Mchklogo%20CMYK

MCHK Stadgar

Reviderade 1997 03 01, 2009 03 07 (§ 13), 2013 03 10 (§§ 2, 8, 11 och 19)

§ 1 Klubbens namn är Motorcykelhistoriska Klubben,
förkortat MCHK. Klubbens logotyp och märke är mönsterskyddat. Klubben utger en tidning enligt en utgivningsplan som fastställes av styrelsen.
§ 2 Klubbens ändamål och verksamhet
Motorcykelhistoriska Klubben är en politiskt obunden ideell organisation vars målsättning är:
-att med miljömässigt och kulturellt ansvar verka för bevarandet och restaurerandet av gamla och/eller unika motorcyklar och mopeder.
-att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna.
-att sprida kunskap om den kulturella, sociala, ekonomiska samt tekniska betydelse motorcyklismen haft i samhället.
För att fullgöra denna uppgift skall MCHK:
-värna om och utveckla samhörigheten mellan avdelningar/sektioner och medlemmar.
-tillvarata medlemmarnas samfällda intresse i förhållande till MHRF, statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag.
- aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga hänsyn. Fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar beträffande verksamheter och därmed förknippade problem.
-utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser.
-samverka med organisationer med liknande syften.
-verka för bevarandet av historiska tävlingsmotorcyklar och utövandet av historisk motorcykelsport.
-utge en medlemsmatrikel för att underlätta kontakten medlemmarna emellan.
-medverka till att medlemmarnas motorcyklar och mopeder bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt.
-arkivera litteratur och dokument rörande gamla motorcyklar och mopeder.
-utge annonsblad för att underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar, motorcyklar och mopeder samt övrigt inom hobbyn.
§ 3 Beslutande organ
Högsta beslutande organ inom klubben är medlemsmötet. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av klubbens styrelse, som är dess verkställande organ.
§ 4 Villkor för medlemskap
Medlemskap kan vinnas av envar som inför styrelsen styrkt ett seriöst intresse för gamla och/eller unika motorcyklar eller mopeder och som godtagit klubbens målsättning och verksamhet.
Till Hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller eljest i mycket stor omfattning verkat för klubbens ändamål.
Förslag att utse någon till Hedersmedlem kan väckas av styrelsen, lokalavdelning/sektion eller enskild medlem. Förslag skall tillställas styrelsen minst två månader före medlemsmötet och skall behandlas enligt den ordning som stadgas i § 10.
§ 5 Ansökan om och beviljande av medlemskap
Ansökan om medlemskap i klubben inges till styrelsen. Ansökan behandlas och beslutas av styrelsen.
§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av medlemsmötet. Hedersmedlem erlägger ej någon medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara erlagd före februari månads utgång. Medlem som ej erlagt medlemsavgift i tid, anses ha utträtt ur klubben. Medlem som inträtt under verksamhetsåret erlägger sin medlemsavgift i anslutning till inträdet. Make, maka eller barn under 18 år till medlem kan mot halv ordinarie medlemsavgift erhålla s. k. "familjemedlemskap".
§ 7 Utträde och uteslutning
Medlem som skriftligen anmäler sin önskan att utträda ur klubben eller ej erlagt medlemsavgift frånträder medlemskapet omedelbart Dock återbetalas ej erlagd årsavgift eller liknande.
Medlem kan uteslutas om denne brutit mot MCHK:s stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten. Styrelsen kan föreslå uteslutning och hänskjuta ärendet till medlemsmötet för omröstning, varvid fordras enkel majoritet för att uteslutningen skall vinna laga kraft.
§ 8 Ordinarie medlemsmöte (s. k. årsmöte) se även § 18
Klubbens medlemmar kallas årligen till ordinarie medlemsmöte under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och lokal för medlemsmötet tillställes medlemmarna skriftligen senast två veckor före mötet. Styrelsens förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse och revisorer tillställes medlemmarna skriftligen senast två veckor före medlemsmötet.
§ 9 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte sammankallas när styrelsen så finner erforderligt eller då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar gör skriftlig framställan hos styrelsen om detta. Mellan ordinarie medlemsmöte och extra medlemsmöte skall minst 45 dagar skilja. Kallelse skall tillställas medlemmarna skriftligen senast 30 dagar före medlemsmötet och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som skall behandlas. Andra ärenden får ej upptagas till behandling under mötet.
§ 10 Röstning vid medlemsmöte
Varje medlem har en röst och röstningen skall vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 11 Ärenden vid medlemsmöte
Vid ordinarie medlemsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Föregående mötes protokoll
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av styrelsens förslag
10. Behandling av inkomna motioner
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer
13. Val av tre ledamöter i valberedningen
14. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
15. Fastställande av verksamhetsårets medlemsavgifter
Föredragningslista till extra medlemsmöte upprättas av styrelsen.
§ 12 Ärenden till ordinarie medlemsmöte
Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem eller avdelning/sektion. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast två månader innan årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommer motion.
Förslag som vid ordinarie medlemsmöte väckes av medlem eller lokalavdelning/sektion upptas till behandling (såvida det ej är fråga om stadgeändring) om minst en tredjedel av medlemsmötet så beslutar.
§ 13 Klubbstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Klubbstyrelsens säte är Stockholm. Klubbstyrelser skall bestå av minst fem ledamöter varvid skall ingå ordföranden, sekreterare, kassör och två ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs växelvis för en mandatperiod av två år, så att ordförande och kassör samt minst en ledamot väljs ena året och sekreterare samt minst en ledamot väljs andra året. Val av styrelseledamöter sker efter valberedningens eller medlemsmötets förslag. Förslag till styrelseledamot skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast en månad före medlemsmötet. Föreslagen styrelseledamot skall vara medlem, vidtalad och bör personligen närvarande vid valet. Styrelsen är beslutsför när en enkel majoritet av styrelsens ledamöter är om beslut ense, dock att minst tre styrelseledamöter må vara närvarande vid besluts fattande. Vid jämnt antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordra. Styrelsen kan utse särskilda kommittéer och funktionärer når så erfordras.
§ 14 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen:
att verka för förverkligandet av klubbens ändamål och syften
att leda klubben och omsorgsfullt informera medlemmarna om klubbens verksamhet.
att förbereda de ärenden som skall avgöras av medlemsmötet samt verkställa dess beslut.
att träffa avgöranden samt avge remissyttranden och dylikt i frågor som rör klubbens intresseområde att förvalta klubbens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och i färdigt skick ställs till revisorernas förfogande senast en månad före ordinarie medlemsmöte.
§ 15 Ekonomi och förvaltning
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara från 1 januari t o m 31 december.
Klubbens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.
Ordinarie medlemsmöte fastställer medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
§ 16 Protokoll
Protokoll skall föras vid medlemsmöte och styrelsemöte. Sammandrag av protokoll från medlemsmöte skall tillställes medlemmarna inom 2 månader. Justerat fullständigt protokoll från medlemsmöte och styrelsemöte skall finnas tillgängligt för medlem på kansliet.
§ 17 Revision
Det åligger revisorerna att årligen granska klubbens räkenskaper och förvaltning samt att till ordinarie medlemsmöte avge berättelse, vilken skall tillställas styrelsen senast två veckor före ordinarie medlemsmöte. Revisor äger rätt, att när denne så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar angående klubbens förvaltning.
Vid ordinarie medlemsmöte skall minst en av revisorerna vara närvarande.
§ 18 Lokalavdelningar och sektioner
MCHK:s lokalavdelningar verkar inom ett visst geografiskt område. En sektion kan t ex. omfatta racermotorcyklar, mopeder, skoters eller vissa sportdiscipliner o dyl. Lokalavdelning eller sektion bildas efter samråd med och medgivande av styrelsen. Lokalavdelningarna/sektionerna utser egen styrelse och bestämmer själva den ev. avgift som anses nödvändig för verksamheten. Lokalavdelning/sektion må bildas endast under förutsättning: att avdelning/sektion vederbörligen till styrelsen lagt förslag till stadgar samt valt interimsstyrelse och revisorer.
att avdelning/sektion har ett minsta medlemsantal om ca 15 medlemmar.
att avdelning/sektion har till huvuduppgift att främja intresset för bevarandet och restaurerandet av gamla och/eller unika motorcyklar eller mopeder.
att avdelningen/sektionen har av medlemmarna kontrollerbar ekonomisk förvaltning
att avdelning/sektion kan ha medlemmar oavsett bostadsort
§ 19 MCHK:s Rixdag
MCHK genomför en för lokalavdelningar/sektioner representativ sammankomst, en s.k. Rixdag. Rixdagen består av styrelsen och utsedda representanter för lokalavdelningar och sektioner. Den genomförs som regel en gång per år i samband med årsmötet och utgör då med detta ett gemensamt arrangemang, en så kallad Årsstämma. Rixdagen utgör ett rådgivande organ till styrelsen.
§ 20 Stadgeändring
För ändring av stadgar erfordras beslut av medlemsmötet vid omröstning med minst 2/3-dels majoritet för att förslaget skall medföra förändring. Förslag till ändring av stadgar kan väckas av styrelsen lokalavdelning/sektion eller envar som är medlem och skall senast två månader före medlemsmötet skriftligen vara styrelsen tillhanda. Förslag till ändring skall tillställas medlemmarna senast två veckor före medlemsmötet.
§ 21 Upplösning av klubben
Endast styrelsen kan till medlemsmötet lägga förslag om att klubben skall upplösas. Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena kan vara extra. För besluts giltighet fordras att det vid omröstning biträdes av minst 3/4-delar av medlemmarna.
I händelse av upplösning skall tillgångarna disponeras i enlighet med vad medlemsmötet beslutar.

Motorcykelhistoriska Klubben