Mchklogo%20CMYK

Stadgar och Riktlinjer för Motorcykelhistoriska Klubben MCHK

Här har vi samlat våra Stadgar, Etiska riktlinjer och rese-och representationsreglemente, Personuppgiftspolicy samt Arbetsordning.
Skrolla neråt på sidan så hittar du dem allteftersom.

Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) STADGAR
Antagna på årsmöten 27 mars 2021 och 26 mars 2022

På årsmötet den 27 mars 2021 togs beslut om förändring av stadgarna. Att ändra i stadgar kräver beslut på 2 av varandra följande årsmöten. Punkten återkom på  Årsmöte 26 mars 2022 där de antogs. 

Stadgeändring mot tidigare är: 

Med anledning av pågående pandemi och för att möjliggöra för framtida möten föreslår styrelsen
nedanstående tillägg till §8 i stadgarna. Dessa kan inte börja gälla förrän tidigast efter
årsmötet 2022.

§ 8 Ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Klubbens medlemmar kallas årligen till ordinarie medlemsmöte under första kvartalet på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och plats
ska delges medlemmarna senast två veckor före mötet. Aktuella handlingar såsom
ekonomirapporter, förslag, motioner etc. kan hämtas på mchk.org eller kan rekvireras från
klubbens kansli.
 

Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) STADGAR
Fastställda 2019-03-23

§ 1 Klubbens namn
Klubbens namn är Motorcykelhistoriska Klubben, förkortat MCHK med organisationsnummer 802017–0117. Klubbens säte är Stockholm.

§ 2 Klubbens ändamål och verksamhet
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell organisation med målsättning att tillvarata det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna verka för bevarande och brukande av äldre eller unika motorcyklar, mopeder och historiska tävlingsmotorcyklar och för utövande av historisk motorcykelsport.
För att fullgöra dessa syften och ändamål ska MCHK främja samhörigheten mellan huvudorganisation/ lokalavdelningar/sektioner och deras medlemmar tillvarata medlemmarnas samfällda intresse i förhållande till statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag
aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga hänsyn ge ut en tidning vars innehåll och utformning fastställs av styrelsen fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser samverka med MHRF och andra organisationer med liknande syften utge en medlemsmatrikel samla, arkivera och tillgängliggöra litteratur och dokumentation rörande äldre motorcyklar och mopeder underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar, motorcyklar och mopeder samt övrigt av intresse med anknytning till verksamheten.

§ 3 Beslutande och verkställande organ. Ledning
Högsta beslutande instans är medlemsmötet. Styrelsen verkställer dess beslut och leder verksamheten.
Se §§ 8–12.

§ 4 Hedersmedlemskap
Till hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller på annat sätt mycket aktivt verkat för klubbens ändamål. Hedersmedlemskap beslutas av medlemsmötet.
Förslag att utse en hedersmedlem kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en enskild medlem. Förslag ska lämnas till styrelsen senast två månader före ett medlemsmöte.

§ 5 Medlemskap och ansökan
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till klubbens kansli via hemsida, post eller epost. Medlemskap anses gälla när den första medlemsavgiften är betald. 
För administration av medlemmar och medlemsavgifter används ett datoriserat register. Genom inbetalning av medlemsavgifter godkänner medlemmen hantering av personuppgifter. Dessa uppgifter ska enbart användas mellan medlemmar och för utskick av tidning, avisering av medlemsavgift samt andra utskick till medlemmarna från MCHK beslutade av styrelsen.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande år. Den gäller för ett kalenderår och ska vara betald före februari månads utgång detta år. 
En medlem som inte betalat i tid anses ha utträtt ur klubben.
För nya medlemskap från och med den 1 oktober gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.
En medlems make, maka eller hemmavarande barn kan mot nedsatt ordinarie avgift erhålla s. k. familjemedlemskap.
Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

§ 7 Utträde och uteslutning
Utträde ur klubben ska meddelas till klubbens kansli. Om utträde sker under löpande år återbetalas inte någon del av avgiften.
 Medlem som brutit mot MCHKs stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten kan uteslutas. Beslut tas av medlemsmötet med enkel majoritet efter förslag från styrelsen.

§ 8 Ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Klubbens medlemmar kallas årligen till ordinarie medlemsmöte under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och plats ska delges medlemmarna senast två veckor före mötet. Aktuella handlingar såsom ekonomirapporter, förslag, motioner etc. kan hämtas på mchk.org eller kan rekvireras från klubbens kansli.

§ 9 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte sammankallas när styrelsen så finner lämpligt eller när en tiondedel av klubbens medlemmar skriftligen till styrelsen så begär. Mellan ett ordinarie medlemsmöte och ett extra medlemsmöte ska minst 45 dagar förflyta. 
Kallelse ska delges medlemmarna senast 30 dagar före ett extra medlemsmöte genom publicering i klubbens tidningar, på hemsidan samt lokala enheters styrelser och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som ska behandlas. Andra ärenden får inte upptas till behandling.

§ 10 Röstning vid medlemsmöte
Varje medlem har en röst och röstningen ska vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får inte förekomma. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Rösträtt vid årsmöte eller annat allmänt möte tillkommer medlem vars medlemsavgift inbetalats till MCHK konto senast 5 dagar före mötet.

§ 11 Ärenden vid ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Vid ett ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av balans-och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
 9. Behandling av inkomna motioner
 10. Behandling av styrelsens förslag
 11. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av medlemsavgifter 
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av två revisorer
 15. Val av tre ledamöter i valberedningen
Föredragningslista till extra medlemsmöte upprättas av styrelsen.


§ 12 Motion till årsmöte
En motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Ett yttrande i ärendet ska avges av styrelsen. Ett förslag som vid ett årsmöte lämnas av en medlem eller en lokalavdelning/sektion upptas till behandling om minst en tredjedel av mötet biträder detta, om det inte gäller en stadgeändring.

§ 13 Klubbstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt högst två suppleanter. I styrelsen ska finnas funktionerna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare där vice ordförande kan vara en tillikafunktion. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs växelvis för en mandatperiod av två år, så att ordförande och minst en ledamot väljs ena året och kassör, sekreterare och minst en ledamot väljs andra året. Val av styrelseledamöter sker efter valberedningens eller medlemsmötets förslag. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så begär. 
Styrelsen är beslutsför när minst tre styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att

 • verka för klubbens syften och ändamål 
 • leda klubben och löpande informera medlemmarna om klubbens samlade verksamhet
 • förbereda de ärenden som ska avgöras av medlemsmötet samt verkställa dess beslut
 • fatta inriktande beslut och uttala sig i frågor som rör klubbens intresseområde 
 • förvalta klubbens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår överlämnas i färdigt skick till revisorerna senast en månad före ett ordinarie medlemsmöte.


§ 15 Ekonomi och förvaltning
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara från 1 januari t o m 31 december.
Klubbens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.
Ordinarie medlemsmöte fastställer medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 16 Protokoll
Protokoll ska föras vid medlemsmöte och styrelsemöte. 
Protokoll från medlemsmöte ska finnas tillgängligt för medlemmarna inom två månader på klubbens kansli och hemsida.

 § 17 Revision
Klubbens revisorer ska granska räkenskaper och förvaltning och till ordinarie medlemsmöte avge en revisionsberättelse.
En revisor äger rätt att ta del av alla handlingar angående klubbens förvaltning.
Vid ett ordinarie medlemsmöte ska minst en av revisorerna vara närvarande.

§ 18 MCHKs lokalavdelningar och sektioner
En lokalavdelning verkar inom ett visst geografiskt område. En sektion kan ha en viss inriktning, t ex. racermotorcyklar.
Lokalavdelning eller sektion bildas efter samråd med och medgivande av styrelsen. Lokalavdelningar/sektioner ska utse egen styrelse och bestämma ev. avgift. 
Lokalavdelning/sektion får bildas endast under förutsättning att

 • det till MCHKs styrelse redovisats förslag till stadgar samt valts interimsstyrelse och revisorer
 • enheten kommer att få minst 15 medlemmar.


§ 19 MCHKs rixdag
MCHK ska genomföra en för klubben i sin helhet representativ sammankomst för samtliga lokalavdelningar/ sektioner, en s.k. rixdag, som utgör ett rådgivande organ till styrelsen. 
Rixdagen består av styrelsen samt utsedda representanter för lokalavdelningar/sektioner, företrädesvis deras resp. styrelser. 
MCHKs styrelse ska kalla till rixdagen, i regel en gång per år.

§ 20 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en medlem och ska senast fyra månader före medlemsmötet skriftligen vara styrelsen tillhanda. Förslag till ändring ska delges medlemmarna genom publicering i klubbens tidningar, på hemsidan samt via resp. lokala styrelser senast två månader före medlemsmötet.
För ändring av stadgar fordras beslut av medlemsmötet vid omröstning med minst 2/3-dels majoritet.

§ 21 Upplösning av klubben
Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena kan vara extra. För ett beslut fordras att det vid omröstning biträds av minst 3/4-delar av medlemmarna.
I händelse av upplösning ska tillgångarna disponeras så som medlemsmötet beslutar.

Etiska riktlinjer och rese-och representationsreglemente för Motorcykelhistoriska klubben (MCHK)
Antagna den 21 augusti 2017
 
De etiska riktlinjerna är sammanfogade med reglemente för representation och resor.
 
Allmänna utgångspunkter
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell organisation med målsättning att tillvarata det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna samt att verka för bevarande och brukande av äldre eller unika motorcyklar, mopeder och historiska tävlingsmotorcyklar och för utövande av historisk motorsport.
 
Klubben är politiskt obunden men kan delta i olika politiska sammanhang för att propagera och driva frågor som ligger i linje med klubbens intresse.
 
Klubben ska vara neutral till och respektera alla individers fri-och rättigheter, åsikter, preferenser och läggning.
 
Etiska utgångspunkter
Klubben ska bedriva verksamheten utifrån de värderingar som allmänt gäller för ideella föreningar.
 
Klubben, dess medlemmar, funktionärer och förtroendevalda ska uppträda med klubbens bästa för ögonen. Medlemsnyttan kommer i första rummet.
 
Alla medel som klubben disponerar över kommer ytterst från medlemmarna. Klubbens tillgångar ska förvaltas utan onödigt risktagande. Alla beslut av större ekonomisk betydelse samt projekt och utvecklingsverksamhet ska underställas medlemsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ.
 
Ersättningar och arvoden
Styrelse, redaktionskommitté och övriga funktionärer och förtroendevalda arbetar utan ersättning.
 
Ersättningar och arvoden till anställda och utomstående ska vara sparsamma men måste vara anpassade till marknadsmässig nivå. Köpta tjänster bör upphandlas i konkurrens så långt möjligt.
 
Styrelsemedlemmar, funktionärer och övriga förtroendevalda har mot kvitto rätt att få ersättning för resor och måltider i samband med förrättning utanför hemorten.
 
Vid heldagsförrättning kan ersättning betalas med ett dagtraktamente av 150 kr exklusive frukost, annars 175 kr.
Vid medlemsmöte och Rixdag betalas kost och logi enligt överenskommelse samt reseersättning.
 
Skriftlig räkning för resor, kost, logi och kostnader i övrigt ska lämna till kansliet.
 
Resereglemente
Billigaste lämpliga färdmedel med hänsyn till förrättningens art ska utnyttjas.
Samåkning ska utnyttjas så långt praktiskt möjligt med hänsyn till omständigheterna. För resor med eget fordon är ersättningen enligt statliga normer (f.n. 1,85 kr per km).
 
Representationsregler

All representation ska ske kännetecknas av måttlighet och ansvar.
 
Intern representation får förekomma i samband med arbetsmöten (styrelsemöten, redaktionsmöten, genomgångar, föredrag etc). Det förutsätts att den interna representationen sker inom egna lokaler. Sådan representation består av enkel måltidsförtäring, måltidsdryck, kaffe, bröd, bakverk, frukt m.m. som kan anses ingå. Om externa deltagare närvarar gäller samma regler liksom om sammankomsten av praktiska skäl måste förläggas utanför egna lokaler.
 
Klubben står inte för några alkoholhaltiga drycker i något sammanhang med undantag av lättöl som ingår i av klubben betald måltid.
 
Förbindelse
Styrelse, redaktionskommitté, kansli och övriga funktionärer och förtroendevalda ska informeras om klubbens etiska regler och reglementen och i samband därmed förbinda sig att verka i enlighet med dessa.
 

Personuppgiftspolicy Motorcykelhistoriska klubben (MCHK)
Oktober 2018
 
MCHK lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister. Detta register tillhandahålls också för avdelningar och sektioner för att användas på samma sätt.
 
I registret lagras följande obligatoriska uppgifter
·       Namn
·       Adress
·       Postnummer och postadress
·       Medlemsnummer
·       Tillhörighet till avdelning/sektion
·       Betalt till och med
 
För dem som använder MHRF-försäkringen är dessutom personnummer obligatoriskt.
 
Ytterligare frivilliga uppgifter som kan lagras är
·       Telefonnummer
·       E-postadress
·       Födelseår
 
Förutom detta kan medlemmen själv registrera fordonsinnehav.
 
Utlämning av uppgifter sker bara till
·       MAWIK som är ansvariga för drift av adressregistret
·       Tryckeriet som tar emot adressuppgifter för utskick av tidningen
·       MHRF som gör en avstämning mot sitt försäkringsregister
Personuppgiftsbiträdesavtal finns med MAWIK och tryckeriet. Avtal är på gång med MHRF.
 
Behörigheter till registret lämnas till ett begränsat antal (tre st) huvudadministratörer samt till medlemsansvariga för respektive avdelning/sektion. Dessa lokaladministratörer kan bara se de medlemmar som de själva ansvarar för. Dessutom kan varje medlem se och rätta uppgifter om sig själv samt se ett begränsat antal uppgifter på personer som är medlemmar i samma avdelning/sektion.
 
Registret rensas årligen på  medlemmar som begärt utträde eller inte erlagt sin avgift.

 
Arbetsordning för Motoryckelhistoriska Klubben (MCHK)  september 2018

Allmänt
Arbetsordningen ska fastställas årligen vid första styrelsemötet efter ordinarie årsmöte. Arbetsordningen kan ändras under löpande år efter beslut i styrelsen. Ordförande har att tillse att arbetsordningen delges styrelse-ledamöter, suppleanter och revisorer samt valberedningen. Arbetsordningen ska finnas tillgänglig på hemsidan.
Styrelsen utses och konstituerar sig enligt stadgarna.
Ansvarsområden för Ordförande, Vice ordförande, Kassör och Sekreterare.
 
Ordförandens uppgifter

 • Ansvara för den dagliga verksamheten och ta löpande beslut inom ramen för sina befogenheter
 • Samordna och leda styrelsens arbete
 • Vara ordförande vid styrelsemötena
 • Ansvara för kallelse till Rixdag och årsmöte
 • Se till att de beslut som föreningen har fattat genomförs
 • Vara föreningens officiella representant
 • Leda verksamhetsplaneringen
 • Ansvara för föreningens kansli

 
Vice ordförandens uppgifter

 • Sköta ordförandens uppgifter när denne har förhinder.
 • Ansvara för föreningens utåtriktade verksamhet

 
Sekreterarens uppgifter

 • Skriva styrelseprotokoll
 • Ha hand om föreningens post
 • Förvara och arkivera skrivelser och protokoll
 • Tillsammans med ordförande gå igenom vad som ska tas upp på kommande möten
 • Ansvara tillsammans med ordförande för att styrelsemedlemmarna kallas till möten.
 • Tillsammans med ordföranden skriva föreningens förvaltningsberättelse

 
Kassörens uppgifter

 • Ansvara för föreningens ekonomi och finanser 
 • Ta fram förslag till budget avstämd mot verksamhetsplanen
 • Svara för föreningens inkommande och utgående betalningar (denna arbetsuppgift är delegerad till kansliet
 • Ansvara tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet
 • Ansvara för föreningens bokföring, redovisning och kontakt med revisorerna
 • Ansvarar för föreningens medlemsregister
 • Ansvarar för MCHK Riks lokalfrågor
 • Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation

 
Arbetsordning för Styrelsen
Styrelsen ansvarar solidariskt för föreningens organisation och förvaltning av MCHKs angelägenheter. Detta gäller bland annat fastställande av en ändamålsenlig organisation, verksamhetens inriktning och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.
 
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden så snart det behövs.
 
Styrelsen ska sammanträda minst åtta gånger per år. Tidpunkt för sammanträde beslutas av styrelsen. Kallelse till styrelsemötena sker genom e‐post. Om någon styrelseledamot inte har tillgång till e‐post får kallelse skickas per post. Kallelsen med beslutsunderlag och bilagor skickas till ledamöterna minst fem (5) dagar före mötet.
Extra styrelsemöte kan hållas per telefon, videokonferens, etc.
 
Vid frånvaro av ordinarie ledamot träder suppleant in i särskild ordning som beslutas av styrelsen.
 
Styrelseprotokoll
Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande.
 
Större processer
Slutsatser från rixdagen och tidplan för budgetarbetet beslutas på decembermötet.
 
Bokslut, budget och verksamhetsplan bereds under jan-mars.
 
Arbetsordning för Redaktion

 • Arbetet leds av en redaktionschef tillsammans med en redaktion
 • Redaktionschefen utses av styrelsen tills vidare med en ömsesidig ”uppsägningstid” på sex månader.
 • Redaktionen består av 3–6 ledamöter tillika medlemmar i MCHK som redaktionschefen utser och meddelar styrelsen. Detta för att ha kontinuitet i utgivningen och ett delat ansvar för produktionen av tidningen
 • Det redaktionella arbetet med tidningen stöds av ett från tid till annan varierande antal lämpliga skribenter som redaktionen knyter till sig
 • Utgångspunkten är att redaktionens medlemmar och kretsen av skribenter och andra stödpersoner är ideellt arbetande
 • Redaktionsmedlemmarna ska vara befriade från årsavgift till MCHK
 • De skribenter som bidrar regelbundet kan vara avgiftsbefriade. Avgiftsbefrielse sker på förslag av redaktionschef för beslut av styrelsen
 • Utlägg för i förväg godkända kostnader och resor ersätts enligt MCHKs resereglemente
 • Ersättning till skribenter eller för skrivet material kan lämnas på förslag av redaktionschefen när så anses motiverat och efter beslut av styrelsen i varje enskilt fall. Ersättning ska betalas kontant per uppdrag
 • Redaktionsmöten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen
 • Redaktionen utser en sekreterare samt en kontaktperson till styrelsen. Är denne inte ledamot i styrelsen så ska denne adjungerad till styrelsen i berörda avseenden
 • Ansvarig utgivare utses på ett år av MCHK: s styrelse under januari månad och anmäls genom sekreteraren i laga ordning till myndigheten
 • Riktlinjer och budget för tidningen föreslås av redaktionen till styrelsen. Detta görs inför årsmötet
 • Som stöd för det redaktionella arbetet med tidningen kan finnas inköpta resurser, till exempel grafisk formgivare (layoutansvarig), redaktionssekreterare, skribenter eller andra. Dessa ingår inte i redaktionen. Avtal tecknas av styrelsen och arbetet ska ske inom beslutad budget. Det ska finnas en beskrivning av omfattning och innehåll av köpta tjänster


Riktlinjer för Redaktion

 • Redaktionschefen leder redaktionens arbete och är sammankallande och ordförande för redaktionens möten
 •  Redaktionen föreslår en årsplan för styrelsen som innehåller utvecklingsarbete under året
 • Förslag till innehålls-och utgivningsprogram samt budget för tidningen lämnas av redaktionschefen för beslut av styrelsen inför varje årsmöte. Detta utgör del av styrelsens förslag till årsmötet. Innehålls- och utgivningsprogrammet ska innehålla
  beskrivning av syfte och plan för året och med en rullande planering för fyra utgåvor
  - antal utgåvor per år
  - innehåll och prioritering av profil och olika block
  - tryckning och kvalitet
  - utvecklingsarbete under året
  - köpta tjänster

 
Arbetsordning för MCHK Kansli
Kansliet är underställt ordföranden i styrelsen för MCHK Riks.
Kanslitjänsten ska enligt årsmötesbeslut utföras av en uppdragstagare som inte är medlem av Riks styrelse. Styrelsen har beslutat att anställa på vanliga grunder och därmed ta på sig att vara arbetsgivare med därav följande förpliktelser.

 • Anställningsavtal, se separat dokument.
 • Arbetsbeskrivning
 • Tjänsten innebär obligatorisk närvaro på klubbens kansli på måndagar kl. 10-14
 • Tjänsten omfattar arbete med en normtid av tolv timmar per vecka. Nedlagd tid loggas och redovisas månadsvis eller på begäran från MCHK. Tidsdifferenser balanseras över längre perioder eller ses över vid ändrade arbetsuppgifter
 • Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande men är inte begränsat till detta utan kan kompletteras och förändras
 • Hantering av nya medlemmar (utsändning av inbetalningskort och välkomstpaket, f.n. innehållande välkomstbrev med medlemskort, senaste nummer av MCHK-tidningen, evenemangskalender med försäkringsinformation, klubbfolder och dekaler)
 • Registrering av medlemsansökningar via klubbens hemsida (på begäran, som en service)
 • Registervård, radering av avslutade medlemskap upphört (avlidna, obetalda avgifter, obeställbara utskick), uppdatering av medlemsuppgifter (som en service, i första hand ska medlemmarna själva göra detta)
 • Underhåll av medlemsregistrets meddelanden
 • Uttag av rapporter från medlemsregistret för olika ändamål, bl.a. relaterat till tidningen eller lokala enheter
 •  Uttag av annonser, evenemang och nya medlemmar till varje nummer av tidningen
 • Uppföljning av betalningar och föranledda uppdateringar av registret
 •  Kontakt med MAWIK i löpande frågor
 • Svara i telefon och på mail. Ofta frågor runt försäkringar, användandet av medlemsregistret och hemsidan
 • Hantera försäkringsärenden via mejl och blanketter gentemot MHRF. Besvara frågor från medlemmar och underlätta hanteringen
 • Beställa kontorsmaterial
 • Betalning av fakturor enligt konstituerande protokoll
 • Löpande kontakt med extern redovisningsfirma samt med revisor
 • Arbetsgivarrapportering till skatteverket.
 • Bevakning av förbrukningsmaterial och utrustning, program med mera som behövs för kanslitjänsten
 • Kontakt med städfirman
 • Underhåll av regaliaförråd. Hantera beställningar
 • Arkivering av inkomna tidningar, artiklar etc
 • Hantering av i första hand annonser på hemsidan (lägga in/ta bort)
 • Utveckling av webbtjänsten
 • I mån av tidsmässigt utrymme närvara vid olika möten och aktiviteter såsom styrelsemöten, årsmöte, rixdag ned flera