Mchklogo%20CMYK

Riktlinjer för lokalavdelning/specialsektion ansluten till MCHK

  • Stadgar ska finnas i en till MCHK ansluten lokal enhet och vara förenliga med MCHKs stadgar.
  • I en lokal styrelse bör flera ledamöter vara medlemmar i MCHK, däribland ordföranden.
  • De lokala styrelserna bör vara representerade vid rixdag och medlemsmöte som arrangeras av MCHK.
  • Ett lokalt medlemsregister ska upprättas och hållas uppdaterat.
  • Ett årligt aktivitetsprogram ska upprättas och delges medlemmarna och MCHK.
  • Av en lokal enhets logotyp ska framgå att enheten är ansluten till MCHK.
  • Medlemskommunikation bör ske aktivt och återkommande med hjälp av olika media och kanaler som regelbundet uppdateras.
  • En lokal enhet ska utse en kontaktperson med MCHK för att bland annat bistå med underlag för MCHK-Tidningen.