Mchklogo%20CMYK

Årsmöte 2018

MCHK:s ordförande Lars Nilsson MCHK:s ordförande Lars Nilsson

Här lägger vi ut handlingarna till årsmötet. Rulla ner på sidan så hittar du dokumenten. Referat från mötet finns överst.

Protokoll från årsmötet tillsammans med övriga handlingar som Balans -och resultaträkning finns som PDF längst ner på sidan.

 

Rapport från MCHK årsmöte 2018
 

Årsmötet hölls den 17 mars 2018 och samlade 28 deltagare. Platsen var Motell Sjögestad. Motellet ligger väl till geografiskt i tyngdpunkten av MCHK-kartan. Mötet kan därigenom i stort hållas utan övernattning. I år blev det så att det sydliga vintervädret hindrade deltagarna från Skåne. De tog ett klokt beslut att inte åka ut på hala och vindpinade vägar. Därigenom kom vi att sakna Mats Munklinde som ordförande. Vi vände oss då till ”den gamle” som inte tvekade att ställa upp. Det var inte första gången för Björn Weissmann. Det var det däremot för Sanna Bronell som i februari började på MCHKs kansli.
 
De viktiga punkterna var som vanligt den ekonomiska redovisningen, revisorernas granskning och rapport, styrelsens förslag till verksamhetsprogram och budget samt de stadgeenliga valen. Styrelsen kunde andas ut när mötet beviljade ansvarsfrihet för år 2017.
 
Det lades denna gång inte fram några nya förslag beträffande klubbens styrning och förvaltning. Den verksamhetsinriktning som föreslogs är att fortsätta med utåtriktade aktiviteter. Vi vill att klubben ska synas så mycket som det går i olika sammanhang, ett bra sätt att påverka omvärlden. Vi uppfattas som attraktiva för nuvarande och tillkommande medlemmar. Det kan sammanfattas i ledorden synlighet, identitet och samhörighet. Ju fler vi blir, desto bättre. Att träffas och ha kul, det är det som gäller.
 
Inför årsmötet 2017 hade konstaterats att klubben hade en omotiverat stark balansräkning. Årsmötet 2017 beslutade därför om en underskottsbudget och att sänka medlemsavgiften till 300 kr från och med 2018. Det blev också utrymme för att köpa in profilkläder för styrelserna enligt önskemål från 2017 års rixdag. Dessa delades ut nu vid årsmötet 2018, en åtgärd helt i linje med våra ledord. Underskottet för 2017 blev i alla fall det mindre än budgeterat på grund av lägre kostnader, framförallt för tidningen.
 
Det samlade överskottet var alltså inför årets möte fortfarande högt. Därför föreslog styrelsen för 2018 ytterligare en underskottsbudget med satsning på tidningen och den utåtriktade verksamheten. Budgeten fastställdes. Årsavgiften förblir oförändrad 300 kr för 2019. Aktivitetsstödet förlängs men halveras jämfört med föregående år. En grundbult för klubben är tidningen, som får ökade redaktionella resurser i årets budget. Vidare handlar det om att fortsätta med det gemensamma medlemsregistret. Det innebär ett indirekt verksamhetsstöd för framförallt lokalavdelningarna.
 
Årets planerade och vid det här laget återstående evenemang är årsrallyt, i år är Båvenrundan den 29/6, årsracet i Sviestad. 3–5/8 och Mälaren Runt den 18/8.
 
Evenemang som redan passerat var en bankörningsdag i Eskilstuna den 19/5 i samarbete med SMC och den Motorhistoriska dagen den 6/6.
 
Kansliet kommer att öka aktiviteten på hemsidan. Alternativa former för aktiviteter i form av nätverk föreslogs och ska prövas på orter där det f.n. inte finns lokal representation för klubben.
 
Vid det här laget ser ni också detta nummer av tidningen en medlemsenkät som inspirerats av en motsvarande inom The Vintage Motorcycle Club, VMCC, i England. Vi ber er verkligen att ställa upp och svara. Det är viktigt för oss.
 
Som inomhusarbete beslutades att
-          MCHKs miljöprogram ses över med inspiration från bl.a. MCHK Sörmland och MHRF. Miljöfrågorna blir alltmer omfattande och tillspetsade,  även när det gäller körning. Synen på fordonsanvändning börjar förändras och det gäller behålla en positiv image. Säkerhet är viktigt
-          säkerhetsfrågor tas upp med inriktning på förebyggande arbete, beredskapsplan vid olyckor samt personlig skyddsutrustning.

KALLELSE till årsmöte i Motorcykelhistoriska klubben 2018
 

Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 17 mars 2018 på Sjögestad Motell, Vikingstad, utanför Linköping. Mötet börjar kl. 13.00. Vi hoppas på en god anslutning.
Verksamheten under 2018 kommer att innebära fortsatt genomförande av beslut från årsmötet 2017. Vi kommer också att behandla förslag från Rixdagen om bl. a skyddsutrustning, handlingsplan vid olyckor, aktiviteter och marknadsföring och förstås budget. Tidning och hemsida kommer att vidareutvecklas och vi fortsätter att engagera fler avdelningar och sektioner i vårt gemensamma medlemsregister samt hemsidan.
MCHK står för en enkel lunch för årsmötesdeltagarna från kl. 12.00 i motellets matsal. Efter mötet finns kaffe och kaka. För planeringens skull ber vi alla som avser att äta lunch att meddela detta senast den 13 mars till MCHKs kansli på telefon: 08-26 07 84 eller på mejl: kansli@mchk.org. Kansliet är öppet måndagar kl. 10-14.
Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Kallelsen finns även införd på MCHKs hemsida www.mchk.org. Röstlängd upprättas genom anteckning av närvaro vid mötets början.
Alla årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kan också beställas hos MCHKs kansli. Handlingar i begränsat antal kommer att finnas på plats.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen
 15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
 16. Fastställande av medlemsavgifter
 17. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna
Styrelsen