Mchklogo%20CMYK

Årsmöte 2023

Årsmötet den 18 mars 2023

Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) har ägt rum den 18 mars 2023. Mötet började kl. 13.00 och kommer dels att fysiskt på Oskarsrogatan 7 i Solna och dels som ett videomöte. Se bifogade information.

Årsmötesdokumenten publiceras till höger allteftersom. 

Röstlängd upprättades genom deltagande på plats och digitalt. 

Årsmötet i Motorcykelhistoriska klubben 2023
 
Coronaepidemin har inte bara varit av ondo. Nu kan vi ha möten med lika många i lokalen som deltar på distans. Totalt var vi ungefär 30 personer.
Först gjordes en genomgång av 2022. Vi går med förlust och vi förlorar medlemmar! Verksamheterna börjar komma i gång med träffar och möten. Tidningen får mycket beröm och det är vi tacksamma för. Tack Kjell för ett fantastiskt arbete.
Föreningen har engagerat en ny redaktör för tidningen då Kjell avsagt sig fortsatt arbete. Kenneth Olausson har redan börjat och ni kan läsa mer om Kenneth i tidningen nr 1.
Som ny ordförande i föreningen valdes Lennart Olsson från MCHK Syd. Han har ett minst sagt gedigen kunskap om MCHK. Som nybliven medlem vid 14 års ålder vet han vad det handlar om nu vid lite mer mogen ålder. Lennart Hallme kvarstår i styrelsen och är en stor tillgång med sina kontakter och kunskap om främst hojar från strax före millennieskiftet. Vårt nya fokus. Övriga i styrelsen sitter kvar och det går att läsa om styrelsen sammansättning längst bak i tidningen.
Den nya styrelsen har utarbetat ett program framöver med ett breddat fokus på även de lite nyare cyklarna. Utan att glömma bort vårt arv. Det blir en stor satsning framöver för att hitta nya medlemmar inom detta intressesegment. Träffar, nyhetsbrev, annonser med mera kommer att stödja kampanjen. Och ambitionen är också att knyta avdelningar och sektioner närmare varandra. Vi har ju samma mål, intresse och syfte!
Med ekonomi i fokus föreslår styrelsen att årsavgiften höjs till 425 kr från 2024. Vår största kostnadspost är tidningen och där har kostnadsökningarna varit kännbara på många olika sätt. Föreningen tar en risk med att höja avgiften men just nu ser vi inget alternativ och med nuvarande inflationstakt är det inte något annat än en kostnadsanpassning.
Som avslutning valdes Kjell Mazetti som hedersledamot i föreningen som ett tack för det fantastiska arbete han lagt ner för föreningen och för tidningen.

Vid tangenterna : Lars Johansson och Lennart Olsson

KALLELSE till årsmöte i
Motorcykelhistoriska klubben 2023

 
Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 18 mars 2023. Mötet börjar kl. 13.00 och kommer dels att genomföras fysiskt på Oskarsrogatan 7 i Solna och dels som ett videomöte. Se bifogade information.
 
Vi hoppas på ditt deltagande.
 
Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Den finns även på MCHK:s hemsida www.mchk.org. Röstlängd upprättas genom att alla deltagare i mötet, senast kl. 11.00 den 18 mars 2023, sänder ett mejl till kansli@mchk.org från den mejladress där de kommer att vara nåbara under årsmötet. Om flera medlemmar samtidigt deltar på en och samma plats ska en moderator utses bland de närvarande. Mejlet ska innehålla en lista över samtliga deltagare på platsen.
 
Röstlängd upprättas genom att inkomna mejl förtecknas hos kansliet. Förteckningen redovisas under denna punkt på dagordningen. Eventuell omröstning sker omvänt så att avvikande röster redovisas.
 
Röstberättigade är de medlemmar som betalat årsavgiften senast 2023-03-12. Varje deltagare tar själv ansvar för att delta endast om avgiften är betald. Betalningskontroll utförs i efterhand om det har skett en omröstning.
 
Alla årsmöteshandlingar publiceras på www.mchk.org senast en vecka före årsmötet.  Handlingar kan också beställas senast en vecka före hos MCHKs kansli.
 
Dagordning
1.      Mötet öppnas
2.      Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5.      Föregående årsmötesprotokoll
6.      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
7.      Fastställande av resultat- och balansräkning
8.      Revisorernas berättelse
9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.   Behandling av inkomna motioner
11.   Behandling av styrelsens förslag
12.   Val av styrelseledamöter
13.   Val av revisorer
14.   Val av tre ledamöter i valberedningen
15.   Förslag till budget för kommande verksamhetsår
16.   Fastställande av medlemsavgifter
17.   Mötet avslutas
 
Hjärtligt välkomna
Styrelsen