Mchklogo%20CMYK

Årsmöte 2020

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

Årsmötet hålls den 21 mars 2020
Nytt datum för årsmötet - 13 juni

Årsmötet är framflyttat till 22 augusti 2020
Årsmötet genomfördes den 22 augusti 2020

Till höger är årsmötesdukumenten
publicerade. 


 

Rapport från Årsmötet - 22 augusti 2020

Väl hemkommen från MCHK Risk årsmöte på Sjögestads Motell kan jag rapportera följande: 
En intresserad skara på 17 medlemmar från olika lokalavdelningar deltog i mötet som leddes av Mats Munklinde. Mötet kunde hållas inomhus tack  vare det låta antalet deltagare. De sedvanliga punkterna avhandlades varvid styrelsen beviljades ansvarsfrihet fö r deras insats under fjolåret. 
Ekonomin blev den viktigaste frågan eftersom medlemantalet och därmed intäkterna fortsätter att minska trots värvningsinsatser vid exempelvis mässan i Göteborg i vintras. Styrelsen föreslog därför en höjning av medlemsavgiften till den tidigare nivån 350 kronor och redogjorde samtidigt för ett antal redan genomförda besparingar. 
Förändringarna godkändes. 
Två nya hedersmedlemmar röstades in på styrelsens förslag, nämligen Lennart Andersson numera i redaktionskommittén och Lennart West numera anställd på MHRF. 
Tord Pantzar från MCHK Stockholm deltog
2020-08-23

Kansliet på MCHK Riks kompletterar med att Protokoll från årsmötet ligger bland dokumenten ovan. 

Nytt datum för årsmötet - 22 augusti 2020
Till medlemmar i MCHK
 
Detta år är ett speciellt år med Covid-19 och Corona. De flesta av oss är dessutom i riskgruppen att drabbas. Vi skulle inte kunna förlåta oss själva i styrelsen om någon i MCHK blir smittad på grund av våra aktiviteter. Därför beslöt vi att ställa in årsmötet i mars och flytta till bättre tidpunkt.
Alla dokument har varit klara sedan i början av mars och finns på www.mchk.org. För de som vill kan dokumenten beställas på papper från kansliet.
Vi har diskuterat möjligheten att ha telefonmöte, webb-sändning, facebook-event eller liknande men bedömt att vi har för dåliga tekniska möjligheter att genomföra detta. Men vi fortsätter att utreda detta och återkommer om det blir ändring.
Styrelsen
2020-06-15

RÄTTELSE! Årsmötet genomförs inte i juni utan flyttas till senare i höst
Till medlemmar i MCHK - Nytt datum för årsmötet - 13 juni 2020
 
Detta år är ett speciellt år med Covid-19 och Corona. De flesta av oss är dessutom i riskgruppen att drabbas. Vi skulle inte kunna förlåta oss själva i styrelsen om någon i MCHK blir smittad på grund av våra aktiviteter. Därför beslöt vi att ställa in årsmötet i mars och flytta till bättre tidpunkt.
Alla dokument har varit klara sedan i början av mars och finns på www.mchk.org. För de som vill kan dokumenten beställas på papper från kansliet.
Vi har diskuterat möjligheten att ha telefonmöte, webb-sändning, facebook-event eller liknande men bedömt att vi har för dåliga tekniska möjligheter att genomföra detta. Men vi fortsätter att utreda detta och återkommer om det blir ändring.
Styrelsen
2020-05-04

MCHK Riks Årsmöte är framflyttat

Hej alla vänner och medlemmar i MCHK
 
Ett tråkigt besked men just nu inte oväntat och med allas bästa för ögonen!
 
Med hänsyn till utvecklingen beträffande corona har styrelsen i MCHK beslutat att inte hålla årsmötet 2020 den 21 mars i Sjögestad.
 
Det vore ytterst olyckligt om det skulle visa sig att vårt möte bidragit till att sprida smitta. Det kan i efterhand inte försvaras, i synnerhet som vi inte kan blunda för att vi tillhör en av riskgrupperna i befolkningen.
 
Mötet skjuts upp på obestämd tid men kommer att hållas så snart som situationen medger. Det innebär troligen minst två månaders fördröjning men förhoppningsvis inte mer än fyra. Vi kommer att följa myndigheternas rekommendationer i den utsträckning de berör oss.
 
Enligt stadgarna ska årsmötet hållas under första kvartalet. Så kommer nu inte att ske. Den sittande styrelsen kommer under tiden att fungera som vanligt och upprätthålla alla funktioner till dess att ett årsmöte kan hållas. Det finns en av styrelsen beslutad budget som kommer att följas fastän den inte fastställts av ett årsmöte.
 
Denna information skickas till alla styrelser inom MCHK och direkt till de medlemmar som anmält sig till årsmötet. Den publiceras på hemsidan och på Facebook samt som nyhetsbrev till medlemmar som uppgivit en mejladress.
 
Mer information kommer löpande att lämnas alltefter som situationen så påkallar.
 
 
Bästa hälsningar
 
Styrelsen i MCHK Riks
2020-03-16

MCHK årsmöte och corona
Vi alla följer säkert utvecklingen. MCHK har sitt årsmöte om en dryg vecka. Styrelsen anser det viktigt att komma ut med denna information i god tid för att om möjligt förekomma frågor om hur vi avser att hantera situationen.
 
Vi bedömer inte att det just nu är nödvändigt att ställa in med hänsyn till den allmänna smittrisken. Styrelsen följer myndigheternas råd och anvisningar. Det innebär att den som känner sig sjuk och febrig, har luftvägsbesvär, haft kontakt med någon som varit i ett riskområde eller med någon som kan tänkas vara smittad inte ska komma till mötet. Vi tillhör ju dessutom åldersgrupp som visat sig vara känslig. Vi får sköta handhygienen ordentligt och för denna gång avstå från handhälsning och kramar.
 
Anmälningstiden till årsmötet går ut i morgon. Detta meddelande sänds som mejl i dag till alla som redan anmält sig till mötet samt styrelserna i alla lokalavdelningar och specialsektioner samt efter hand till dem som anmäler sig efter i dag. Samma information läggs ut på hemsidan. Vi ber alla att vidarebefordra denna information till berörda som vi inte har kunnat nå och som ni känner till.
 
Skulle läget och styrelsens bedömning ändras under tiden fram till årsmötet kommer nytt meddelande att sändas ut.
 
Med vänlig hälsning
För styrelsen MCHK Riks
Lasse Nilsson
2020-03-12

KALLELSE till årsmöte i Motorcykelhistoriska klubben 2020

Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 21 mars 2020 på Sjögestad Motell, Vikingstad, utanför Linköping. Mötet börjar kl. 13.00. Vi hoppas på en god anslutning.

Verksamheten under 2020 kommer att innebära en konsolidering för att kunna hålla en balanserad budget. Tidningen är även fortsättningsvis viktig samt vårt deltagande i externa aktiviteter. Detta för att synas för våra medlemmar och rekrytera nya medlemmar.

MCHK står för en enkel lunch för årsmötesdeltagarna från kl. 12.00 i motellets matsal. Efter mötet finns kaffe och kaka. För planeringens skull ber vi alla som avser att äta lunch att meddela detta senast den 13 mars till MCHKs kansli på telefon: 08-26 07 84 eller på mejl: kansli@mchk.org. Kansliet är öppet måndagar kl. 10-14.

Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Kallelsen finns även införd på MCHKs hemsida. Röstlängd upprättas genom anteckning av närvaro vid mötets början.

Alla årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kan också beställas hos MCHKs kansli. Handlingar i begränsat antal kommer att finnas på plats.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen
 15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
 16. Fastställande av medlemsavgifter
 17. Mötet avslutas


Hjärtligt välkomna!
Styrelsen