Mchklogo%20CMYK

Årsmöte 2017

MCHK:s nya ordförande Lars Nilsson MCHK:s nya ordförande Lars Nilsson

Här lägger vi ut handlingarna till årsmötet. Rulla ner på sidan så hittar du dokumenten. Referat från mötet finns överst.

MCHK:s årsmöte 2017 ägde rum på Sjögestads Motell utanför Linköping. Vädret och maten var så bra det kunde vara. Ett 40 tal mc-entusiaster hade slutit upp. Efter luncen så började de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

32 medlemmar var närvarande vid mötet.
 
Christer Ellburg öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Mats Munk Linde. 

Vidare så beviljades styrelsen ansvarsfrihet.Lars Nilsson redogjorde för föreningens verksamhet för 2016. Bland aktiviteterna kan nämnas omstruktureringen av tidningen och en ökad extern aktivitet bl.a genom besök hos avdelningar/sektioner och deltagande i mässor och träffar. Men den största förändringen har skett internt på kansliet genom att rutiner skapats eller uppdaterats samt att MCHK har en kansliassistent som gör mycket av grundarbetet. Därmed är styrelsen avlastat att göra ”styrelsearbete”. Det nya medlemsregistret har också gjort att utskick och avstämningar går enklare. Registret har rensats på inaktuella poster.
 
Antalet medlemmar har ökat något. Verksamheten har givit ett överskott på drygt 600.000 kr tack vare upplösning av en reservation för matrikel samt att produktion och distribution av tidningen blivit lägre än budgeterat. Föreningen har nu en god kassa.
 
Inga motioner har inkommit.
 
Styrelsen har lämnat in förslag på förändringar för 2017 och 2018. En mer fullständig verksamhetsplan finns på www.mchk.org  .
Styrelsen föreslår ett verksamhetsbidrag till avdelningar/sektioner på 50 kr per lokal medlem. Villkor för detta kommer att specificeras närmare inom kort.
Styrelsen föreslår också mer aktivt stöd till sektioner/avdelningar med promotion material i form av beachflaggor, flaggor, vepor och annat som behövs. Detta för att göra MCHK mer synligt.
Styrelsen föreslår ett uppstartsbidrag till ev nya sektioner/avdelningar.
Utvecklingen av registersystemet för medlemsregister kommer att fortsätta.   Målet är att de som önskar ska ha möjligheten att göra sitt utskick av medlemsavgiften för 2018 via systemet.
Utveckling av en gemensam plattform för web pågår och fortsätter enligt plan.
 
Med dessa satsningar föreslår styrelsen att budget för 2017 läggs med visst underskott. Dessutom föreslår styrelsen en sänkning av medlemsavgiften för 2018 till 300 kr per år. Detta då kassan idag är ”onödigt” stor enligt påpekande från bl.a revisorerna.
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan.
 
Styrelsen föreslog också Christer Wats och Christer Ellburg till hedersmedlemmar i MCHK. Dessa godkändes och Guldnål med lagerkrans delades ut som ett tecken på hedersmedlemskapet.
 
Sedan genomfördes val till styrelse och övriga poster. Ny styrelse är
Lars Nilsson, Vällingby. Ordförande. Nyval för 2017 – 2019. 
Hampus von Post, Stockholm. Omval 2017 – 2019
Lennart Olsson, Skåne. Nyval 2017 - 2019
Lennart Larsson Stockholm. Suppleant. Nyval 2017 – 2019
Lennart West Stockholm. Kvarstår till 2018.
Göran Hjertstedt Stockholm. Kvarstår till 2018
Lars Johansson Stockholm. Kvarstår till 2018.
Torsten Wohlin Stockholm. Suppleant. Kvarstår till 2018.
 
Styrelsen tackar avgående medlemmar och speciellt avgående ordförande Christer Ellburg för gott arbete och trevlig gemenskap.
 


KALLELSE till årsmöte i Motorcykelhistoriska klubben 2017

Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 25 mars 2017 på Sjögestad Motell, Vikingstad, utanför Linköping. Mötet börjar kl. 14.00.

Vi hoppas på en god anslutning. Det är intressanta utvecklingsfrågor på gång, t.ex. gemensamt registersystem, stöd för hemsidor, utåtriktad verksamhet och aktivitetsstöd.

MCHK står för en enkel lunch för årsmötesdeltagarna från kl. 12.30 i motellets matsal. Efter mötet finns kaffe och kaka. För planeringens skull ber vi alla som avser att äta lunch att meddela detta senast den 13 mars till MCHKs kansli på telefon: 08-26 07 84 eller på mejl: kansli@mchk.org. Kansliet är öppet måndagar kl. 10-14.

Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Kallelsen finns även införd på MCHKs hemsida www.mchk.org. Röstlängd upprättas genom anteckning av närvaro vid mötets början.

Alla årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kan också beställas hos MCHKs kansli. Handlingar i begränsat antal kommer att finnas på plats. Inga motioner har inkommit.

Dagordning

 • Mötet öppnas
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • Fastställande av balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av inkomna motioner
 • Behandling av styrelsens förslag
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av tre ledamöter i valberedningen
 • Förslag till budget för kommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna
Styrelsen


Verksamhetsberättelse Motorcykelhistoriska klubben 2016
 
Styrelse och övriga funktionärer har från årsmötet 2016 fram till årsmötet 2017 varit följande.

Styrelse
Ordförande                           Christer Ellburg        Järna                               (2017)
Vice ordförande                    Lennart West           Tullinge                           (omval  t 2018)
Skattmästare/v ordf              Lars Nilsson             Hässelby                         (omval t 2018)
Ledamot                               Ulf Eriksson              Gävle                               (2017)
Ledamot                               Hampus von Post     Ekerö                               (2017)
Ledamot                               Göran Hjertstedt       Sundbyberg                    (nyval t 2018)
Suppleant (Sekreterare)       Lars Johansson        Solna                              (nyval t 2017)
Suppleant                             Torsten Wohlin         Sundbyberg                    (nyval t 2017)

Revisorer
Kari Korpilainen, ABK Ekonomitjänst
Arne Knochenhauer, Nerike
Nils Björk (suppleant)

Valberedning
Uno Walter
Björn Weissman
Robert Lavér

Klubbens medlemsantal
MCHK Riks medlemmar utgörs av enskilda medlemmar i Sverige och utomlands samt ett fåtal företag och organisationer. Antalet aktiva medlemmar totalt var 3348 den första januari 2016 och 3443 den första januari 2017.
 
Hedersmedlemmar, styrelseledamöter, medarbetare i redaktionen samt några övriga funktionärer är avgiftsbefriade, sammantaget ca 85 st.

Årsmöte 2016
Årsmöte avhölls 2016-03-19 på Gyllene Hjulet i Surahammar. Antal närvarande medlemmar var 53.

På årsmötet fastställdes på förslag från styrelsen efter grundlig genomgång och efterföljande remiss bland lokalavdelningar och sektioner
omarbetade stadgar, en anpassning av stadgarna till gällande inriktning och rutiner, relationer inom MCHK med lokalavdelningar/sektioner samt en språklig översyn.
riktlinjer för lokalavdelningar och sektioner
Styrelsens förslag till budget, verksamhetsprogram och utvecklingsplan antogs. De berörde sammantaget alla väsentliga delar: separat rixdag, tidning, medlemsmatrikel, medlemsregister, sammanhållen klubborganisation, rekrytering, utåtriktad verksamhet, årsrally, facebook, hemsida etc.
 
Klubbens ekonomi redovisades som tillräckligt stark för att klara ev. påfrestningar i samband med föreslagna förändringar. Oförändrad medlemsavgift fastställdes.
 
Beslutades om särskild kanslipersonal för att undvika oklarheter i rollerna mellan styrelse och kansli.
 
En motion hade kommit om att utreda förutsättningarna för en sammanslagning med MCV. Efter sonderingar hade konstaterats att inget intresse förelåg från MCV. Uttalad inriktning blev i korthet ”fortsatt samverkan” där det fanns en intressegemenskap.
 
Det betonades från mötet att kommunikationen inte varit tillräcklig och att styrelsen borde vara mer aktiv utåt.

MCHK-tidningen
Den vid årsmötet fastställda inriktningen har genomförts under året.
MCHK-tidningen har utkommit med 5 nummer. Göran Hjertstedt har verkat som redaktör och sammanhållande. Redaktionen har under året utökats med fler personer som bidrar med kunskap och texter. Formatet har ändrats och innehållet har omprofilerats.
Hemsidan har under året gåtts igenom och uppdaterats. MCHK finns nu på facebook med ett ökande antal följare. Ett nyhetsbrev per mejl från har införts, med bl.a. rapportering från styrelsemöten.

Utåtriktad verksamhet
MCHK har aktivt deltagit i bl.a. följande evenemang:
Motorhistoriska dagen
Mälardalsrallyt
Årsracet i Linköping
Mälaren Runt
Mopedträff i Norrtälje

Kansliet
Kansliet på Dukvägen i Bromma har varit bemannat helgfria måndagar mellan 10.00 och 14.00.
Fram till september delades uppgiften mellan Lars Nilsson som kansliföreståndare, Hampus von Post och Göran Hjertstedt. Från september anställdes Sven Ersson som kansliassistent. Det har fungerat väl.
Nya arbetsuppgifter har kunnat läggas på kansliet. Resurser för styrelsearbete och utåtriktad verksamhet har kunnat frigöras.
Medlemsregistret har löpande uppdaterats för att antalet returer på tidningar och andra utskick ska kunna minimeras. Medlemmar som per den 1 juni inte hade betalat inaktiverades. Fakturerings- och betalningsrutinerna har börjat slå igenom hos medlemmarna, något som minskade antalet manuella uppföljningar.
Ekonomiredovisningen lades ut på en ny utförare, ABK. Det har fungerat väl.

Utåtriktad verksamhet
Hampus von Post har varit huvudansvarig för den utåtriktade verksamheten i ett antal events, bl.a. Mälaren runt och MC-mässan 2017, något som krävde en tung insats under slutet av året.

Rixdagen 2016
Rixdagen genomfördes den 12-13 november i Sjögestad med god närvaro från avdelningar och sektioner. Mötet i november var viktigt som vägledning inför årsmötet 2017.
 
På dagordningen fanns bl.a. försäkringsfrågor, förslag om gemensamt system för medlemsregister samt stöd och samordning för hemsidor. Utvecklings-och licenskostnader skulle tas av Riks.
 
Styrelsen har enligt rixdagens uttalade stöd beställt ombyggnad av medlemsregistret för att kunna fungera för avdelningar och sektioner och utgöra ett gemensamt registersystem.
 
Ett förslag till gemensam plattform för hemsidor har börjat utredas.
 
Vidare diskuterades i arbetsgrupper vad som är angeläget för att utveckla klubben och skapa medlemsnytta.

Medlemsmatrikel
Jubileumsmatrikeln som kom ut i början av året blev den sista i pappersform.

MHRFs årsstämma
Göran Hjertstedt och Lars Johansson var klubbens ombud vid Motorhistoriska Riksförbundets årsstämma i Upplands Väsby.

Styrelsens arbete i övrigt
Styrelsen har under året haft ett möte med mc-klubbar i Stockholmsområdet för att försöka samordna de stora evenemangen så att tvåhjulingar syns bättre bjudit in besiktningsmän i Stockholmsområdet för att informera och skapa bättre samsyn kring besiktningar inför försäkringen haft kontakter med Club MC-Veteranernas ledning under hösten deltagit i ett samarbete för att påverka MHRF kring mopedförsäkringar och resultatet kommer troligen under våren 2017 haft 10 protokollförda sammanträden, därutöver telefon- och mejlkontakter samt arbetsmöten i samband med kanslitiden på måndagar.

Slutord
Styrelsen har efter bästa förmåga arbetat med de uppgifter som genom årsmöte, rixdag och övriga kontakter presenterat sig. Vi kommer fortsatt att anstränga oss för att utveckla MCHK som en attraktiv klubb och att skapa nytta för medlemmarna.
Styrelsen riktar avslutningsvis ett varmt tack för gott samarbete till alla medlemmar, avdelningar och sektioner som förtjänstfullt, framgångsrikt och uppskattat genomfört möten, kontakter, aktiviteter och evenemang under året.  
 
För Motorcykelhistoriska klubbens styrelse
 
Christer Ellburg                  Lennart West                     Lars Nilsson

 

Styrelsen för Motorcykelhistoriska Klubben, MCHK (802017-0117) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
 

 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell förening för att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna. En del är att sprida kunskap om den kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska betydelse motorcyklismen haft i samhället. En annan är att verka för att bevara äldre eller unika motorcyklar, mopeder, historiska tävlingsmotorcyklar och historisk motorcykelsport. Hos klubben finns arkiv och bibliotek med litteratur och dokument rörande äldre tvåhjuliga fordon.

Klubben har en riksorganisation, Riks, och ett antal lokala avdelningar och specialsektioner. Samhörigheten mellan klubbens olika delar och medlemmar är viktig att främja och likaså att tillvarata medlemmarnas samlade intressen i samhället.  Det gäller att på olika sätt skapa medlemsnytta, bl.a. genom att ge service, information och råd, skapa goda förutsättningar för hobbyn och ta fram förmånliga avtal. Det sker bl.a. i samverkan med Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, och andra organisationer med liknande syften. Samtidigt ska tas största möjliga miljömässiga hänsyn. En annan funktion är att underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar, motorcyklar och mopeder samt övrigt av intresse med anknytning till hobbyn. De viktigaste förmånerna för medlemmarna i MCHK Riks är MCHK-tidningen och MHRF-försäkringen.

Motorcyklar och medlemsintressen har förändrats under drygt 50 år. MCHK måste följa med i utvecklingen. Vi ägnar oss mer och mer åt senare års fordon, nu faktiskt ända fram till 1997 (20 år rullande). Medlemskommunikationen förändras genom i takt med tiden. Medlemsnytta i dag är gemenskapen, tidningen, försäkringen, hemsidan, medlemsregistret, matrikeln, nyhetsbreven, träffar, rallyn, marknader etc.
Inom MCHK driver avdelningar och sektioner i huvudsak träffar, rallyn och andra aktiviteter. MCHK Riks svarar i huvudsak för gemensam förvaltning, utveckling samt stöd och allmän marknadsföring men deltar också alltmer aktivt i olika events.
 
MCHK Riks svarar genom sin styrelse för ordinarie medlemsmöten (årsmöten). På årsmötet beslutas bl. a. om budget och inriktning. Det är styrelsen i MCHK Riks som har ansvar för att genomföra besluten som ju ofta berör hela MCHK. Styrelsen ska inte bara förvalta utan även följa upp och lämna förslag till utveckling. Varje år hålls en rixdag med avdelningar och sektioner. Där behandlas framtids-och utvecklingsfrågor.
 
Ömsesidighet och delaktighet är viktigt. Gemensamt och i samverkan skapas värde och nytta för hela MCHK.

 
 
Flerårsöversikt     
      
Allmänna förutsättningar                                             2016                         2015   
      
Resultat (tkr)     
Verksamhetens intäkter                                             1 687                         1 408   
Verksamhetens kostnader                                        -1 042                        -1 355   
Verksamhetens resultat                                                645                              53   
Resultat från finansiella investeringar                              7                              -27   
Årets resultat                                                                 652                              26   
      
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst                                      1 567 642
Årets vinst                                                   652 190
                                                                 2 219 832     
 
Disponeras så att                                     2 219 832
I ny räkning överföres                               2 219 832

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
  
 
Resultaträkning                                                        2016-01-01         2015-01-01
                                                                                -2016-12-31        -2015-12-31
 
Rörelsen inkomster
                                                                                    1 687 130           1 407 985                   
                                                                                    1 687 130           1 407 985
     
Rörelsens kostnader    
Kostnader för varor och material                                   -13696                -616129
Legoarbeten, underentreprenad                                  -409464                  -53922
Medlemsregister (MAWIK)                                                   -82                     3770
Lokalkostnader                                                             -76 543                 -99 394
Förbrukningsinventarier                                                   -6980                           0
Resekostnader                                                              -85 531                 -23 217
Utåtriktad verksamhet. Reklam och PR                        -38 511                 -76 669
Övriga försäljningskostnader                                             -540                   -1 431
Kontorsmaterial                                                               -3 763                 -26 363
Tele. Post Datakommunikation                                     -41 597               -121 458
Företagsförsäkringar övriga riskkostnader                    -18 875               -105 683
Förvaltningskostnader                                                     -7 694                          0                
Externa administrativa tjänster                                      -32 864                 -43 395
Övriga externa kostnader                                              -88 573                   -8 565
Löner till tjänstemän                                                     -134 972              -178 756
                                                                                   -1 041 980           -1 354 982
Rörelseresultat                                                               645 150                 53 003
     
Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter              7 364                 -27 404
Räntekostnader och liknande resultatposter                      -324                           0
                                                                                          7 040                 -27 404
Resultat efter finansiella poster                                     652 190                  25 599
     
Resultat före skatt                                                          652 190                  25 599
     

Årets resultat                                                                  652 190                  25 599
 
 
 
 
Balansräkning                                                            2016-12-31           2015-12-31 
 

 
TILLGÅNGAR     
      
Omsättningstillgångar     
      
Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar                                                                          0                305 013 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    16 368                  40 019 
                                                                                             16 368                345 032 
      
Kortfristiga placeringar     
Övriga kortfristiga placeringar                                          2 226 719            1 969 355 
      
Kassa och bank                                                                     41 868               313 636 
Summa omsättningstillgångar                                          2 284 955             2 628 023 
      
SUMMA TILLGÅNGAR                                                    2 284 955            2 628 023 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital1    
Eget kapital vid årets början                                              1 567 642            1 542 043 
Årets resultat                                                                        652 190                 25 599 
Summa eget kapital                                                         2 219 832            1 567 642 
      
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder                                                                 49 001               655 122 
Övriga skulder                                                                        16 122                 13 875 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                0                391 384 
Summa kortfristiga skulder                                                     65 123             1 060 381 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                       2 284 955            2 628 023 
 
 
 
Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Not 1 Förändring av eget kapital
 
                                                                                     Eget                Årets          Utgående 
                                                                                  Kapital            resultat              belopp 
Belopp vid årets ingång                                       1 567 642            652 190         2 219 832 
                                                                             1 567 642            652 190         2 219 832 
     
 
Stockholm 2017-03-
 
 
Christer EllburgLennart West
OrdförandeVice ordförande
  
Lars NilssonUlf Eriksson
Vice ordförande/SkattemästareLedamot
  
Hampus von PostGöran Hjertstedt
LedamotLedamot
  
Kari Korpelainen 
Revisor 

 

Styrelsens förslag i korthet till MCHKs årsmöte i Sjögestad 2017

Styrelsens samtliga formella förslag sammanfattas i denna sammanställning med hänvisning till separata handlingar. Föredragning och kompletterande information kommer under mötet.

Budgetförslag
MCHK Riks har ett relativt stort ansamlat överskott. År 2016 gav ett oväntat stort positivt resultat tack vare kraftigt minskade kostnader, framförallt för MCHK-tidningen, som ju samtidigt gjorts om och fått ett positivt mottagande. Medlemsavgiften höjdes för några år sedan för att det då bedömdes motiverat. Det nu ansamlade överskottet är onödigt stort för en ideell förening och behöver sänkas, något som även uppmärksammats av revisorerna. Det känns angeläget att göra det på ett sätt som ger bästa medlemsnytta. Diskussioner om detta har förts under en tid och resulterat i föreliggande budgetförslag:
underskottsbudget med inriktning på utåtriktad verksamhet.
sänkt medlemsavgift 2018.
 
Se Budgetförslag.
Verksamhetsprogram

Verksamhetsprogram och budget avspeglar varandra. I verksamhetsprogrammet ryms många aktiviter som kan ses som kärnan i verksamheten. Vi vill stärka vår utåtriktade verksamhet och låta klubben synas i flera sammanhang. Påverkan på omvärlden sker på samma sätt. Vi ska vara attraktiva för nuvarande och tillkommande medlemmar. Ju fler vi är, desto bättre.
 
I budget och program riktas därför betydande belopp för att stödja verksamheten i lokalavdelningar och sektioner genom aktivitetsstöd, startstöd och marknadsföringsstöd.
Deltagandet i externa aktiviteter, mässor och utställningar utökas.
Tidningen fortsätter med att utveckla ett varierat och förhoppningsvis intressant innehåll. Väsentligt minskade kostnader tillvaratas för fortsatta satsningar.
Klubben gör en rejäl satsning på lokalavdelningar och sektioner genom att utveckla ett gemensamt registersystem, en mall för hemsidor och att ge fortsatt driftstöd.
 
Se Verksamhetsprogram.
Förslag till MCHK reglemente för förtjänsttecken och hedersmedlemskap

För beslut av årsmötet.
 
MCHK har som tradition att dela ut förtjänsttecken och utmärkelser enligt nedan till särskilt förtjänta personer eller organisationer.
Namnförslag kan lämnas av en medlem, lokalavdelning eller sektion, styrelsen i Riks eller en annan person eller organisation. Ett namnförslag ska åtföljas av en tydlig motivering.
 
Bordsstandar
Kan delas ut till svensk eller utländsk organisation som gjort ett förtjänstfullt arbete för veteranmc-hobbyn.
Beslut om utdelning tas styrelsen i MCHK Riks.
 
Förtjänstmärke Guldnålen
Kan delas ut till
en person inom klubben som gjort en förtjänstfull insats för klubben eller
en person inom eller utom klubben som gjort en förtjänstfull insats för veteranmc-hobbyn.
Beslut om utdelning tas av styrelsen i MCHK Riks.
 
Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan enligt stadgarna utses den som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller på annat sätt mycket aktivt verkat för klubbens ändamål.
Hedersmedlemskap beslutas av årsmötet på förslag från styrelsen i MCHK Riks.
 
Förtjänstmärke Guldnålen med lagerkrans
Utdelas till den som utses till hedersmedlem.
Kan på förslag från styrelsen i MCHK Riks och efter årsmötets beslut delas ut till en annan person som gjort en synnerligen förtjänstfull insats för klubben eller veteranmc-hobbyn
 
Förteckning
En förteckning över utdelade förtjänsttecken och utmärkelser ska upprättas och förvaras på ett säkert sätt. Icke utdelade föremål ska bevaras säkert.
Förslag till hedersmedlemmar
Styrelsen föreslår att
Christer Ellburg, Järna och
Christer Watz, Motala
utses till hedersmedlemmar i MCHK samt tilldelas förtjänstmärket Guldnålen med lagerkrans. De åtnjuter därmed fritt medlemskap I MCHK så länge som de själva önskar.

MCHK förslag till verksamhetsprogram för 2017 till årsmötet 2018
 
Styrelsen lägger fram ett ovanligt ambitiöst verksamhetsprogram.
 
Förutsättningarna för att förverkliga programmet har skapats och skapas genom att engagerade frivilliga personer i allt större utsträckning kommit till styrelse, redax, kansli och cirklarna däromkring men inte minst på att lokalavdelningar och sektioner driver på i sin verksamhet.
 
Positiva reaktioner har kommit som resultat av redan genomförda förändringar. Styrelsens förslag i detta program med tillhörande budget går i samma riktning.
 
I styrelsens verksamhetsprogram ingår bl.a. att fundera över klubbens framtida utveckling. Den bygger på fortsatt sammanhållning, engagemang, goda kontakter och gemensamma strävanden.
Rixdag 2017
En rixdag ska hållas under november. Tid och plats är ännu inte bestämda. Förslag mottas gärna. Med hänsyn till resor förefaller det lämpligt med mellersta södra delen av landet.
Fortsatt utveckling av medlemsregister
Enligt uttalande från rixdagen 2016 ska ett registersystem som ska kunna användas av alla lokalavdelningar och sektioner (klubbar) tas fram och finansieras av Riks. En första presentation ska göras på årsmötet 2017. Enligt plan ska systemet kunna användas för avisering och maskinell avstämning av betalningar under 2018. Riks svarar även för stöd och licenskostnader enligt föreslagen budget.
 
Avrapportering och kontakter i projektet sker fortlöpande. Avrapportering planeras till rixdagen 2017.

Stöd för hemsidor
Ett projekt inleds för att ta fram en gemensam plattform för hemsidor. Den ska kunna introduceras efter hand hos lokalavdelningar och sektioner. En sådan lösning innebär en fast ram samt skapar förutsättningar för minskad sårbarhet och löpande uppdatering. Arbete påbörjas inom kort tillsammans med MCHK Gotland. Budgeten siktar på årets pilotprojekt. Avrapportering planeras till rixdagen 2017.
Lokalavdelningar och sektioner
Styrelsen har flera besök inplanerade. Ett par är redan gjorda. Kontakterna inom klubben behöver fortsatt underlättas. Styrelsen kommer att meddela lokalavdelningar och sektioner vilka kontaktpersoner som inom styrelsen utsetts för samband med respektive.

Tidningen
Arbetet fortsätter med att ta fram ett varierat och förhoppningsvis intressant innehåll för gamla och nya medlemmar. Redax fortsätter att rekrytera medlemmar och skribenter. Lokalavdelningar och sektioner erbjuds möjlighet att ha en fast publicering som ett alternativ till egna blad och publikationer.
Hemsida och sociala medier
Arbetet fortsätter enligt vad redovisades under årsmötet 2016. Nyhetsbrev och facebook är huvudkanalerna som stöttar själva hemsidan. Arbetet med uppdateringsrutiner för medlemmar fortsätter liksom att få fram e-adresser.
En inloggning för medlemmar planeras för att allt material inte ska vara fritt tillgängligt. Det ska vara en klubbförmån som följer av medlemskapet att få ta del av allt på hemsidan. Annonsering ska av samma skäl vara gratis endast för medlemmar.

Styrelse och kansli
Administration och ekonomiredovisning sker utan förändringar. Hårt krav på OCR genom- införs.
Extern revisor kommer på eget förslag att ersättas. Styrelsen lägger nu fram ett reglemente för utmärkelser och senare ett resereglemente, något som hittills inte funnits.
 
Kansliet får utökade uppgifter med hemsida, annonser och uppdateringar. Medlemsregistret är den viktiga plattformen. Det ska hållas aktuellt samtidigt som vissa mindre utvecklings-insatser görs. Medlemmarna ska fortlöpande informeras om hur de själva kan använda och dra nytta av registret.
 
En ambition är att i möjlighet av tid och resurser ta fram en förteckning över innehållet i MCHKs omfattande arkiv, även detta för medlemmar.

Utåtriktad verksamhet
Under denna rubrik ryms många aktiviter som kan ses som kärnan i verksamheten. Vi vill stärka vår utåtriktade verksamhet och låta klubben synas i flera sammanhang. Påverkan på omvärlden sker på samma sätt. Vi ska vara attraktiva för nuvarande och tillkommande medlemmar. Ju fler vi är, desto bättre.
 
I denna budget avsätts betydande belopp för att stödja verksamheten i lokalavdelningar och sektioner genom aktivitetsstöd, startstöd och marknadsföringsstöd. Kostnad för design, val av leverantörer m.m. har tagits under 2016. Inköp och avrop, utlåning etc. har i praktiken redan påbörjats.
 
Deltagande i externa aktiviteter mässor och utställningar
MC-mässan jan 2017
MCHK deltar och delar monter med MCHK Stockholm, MCHK Racing, MCHK militär, polisveteranerna och MC Collection vänförening. Mopedlotteri.
Årsrally. Valborundan
Sponsring. Priser
Prins Bertil Memorial / Gärdesloppet
 Samarbete med andra klubbar för att visa upp det bästa som finns inom   
 tvåhjulingar
Motorhistoriska dagen 6:e juni
En omfattande uppvisning av bredden och intresset för klassiska tvåhjulingar
Samarbete med andra klubbar, föreningar och organisationer.
Årsrejset Linköping.
Rally. Uppvisning och uppställning
Mälaren Runt
Aktiviteter i I Eskilstuna tillsammans med MCHK Mälardalen
Skåne Rundt
Ev.
Tema 70- och 80-tal
Rockers vs mods
MHRF och försäkring
MHRF är en viktig organisation för MCHK. Utan MHRF skulle det vara åtskilligt krångligare att vara veteranhojsentusiast. Vi får inte glömma det. Vårt stöd behövs.
 
I planeringen ligger att aktivera oss mer kring försäkringen. Produkter, administration och besiktningsrutiner behöver enligt vår mening anpassas till hojarna på ett bättre sätt. Vi har börjat med att skriva i tidningen. Flera artiklar kommer.
Samarbete med andra organisationer
Det är önskvärt att bygga relationer och samarbeten. Det finns flera olika intressegemenskaper. På listan står bl.a. SMC, märkesklubbar och MCV.
Det behövs flera personer som kan engageras i detta.

Budgetförslag MCHK för verksamhetsåret 2017