Mchklogo%20CMYK

Miljöpolicy för MCHK

Antagen 13-14 november 1999.Motorcykelhistoriska klubben (MCHK) har målsättningen att genom upplysning, utbildning och uppföljning av underavdelningar och enskilda medlemmar om gällande miljölagstiftning och övriga krav ständigt verka för att minska klubbens miljöpåverkan och förebygga att föroreningar uppstår.

Som övergripande miljömål skall MCHK verka för att:

1 Minimera buller vid möten, rallyn och tävlingar.
2 Minimera luftföroreningar genom att använda bra bränslen och oljor samt att ha väl preparerade maskiner.
3 Minimera spill av bränsle och olja genom varsam hantering och väl preparerade maskiner samt genom att vara förberedda för åtgärder vid spill.
4 Uttjänta batterier, spillolja och andra miljöpåverkande restprodukter lämnas på miljöstationer.
5 Öka kunskapen om vad vi själva kan göra för att förbättra den egna miljösituationen.
6 Öka kunskapen om vad vi själva kan göra för att förbättra den allmänna miljösituationen.
7 För egen och andras skull använda miljöanpassade produkter.
8 MCHK- medlemmar är kunniga och goda miljöambassadörer.