Mchklogo%20CMYK

Miljöpolicy

MCHK Miljöprogram - 2018-06-18
Grunden för detta dokument är MHRF miljöpolicy. Detta är en tillämpning för MCHK.
Genom att visa omgivningen och miljön hänsyn blir du och ditt fordon en god ambassadör för den fordonshistoriska rörelsen. Det är en förut­sättning för att vårt gemensamma rullande museum fortsatt ska kunna användas i sin rätta kulturarvsmiljö såväl som på allmänna vägar. Denna guide ger dig som fordonsägare handgripliga råd och tips kring under­håll och brukandet av historiska fordon till stöd för en miljömedveten användning. Miljöprograminnehållet ska ses som rekommendationer.

MCHK ska verka för att:

 • Minimera buller vid möten, rallyn och tävlingar.
 • Minimera luftföroreningar genom att använda bra bränslen och oljor samt att ha väl preparerade maskiner.
 • Minimera spill av bränsle och olja genom varsam hantering och väl preparerade maskiner samt genom att  vara förberedda för åtgärder vid spill.
 • Miljöpåverkande restprodukter lämnas på miljöstationer.
 • Öka kunskapen om vad vi själva kan göra för att förbättra den egna miljösituationen.
 • Öka kunskapen om vad vi själva kan göra för att förbättra den allmänna miljösituationen.
 • För egen och andras skull använda miljöanpassade produkter.
 • MCHK- medlemmar är kunniga och goda miljöambassadörer.


Detta ska ske genom:

SORTERING OCH INLÄMNING PÅ MILJÖSTATION AV:

 • Spilloljor
 • Batterier
 • Färgrester(burkar)/lösningsmedel
 • Metaller
 • Diverse förpackningar
 • Plaster och gummi


FÖRVARING AV RENOVERINGSOBJEKT

 • Om risk finns för läckage av olja med mera, ska lämpligt uppsamlingskärl användas som skydd mot utsläpp.
 • Töm alla tankar och samla i lämpligt kärl. Montera bort batteri!
 • Tänk på att grannen kanske inte värdesätter det visuella intrycket av ditt objekt på samma sätt som du!


UNDER RENOVERINGEN

 • Minimera eller helst eliminera alla former av spill!
 • Avfetta om möjligt med miljöavfettningsmedel samt samla upp spill!
 • Byt alla packningar och tätningar även om så inte verkar behövas!
 • Använd produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt! OBS! Tänk på att rester av många produkter, exempelvis tvåkomponentprodukter ofta klassas som farligt avfall samt kan vara hälsofarliga! Läs alltid informationen på förpackningen eller bipacksedel. Lär er känna igen farosymbolerna!
 • Kontrollera miljöpolicyn och ställ krav på de företag du eventuellt anlitar för till exempel blästring, kromning och lackjobb.


VID KÖRNING

 • Ställ tändning och förgasare noggrant!
 • Kör med hänsyn och respekt för andra, samt beakta alltid gällande trafikregler!
 • Vid körning i grupp, håll avstånd och kör inte i bredd!
 • Undvik onödig tomgångskörning!
 • Använd gärna väst i någon signalfärg!
 • Var noga med tecken! Gäller speciellt de som saknar blinkers.
 • Tänk på att ljudet från ditt fordon kan låta som musik i dina öron, men störa din granne. En högre växel och därmed minskat varvtal på din motor gör skillnad.
 • Låt er aldrig provoceras, vi åker för nöjes skull!


VID PARKERING ELLER ANNAN UPPSTÄLLNING

 • Lägg oljeabsorbentmatta under motorn om risk för läckage finns!
 • Parkera lagligt!
 • Tvättning av fordonet gör du lämpligast på plats med oljeavskiljare, exempelvis i Gör-det-självhallar. Tvätta inte på gatan eller på asfalte­rad tomtinfart. Tvättvatten och eventuell avfettning med oljerester rinner ner i dagvattenbrunnarna och förorenar reningsverk och sjöar. En enda droppe motorolja förstör 25 liter vatten, något att tänka på.


Mer detaljerad information finns i MHRF Miljöguide och MHRF Miljöguide