Mchklogo%20CMYK

Motioner 2016.

Motionen har i sin helhet publicerats på MCHKs hemsida
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motorcykelhistoriska klubben
Nerikessektionen
 
Motion till MCHKs ordinarie medlemsmöte 2016: Samverkan mellan MCHK och MCV
 
Formellt yrkande
Att MCHKs styrelse ges i uppdrag att bjuda in Club MC-Veteranerna Sverige (MCV) till en gemensam studie av fördelar och nackdelar med ett samgående mellan klubbarna
 
Upplysning: Den fullständiga texten återges inte här.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelsens svar
MCHK Nerikessektionen har i sin motion lämnat en utförlig motivering för densamma.
 
MCHKs styrelse instämmer i många avseenden i beskrivningen, analysen och bedöm-ningarna.
 
Om målet är en effektiv och slagkraftig aktör som har till uppgift att organisera, främja och verka för det intresse som är grunden för både MCV och MCHK-federationen kan det vara rationellt med ett samgående.
 
MCHKs ordförande har som en förberedelse för att besvara motionen haft en kontakt med sin motsvarighet inom MCV. Det har då framkommit att MCV anser sig vara en klubb som står stark på egna ben. Några skäl bedöms inte finnas för ett samgående och därmed inte heller för en utredning. Medlemmarna skulle starkt ogilla en sådan utveckling. Det betonades särskilt vikten av att bibehålla kultur, tradition och autonomi.
 
Styrelsen vill gärna betona att samma resonemang förs inom MCHK. Samgåenden av olika slag leder alltför ofta inte till de i förväg beskrivna fördelarna. Det pågående utvecklings-programmet inom MCHK syftar till att öka attraktiviteten, synligheten och en bättre sammanhållning. En unik konkurrensfaktor för MCHK är arkivet.
 
Styrelsens bedömning är att det för närvarande saknas förutsättningar för en utredning och en närmare samverkan.
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår därför styrelsen att
årsmötet avslår motionen och
uttalar sitt stöd för
styrelsen i det pågående utvecklingsprogrammet samt 
lokal samverkan med MCV när så bedöms lämpligt