Mchklogo%20CMYK

Sociala medier

MCHK:s hemsida/Facebook
Syfte
MCHK:s hemsida och Facebook sida syftar till att presentera vår förening för alla som är nyfikna på oss, speciellt de som har tänkt att bli medlemmar. Hemsidan ska också vara ett informationscenter för våra medlemmar. Aktuell information från styrelsen och annat som är av medlemmarnas intresse. Har du synpunkter eller idéer så kontakta webmaster

Om vår hemsida
Flera av lokalavdelningarna och specialsektionerna har nu skapat egna hemsidor, initiativ som vi inom huvudorganisationen givetvis tycker är glädjande. Det är ju där som den egentliga verksamheten pågår med träffar och evenemang. Vissa har även en ”chattsida”, där medlemmarna uttrycker sina åsikter och önskemål. Det är också på den nivån som en sådan hör hemma, där medlemmarna umgås regelbundet och är bekanta.
 
Den som vill ställa frågor eller uttrycka åsikter kan dock via ett enkelt knapptryck på Styrelsen skriva ner sina tankar och skicka dem vidare till styrelsen, som ansvarar för att rätt handläggare återkommer med ett svar.

En riksorganisations hemsida ska tjäna ett mer strikt informativt syfte, vilket gör att många kan uppleva den som statisk, att den inte förändras tillräckligt. Här ska i första hand grundläggande fakta och information finnas, samt anvisningar och länkar till bland annat MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, paraplyorganisationen under vilken vi sorterar. Via denna länk får man bland annat information om försäkrings- och registreringsfrågor.
Sedan en tid lägger vi ut omslaget till den senaste MCHK-tidningen samt den aktuella ledarspalten. För aktuella evenemang hänvisas till MHRF:s evenemangskalender. Lokala arrangemang som inte finns med i MHRF:s kalender kan annonseras med korta notiser under Evenemang.

Vår ambition är fortsättningsvis att MCHK:s hemsida ska utvecklas och utökas med mer viktig info inom ramen för resurserna. Bland annat står ett aktuellt register över märkeskonsulenter på listan. Se Försäkringar då det gäller besiktningsmän.

Om behovet av information
 Att vi verkligen lever i ett informationssamhälle, får vi ständigt belägg för. Tidningar, radio och TV räcker inte längre till för att mätta efterfrågan. Internet är för de flesta ett nödvändigt komplement. Dessutom ska vi ständigt vara nåbara på vår mobiltelefon eller via e-post.

Hur påverkar då detta faktum vår egen lilla verksamhet? Jo, säkert mer än vi kanske tror. Kontakten mellan medlemmarna, sinsemellan och med klubbens ledning, lokalavdelningar och riksorganisationen, ska även fungera utifrån dessa nya förutsättningar och förväntningar. En medlemstidning, som kommer ut fyra gånger om året och ett annonsblad med mellanliggande utgivningar, är kanske gott och väl, i varje fall om man ser till kostnadsaspekten. Av klubbens totala årsomsättning på cirka 1,5 miljoner kronor, så går nära hälften till denna informationsservice. Informationen via hemsidan drar inte på långa vägar några sådana kostnader, men för närvarande har vi inte mätverktygen att utläsa hur välbesökt sidan är.