väl inarbetade och återkommande evenemang har fått stöd och uppmärksamhet. Nya evenemang har tillkommit. Aktivitetsstöd har lämnats till avdelningar och sektioner. Medlemsregistret utnyttjas av de flesta.

Tidningen är den viktigaste faktorn för medlemskap i MCHK. Vi har utökat redaktion och kansli. Det blir mer utrymme åt det sociala och personliga samtidigt som vi behåller det dokumenterande och tekniska innehållet. Lokalavdelningar och specialsektioner ska få mer plats. Hemsida och sociala medier ska utvecklas i samklang med tidningen.

Nyligen fick kansliet kontakt med en flerårig lokal medlem som inte ens kände till MCHK-tidningen! Hur är det möjligt? Vi behöver tydligen förbättra informationen. Vi har med godkännande från avdelningar och sektioner sänt ut nr 4 för 2018 till dem som är enbart lokala medlemmar. Alla bör få tidningen. Det vore minst sagt synd att inte utnyttja den för marknadsföring och klubbintern information som stöder samhörighet och identitet. Tidningen är betydelsefull även för att attrahera nya medlemmar.

Hur skulle klubben kunna genomföra att alla medlemmar, nya och gamla, lokala och riks, får tidningen och möjligheten till försäkring genom MHRF?

I enkäten är det näst viktigaste efter tidningen att MCHK får nya och yngre medlemmar. Marknadsföring och medlemsvärvning verkar inte vara något som direkt har genomförts på ett systematiskt och enhetligt sätt utan snarare nog varit mer indirekt genom de aktiviteter som ändå traditionellt genomförts, t.ex. rallyn.

Nya medlemmar måste komma utifrån. Medlemsvärvningen måste ske både övergripande och lokalt. Man kan fundera över klubbens struktur. Nytillkommande medlemmar undrar. Även mångåriga medlemmar är ibland inte medvetna om var de är medlemmar. 

Det är viktigt att i första hand klubbens egna återkommande evenemang utnyttjas och profileras för medlems-värvning.  Vi ska besöka de lokala styrelserna för att se om vi tillsammans kan komma på goda idéer för marknadsföring och medlemsvärvning.

Ledare Nr 1 2019

Den som inte syns finns inte!
Lars Nilsson Ordförande

Här finns tidigare Ledare att läsa

TUSEN TACK OCH MER!
 
Fler än 1000 medlemmar har lagt ner tid och möda på att besvara enkäten. Hela 30 % av våra medlemmar har svarat. Det avspeglar ett stort intresse och engagemang för klubben och dess verksamhet. Klubben består ju faktiskt av sina medlemmar. Det är medlemmarna som skapar verksamheten och framtiden. Det känns hoppfullt och inspirerande.
 
Styrelsen anser att klubbens medlemmar därmed har lämnat ett mycket starkt underlag för inriktningen på verksamheten för de närmaste åren.
 
Här är några huvuddrag i svaren som jag redan nu anser värda att lyfta fram. Mer detaljer finns i en separat artikel i denna tidning.
 
Svaren kommer till 99 % från män. De mest intressanta tidsperioderna för fordon är 1951–1970 och 1931–1950.
Ca 60 procent av våra medlemmar är över 65 år. Bland märkesländerna dominerar Sverige och England.
 
Motiven för att vara med i klubben domineras av MCHK-tidningen och MHRF-försäkringen. Mekartips/märkeskonsulenter värderas högt. Kamratskap och gemenskap ligger också högt liksom intresse för kommande regelverk för äldre fordon och deras användning.
 
Ca 25 procent av medlemmarna som svarat har angett att de deltar i aktiviteter i lokalavdelningar eller specialsektioner. Därutöver finns cirka 2000 medlemmar som enbart är medlemmar i lokalavdelningar och specialsektioner och därmed inte nåddes av enkäten.
 
Att internet ska användas mer i flera sammanhang förordas av mer än 60 procent.
 
Som särskilt angelägna insatser nämns att ta tillvara äldre medlemmars kunskaper samt att föryngra skaran av medlemmar.
 
När det gäller tidningens innehåll framkommer att det som i stor utsträckning intresserar medlemmarna är teknik, mekande och renovering liksom märkes– och modellhistorik. Kurser efterfrågas också av många.
 
Styrelsen ska nu noga gå igenom alla svar på flera olika ledder och ställa olika perspektiv mot varandra. Med utgångspunkt därifrån kommer olika förslag med sina respektive motiv att presenteras för rixdan i november. Förhoppningsvis kommer ett antal förslag att tillstyrkas för vidare utveckling. Dessa kommer därefter i slutlig form att sändas på remiss. Alla medlemmar i Riks, lokalavdelningar och specialsektioner får då ge sin syn. Planen är att årsmötet 2019 ska kunna besluta om olika utvecklingsinsatser.
 
Det finns flera tunga önskemål om inriktningen för framtiden En del är nya och en del gäller mer sådant som vi redan gör. Det kommer att medföra arbete att genomföra dessa. Att få tag i frivilliga ideella krafter är inte lätt. Det förefaller redan nu som om det gäller att klubbens alla delar behöver samverka ännu mer. Det kanske behövs nya former för detta? Sådana frågor kan behöva lyftas.
 
Att MCHK får nya och yngre medlemmar är på lite sikt en överlevnadsfråga. Även samverkan med andra klubbar kan behövas.
 
Yngre medlemmar var troligen mest aktiva på -80 och -90-talet. Vilka mc körde de då? Det finns många därute med sådana motorcyklar som ännu inte fått upp ögonen för MCHK. Hur når vi dem?
 
Vad gör vi som märks? MCHK har sitt Årsrace sedan 53 år. 2016 introducerades MCHK Årsrally. I år genomfördes för första gången MCHK Bandag i Eskilstuna. Det blev mycket populärt och uppskattat. Där kan man köra och prova hojar med eller utan registrering, licens eller till och med körkort. Olycksfallsförsäkringen ingår i anmälningsavgiften. Se mer om detta i tidningen framöver.
 
MCHK följer med i tiden
Bästa hälsningar
Lasse ordf.

ALLT ÄR SOM VANLIGT.
Allt ändrar sig. Omvärlden rör sig ständigt åt olika håll. Den som inte går framåt sackar efter. Hur ska man göra? Titta på, följa efter eller ta initiativ? Vi får inte mycket negativ kritik. Det är bra men inte övertygande. Inte heller direkt vägledande. Ibland får vi positiva omdömen. Det gäller i synnerhet MCHKtidningen.

Omgörningen med nytt format och lite andra vinklar i innehållet verkar ha mottagits väl. Tidningen är den viktigaste symbolen för MCHK. Vi har jobbat intensivt med att stödja aktiviteter och synlighet. Bakom kulisserna har det gjorts mycket med hantering och administration.

För att vi ska utvecklas behöver vi vara attraktiva för gamla och nya medlemmar. Men det är ingen enhetlig samling. Det finns olika delmängder som alla har sin uppfattning om vad som är attraktivt. Vi ska aktivt spana och påverka samtidigt som vi tillgodoser olika intresseinriktningar över tiden. Det gäller att vara varierad men inte splittrad. Det pågår ständigt samtal om utveckling och framtid, lite ängsligt kanske. Gör vi rätt saker och gör dem rätt? Vad tycker medlemmarna, lokalavdelningarna och specialsektionerna? Vad är optimal medlemsnytta?

Vi går nu ut med enkät till alla medlemmar i MCHK Riks. Syftet är att lyssna på dig och ge en möjlighet att påverka den framtida inriktningen för MCHK. Det är avgörande att MCHK är attraktivt även fortsättningsvis och kan behålla befintliga och dra till sig nya medlemmar. Så vad är det våra medlemmar värderar mest? Vi gör ett försök att ta reda på det.

Vi ber dig och hoppas att du vill ta dig tid att fylla i enkäten. Ditt svar är viktigt. Svaren behandlas anonymt men du får förstås ange namn om du vill. Det är extra intressant med den här enkäten eftersom motsvarande redan gjorts i den engelska The Vintage Motorcycle Club. De har precis samma situation. Vi har deras svar men väntar med att publicera.

Du kan lämna dina svar här!    Till enkäten

Finis malorum
Slut på vintereländet. Våren kommer. Med den många glädjeämnen men också mycket som ska göras. Sätta fart på säsongen.
 
När ni läser detta har årsmötet 2018 passerat. Hoppas styrelsens verksamhetsprogram och budget blev godkända. Det skulle betyda att MCHK fortsätter på den inslagna vägen från årsmöte och rixdag 2017. Det kretsar kring identitet, samhörighet och synlighet. Fortsätta att ordna och medverka i olika evenemang och aktiviteter. Årsrallyt 2018 blir Båvenrundan. Det blir ett kontant aktivitetsstöd även 2018, dock med halva beloppet från 2017. Till 2019 hoppas vi kunna hitta något mer fantasifullt än bara pengar. Kom med förslag på aktiviteter som bör stödjas!
 
Förra året satsade vi på stöd för utåtriktad verksamhet för lokalavdelningarnas räkning. Inför 2018 görs motsvarande satsning på profilkläder för i första hand medlemmar i de lokala styrelserna.
 
Flera lokalavdelningar har anslutit sig till det gemensamma medlemsregistret. Utbildningsdagar har hållits. Aviseringar har börjat gå ut. Det fungerar. Glädjande. Vissa inkörningsproblem har funnits. De har mest berott på fel i medlemsuppgifterna, inte i systemet.
 
Miljö och säkerhet är allt viktigare frågor. Både för oss själva, våra mc och för samhället. Vi vill skapa en positiv image.
 
Vi måste väl erkänna för oss själva att motorcykelentusiaster inte nyproduceras i samma takt som förr i tiden. Som det verkar, inte heller föreningsmänniskor. Vi kan ändå glädja oss åt att vi blir flera. Men det är inte så många som tycks vilja jobba inom klubborganisationen. I denna tidning finns en efterlysning från MCHK Östgöta. Vid rixdan efterlystes nomineringar från alla avdelningar och sektioner till både valberedningen och till styrelsen. Särskilt önskvärt är det att få medlemmar från hela landet. Inget svar har kommit så vitt jag vet. Inte heller har värvningskampanjen från nr 4 för 2017 givit några medlemmar. Varför? Inte sett notisen? Ingen som känner nån som ännu inte är medlem?
 
Klubbens vara kretsar kort sagt kring att göra något med mc. Detta sker i hägn av lokalavdelningar och specialsektioner. Riks är en plattform som stöder klubben och ger ut tidningen. För de flesta medlemmar är dock själva organisationen egentligen utan intresse. Jobbigt med stadgar och styrelser, verksamhetsberättelser och budgetar? Vi vill ha kul! Behöver vi en enklare form? Nätverk? Riks kommer att försöka få igång nätverk av medlemmar i områden där det inte finns någon lokal enhet, detta endast genom mejl, nätet och sociala medier. Stadgar och hela middevippen finns ju redan hos Riks. Blir spännande att se hur det går.
 
Vi tänker höra efter vad medlemmarna tycker genom en enkät via MCHK-tidningen. Vi har stolt snott idén från The Vintage Motorcycle Club i England som nu genomför en sådan enkät. Vi har i grunden samma utmaningar. Det ska bli intressant att jämföra och se vad som kommer ut. Synlighet. Identitet. Samhörighet. Vem ska göra´t om inte vi tillsammans?
 
Bästa hälsningar från ordföranden
Lasse

MCHK anno 2017
Identitet. Samhörighet. Synlighet. Viktiga ord för MCHKs framtid och utveckling. MCHK började för 52 år sen som enda klubb. Därefter kom en framgångsrik utveckling. Det blev en riksorganisation i kombination med lokala avdelningar och sektioner. Självklart blev det lite olika. Var och en med sin egen verksamhet. Allt dock sammanhållet av stadgar, en gemensam årsstämma och MCHK-tidningen.

Nu har vi haft MCHKs rixdag 2017.
Vi ser allt fler poänger med gemensamma lösningar. Administration tar tid och kraft. Dagens teknik gör det lätt att både hålla i sär och hålla samman. Ett gemensamt medlemregister håller att byggas upp Varför göra samma sak på flera ställen? Svårt dessutom att hitta folk. En gemensam hemsida eller i varje fall plattform är en bra grej. Samhörighet och identitet. Vi har ett arv att förvalta och utveckla.

MCHK är den ledande motorcykelhistoriska klubben.
På vårt initiativ har både Skåne Rundt och Årsracet i Linköping kommit till. Vi tar nya initiativ. Att bevara det motorcykelhistoriska kulturarvet är vår självpåtagna uppgift. För att vi gillar att göra det. Vi ska bevara och tillvarata. Sprida kunskap om motorcyklismen. Man kan finna nöje i att göra det på olika sätt. Men det är inte bara hojarna. Det gäller också det sociala kulturarvet. Många av oss har själva levt och upplevt just den tidsperiod som våra hojar representerar. Den tid när dessa var nya eller inte fullt så historiska.

Vi bevarar även mororcyklar från epoker som vi själva inte upplevt.
Motorcykelns funktion i samhället ändras. Ny teknik utvecklas. Det produceras nya årgångar av motorcyklister på väg att bli ”historiska”. Det gäller att ta hand om dem också. Mopederna samlar ett så stort intresse nu. MCHK är plattformen för likasinnade, att träffas, åka, snacka och minnas, en social funktion som blir allt viktigare. Många behöver det. Livet finns inte bara på facebook.

Tidningen kommer att finnas länge än.
Vi anstränger oss för att göra den ännu bättre. Samtidigt behöver vi de nya sätten att kommunicera. Vi utnyttjar mejl, sms och hemsidan. Snabbt, effektivt och billigt. Vi har minskat våra kostnader. Det möjliggör fortsatta satsningar. Och medlemsavgiften är sänkt till 300 kr för nästa år. Identitet, samhörighet och synlighet är både mål och medel. Det ena ger det andra.

Under året har vi synts i mer än på länge, på mässor, rallyn och träffar.
Det ger resultat. Vi får många nya medlemmar nu. Vi tackar MCHK Nerike som värd för rixdan. Väl genomfört. Vi glömmer ofta de dolda hjältar som ser till att något blir gjort. Nostalgiskt trevlig atmosfär blev det i knuttekåken i Brunnsparken. Vi har många gemensamma minnen och upplevelser från förr även om vi fanns i olika landsdelar. Vi ser fram emot 2018 med samma stora entusiasm!

Er ordförande Lasse N

Ille faciet,
”HAN SKA GÖRA ́T”, är ett yttrande som tillskrivs Karl IX angående sonen Gustav Adolf som han överlämnade allt till. Han avsåg därmed allt som han själv inte hade mäktat med. Arvet efter Christer Ellburg i MCHK är oerhört mycket enklare. Men som ordförande inser jag att ”han” i vårt fall är flera. Måste vara. Och vi har en väl fungerande styrelse med många goda idéer. Men vi är för få för att genomföra allt själva. Det vi hittills har åstadkommit har glädjande nog mötts av övervägande uppskattning. Gott så! Så vad härnäst?

Det som är gjort eller på gång måste få tid att sätta sig innan vi skyndar vidare. Några idéer finns det väl? Jodå. Det kommer sån ́t också vid höstens rixdag. Den blir för övrigt. i Örebro. Planering pågår. Idéer från medlemmarna efterlyses. Som vanligt.

Vi vill gärna bli flera! Engagera nya medlemmar i vår fina gemenskap. Hur? Det är viktigt att vara attraktiv! Vi ska synas och höras på rätt ställe med ett attraktivt program för de som är intresserade! I MCHK har man kul. I alla delar och i allt man gör. Nåja, det är väl roligare att åka, meka och träffas än att sköta administrationen. Det måste också göras. Att planera inför framtiden är kul det med.

Vi är omkring 5 500 ambassadörer för MCHK. Det har troligen aldrig förr i landet funnits så många personer som äger motorcyklar, mopeder, skotrar etcetera. Många av dem åker på fordon de skaffat för länge sedan, säg 20 år. De är då kandidater för MCHK med hela vårt program, träffar, tidningen, försäkringar och så vidare. Du känner säkert någon av dem som ännu inte är medlem i MCHK. För att intressera 500 nya medlemmar behöver bara cirka var tionde medlem skaffa en ny! Man behöver inte ens ha en motorvelociped för att vara med. Och man kan lika gärna ha en senare årsmodell. Ungdom är något som går över. För både ägaren och hojen.

Stora delar av landet är fortfarande vita fläckar om vi ser på MCHK:s täckning. Vi skulle vilja ändra på det. Kan vi pröva med en ny slags plattform, en kuvös för nya avdelningar? Ett sätt att samla intresserade till lokala möten och utflykter med mera. Med sociala medier och nätet kan vi enkelt och smidigt komma i gång. Vi behöver ”bara” ett antal ”eldsjälar”. Från Riks kan vi stötta med administration och aktivitetsbidrag. Är det du som vill dra i gång? Hör av dig! Vi är redo.

Vi kan göra det tillsammans genom god medvetenhet i det vi gör. Blir det inte rätt så gör vi om. Precis som hemma i garaget!

Er ordförande Lasse Nilsson
 

Tack för förtroendet!  

Spännande att vara nybliven ordförande i en klubb med en drygt 50-årig historia och kultur. Personliga kontakter är så viktiga och kontaktnätet utvecklas hela tiden. Vi är flera rätt nya i styrelsen som jobbar bra tillsammans. Det finns engagemang och entusiasm. Vi satsar på att vara ute och träffa folk. Vi har intressanta gemensamma utvecklingsfrågor att ta tag i. Vi vill lyssna och bygga för ett starkt, attraktivt  och samlat MCHK.  
 
Styrelsen har utsett kontaktpersoner mellan sig och avdelningar och sektioner. Det bör underlätta samspelet mellan klubbens olika delar. De kommer att presenteras i MCHK- tidningen och på hemsidan. Lokalvdelningar och sektioner får själva utse sina motsvarande personer. 
 
Årsmötet verkade gilla planer och budget för 2017. Skönt!  
Avgående styrelsemedlemmar var Christer Ellburg, mångårig ordförande och Ulf Eriksson. Tack för era insatser! Nya i styrelsen är Lennart Olsson, MCHK Syd och Lennart Larsson, MCHK Riks. Välkomna! Lennart från Syd deltar i styrelsemötena via skype! 
 
Christer Ellburg och Christer Watz fick ta emot MCHKs förtjänsttecken Guldnålen med lagerkrans. De blev därigenom även hedersmedlemmar. Tack för alla era insatser. 
 
Säsongen 2017 ska innehålla ännu mer utåtriktad verksamhet med marknadsföring, nya kontakter och aktiviteter. Klubben ger ett rejält ekonomiskt stöd till lokalavdelningar och sektioner. Aktivitetsstödet ger ett belopp för varje lokal medlem som får användas fritt. Hur det skett ska dock avrapporteras vid rixdagen 2017. Stöd kan också ges för inköp av marknadsföringsmateriel och för enskilda arrangemang.  
 
Det gemensamma medlemsregistret ger plusvärden. När alla är med får vi för första gången på länge en överblick av antalet medlemmar och medlemskap. Det ger en styrka t.ex. när det gäller att agera som remissinstans eller för att skapa fördelaktiga avtal förmedlemmar. För första gången kommer det att vara möjligt, om så önskas, att kommunicera med och mellan klubbens alla medlemmar. Intresset är stort. MCHK Mälardalen har redan sina medlemmar i en fungerande demoversion och fler är på gång. Även en plattform för hemsida är intressant och samtal pågår.  
 
Årsmötet gav valberedningen som uppgift att föreslå ny extern professionell revisor. Att ha en sådan tycker vi är bra, både för styrelsens och medlemmarnas skull. Arbetet pågår.  
 
Men nu vill vi ut och åka hoj! Full fart framåt alltså! 
Er ordförande
Lars Nilsson

Avgående ordförande Christer Ellburg Avgående ordförande Christer Ellburg

Medlemmarna är klubben
När jag blev medlem, for 30 år sedan, sa var merdelen av medlemmarna 30- och 40-talister, det vill saga fran knutteepoken pa 1950- och 1960-talet. Detta kunde man också utläsa i medlemsmatrikeln från den tiden. Dar fanns mycket av den tidens hojar, alla engelsmän, H.D. och givetvis Husqvarna och de andra svenska brukscyklarna. Däremot nästan inga japaner, knappt en sida totalt sammanlagt på alla märken.

Idag ar läget helt annorlunda. Efter HVA sa ar Honda det storsta märket, och Suzuki, Yamaha och Kawasaki finns det också gott om. Detta berättar något viktigt, att klubben utvecklas efter vilka nya medlemmar, som kommer till. Klubbens styrelse på riksplanet och ute i avdelningarna har att förhålla sig till detta faktum. Allt gammalt tänkande och tyckande om detta har forhoppningsfullt nu fått ett slut.

Efter ett artionde i klubbens ledning, har nu tiden kommit för mig, att lämna over mina uppdrag. Det är med glädje, som jag kan se tillbaka på en intressant tid, som har betytt mycket for mig med goda kamrater och stimulerande uppgifter. Jag tänker inte trötta läsaren med några långa tillbakablickar, men några saker finns det andå anledning att lyfta fram. Vi har aktivt påverkat MHRF, Motorhistoriska Riksforbundet, genom att på en årsstamma få igenom ett beslut att få Transportstyrelsen att utverka en lättnad beträffande ursprungskontrollen och återregistreringen av veteran-mc. Detta har MHRF fått igenom, vilket givetvis gagnar vår hobby och dess medlemmar. Vi har i detta sammanhang haft ett gott samarbete med MCV, vilket givit mer tyngd at frågan.

Ett helt annat omrade, där vårt samarbete givit ett gott resultat, var succearrangemanget Windmill 2014, där föreningen Husqvarna Motorcyklar på vårt förslag tilldelades det Motorhistoriska Priset för sin stora och goda insats. På riksplanet har vi fått till stånd ett centralt medlemsregister, som ar rationellt och tillgängligt för våra medlemmar. Vi har ocksa en positiv medlemsutveckling, siffrorna pekar sakta men sakert uppåt. Och sist men inte minst, vi har fått en ”ny” tidning! Vi har fått manga positiva reaktioner på att man gillar den. Mycket glädjande!

När klubben nu haft sitt årsmöte, så hoppas jag att mötet har anammat styrelsens förslag och anslutit sig till valberedningens förslag till den nya styrelsen. Det kommer att bli bra! 
 
Tack för mig, jag ska nu ägna mer tid till att få fart på mina gamla renoveringsobjekt. Hoppas att vi ses! 
 
Christer Ellburg 

Ledare 2016-4
 
År 2016 har varit en intensiv period för MCHK. Vi började med en framtidsgrupp i september 2015. Ett utvecklingsprogram togs fram med förslag om tidningen, stadgar, utåtriktad verksamhet och kommunikation mm. Årsmötet 2016 tog beslut om genomförande.
 
Tidningen har nytt format och har delvis förändrat innehållet för att bli mer lättläst. Hemsidan www.mchk.org är genomgången och uppdaterad och MCHK finns numera på Facebook. Ni följer väl oss där? Och vi har etablerat ett nyhetsbrev till de som har sin e-postadress i medlemsregistret. 
 
Men det mesta av förändringarna har nog inte märkts lika tydligt. Medlemsregistret är uppdaterat, fakturerings- och betalningsrutinerna förenklats betydligt vilket sparar tid och resurser. Medlemsantalet fortsätter att öka med några procent år från år trots att några försvinner p.g.a. dödsfall.
 
Vi har sedan september en på deltid anställd kansli-assistent. Detta gör att styrelsen kan ägna sig åt övergripande och framtidsfrågor istället administration. Kansliet är numera också en samlingsplats på måndagar där folk kommer in och fikar en stund. Detta är mycket välkommet och ”viktigt”. 
 
Den stora utredningen om framtiden har renderat i tankar och förslag som inte är förverkligade ännu. Men det finns riktlinjer att gå på och Rixdagen i november blev ett stort avstamp framåt. Detta borgar för att vi kan fatta bra beslut på årsmötet i vår. 
 
Fler personer är nu engagerade i styrelse och redaktion, de flesta har tillkommit de senaste åren. Nya personer gör arbetet spännande då gamla sanningar sätts på prov. Det kommer att behövas ännu fler nya personer under 2017. 
 
Tanken med en ideell organisation där personer arbetar frivilligt och gratis är inte längre självklar. Motorhistoriska Riksförbundets har ökat det totala antalet medlemmar med 6% de senaste 10 åren medan andra ideella rörelser tappat cirka 30%. Hur påverkar det MCHKs framtid? Det går idag att hitta mc-delar på Internet och träffar anordnas enkelt som Event på Facebook. Samtidigt har vi en åldersstruktur som inte nödvändigtvis älskar dessa nymodigheter. Hur balanseras detta mot tillväxt på medlemmar som vi behöver? De är troligen mer vana vid modernare verktyg. 
  
Och det känns som vinden vänt när det gäller medlemmar och engagemang vilket gläder oss oerhört. Vi månar om vår klubb och om våra medlemmar så att alla fortsätter att engagera sig i möten, träffar, rallyn, föredrag, utflykter och ”centralbyråkrati”. Alla behövs! 
 
God jul och ett nytt spännande 2017 önskar styrelsen för MCHK
 
 

NÄR DETTA SKRIVS i slutet på augusti är snart årets säsong över även om september har många evenemang och förhoppningsvis fina dagar eller kvällar för mc-turer. För egen del blev faktiskt Mälardalsrallyt 13 augusti det första rena MCHK evenemanget jag deltog i, även om säsongen börjat med Elmia-mässan i påskas.

Sommarens stora äventyr för min del var A-Fordarnas Gränsträff i Båstad och resan dit och hem längs gamla Riksettan. Totalt deltog 160 bilar från Norden och Tyskland. En fundering jag fick med tanke på våra egna evenemang är om kostnaden att delta är mer accepterad när familjerna oftare är med? Båstadträffen kostade de flesta ekipage minst 5000 kronor medan det ofta gnälls om någon hundralapp i mc-sammanhang.

En annan aktivitet jag deltog för Motorhistoriska Riksförbundets räkning var politikerveckan i Almedalen, förbundet har varit med sedan 2009 och jag har varit med de flesta gångerna som styrelsemedlem eller numera anställd. Varför är vi med och är det värt nedlagd tid och pengar? Deltagandet tillsammans med organisationerna för historiska järnvägar, båtar och flygplan samt arbetslivsmuseer i Transporthistoriskt nätverk har hjälpt till att bygga ett kontaktnät med framförallt riksdagspolitiker som används hela året.

Vår kulturyttring, det rörliga kulturarvet, erkänns mer och mer bland politiker och myndigheter. I år ordnade nätverket en debatt om den kommande kulturarvspropositionen som regeringen arbetar med där bland annat kulturministern deltog. Där hoppas vi på skrivningar som skyddar erkänner även fordon som kulturföremål. Motorhistoriska Riksförbundet ordnade även i år ”baksätesdebatter” där intresserade politiker diskuterade det rörliga kulturarvet och dess betydelse för sysselsättningen samt dess bidrag till samhällsnytta.

Alla riksdagspartier utom Vänstern har varit med genom åren och intrycket är att både Alliansen och Socialdemokraterna är lika positiva till vår rörelse. Utmaningarna för oss är ofta att i grunden bra lagstiftning för moderna fordon, järnvägar och båtar drabbar oss som har äldre farkoster. Se även filmer på www.mhrf.se.

Lennart West
 

Ledare MCHK 2 2016

Rätt väg

En mängd evenemang har redan varit, årets Valborunda var tidig och reportage finns på hemsidan. Varg Olle har också varit på Motorhistoriska dagen i Surahammar när ni läser detta. En stor del av vår kulturyttring är att träffas och ha kul själva samtidigt som andra får se och höra våra motorcyklar. För många är också att leta delar och renovera i garaget ett stort nöje, inte bara ett sätt att göra motorcykeln körklar. På grund av den höga medelåldern i klubben har andra fått lägga hjälmen på hyllan men deltar ändå i träffar och annat tillsammans med gamla kamrater men utan veteranmotorcykel.

Föreningsarbetet är som renoverandet av veteranmotorcyklar, både ett intresse i sig men framförallt en nödvändighet för att evenemang, tidningar och annat skall finnas för er medlemmar. Årsmötet i Surahammar var välbesökt och det blev intressanta diskussioner. Ett förändringsarbete pågår inom MCHK, det har redan resulterat i en ny tidning, ny hemsida och Facebook. Den stora frågan är hur lokalavdelningar och sektioner i framtiden skall organiseras i förhållande till riksorganisationen. Arbetet med de frågorna kommer att pågå fram till den Rixdag lokalavdelnings representanter inbjudits till 12-13 november i Östergötland. Formella beslut kan sedan fattas på nästa årsmöte i mars 2017, då kommer också en ny ordförande att väljas.

Den stora utmaningen på sikt för den fordonshistoriska rörelsen och speciellt motorcykelklubbarna är återväxten. Trots att det aldrig funnits fler motorcyklar på våra vägar än idag, drygt 300 000, så har vi svårt att attrahera nya medlemmar. Att de flesta under 60 år inte har motorcykelkörkort gör möjligheten till återväxt sämre än på bil och inte minst mopedområdet. MCHKs inre organisation eller samarbete med andra klubbar löser inte grundproblemet utan här krävs ett nytänkande och en förståelse för vad som kan locka nya grupper till medlemskap.

Lennart West