Mchklogo%20CMYK

Styrelsen informerar

Här lägger vi ut information från styrelsen löpande.

Rapport från styrelsemöte 13 januari, 2020
 
Mycket av mötet kom att handla om budget för 2020 och resultatet 2019. Det blir en större förlust för 2019 än kalkylerat och det blir även en förlust för 2020. Sötebrödsdagarna är över. Vi måste se över alla kostnader och väga på guldvåg. Tyvärr måste det bli nedskärningar i verksamheten och det kommer att drabba hemsida och till viss del resurser för tidningen.
 
Vi påbörjade också förberedelser för årsmötet i mars med att dela ut ansvar för olika dokument.
 
I samband med detta tog vi upp nödvändig vidaredebitering av de kostnader för medlemsregistret som berör anslutna lokalavdelningar. Budgetinformation skickas ut till alla. Det gäller även hemsidor.
 
Vi fortsätter planeringen inför mässan i Göteborg. Samtidigt diskuterade vi hur vi ska göra för att etablera oss i Västsverige. Vårt förslag är att använda begreppet ”krets” för nyetableringar, det vill säga intresserade blir medlemmar i Riks men markeras som tillhöriga till en krets som kan vara ett geografiskt område eller bara ett nätverk. Kretsen har en kontaktperson som kan använda medlemsregistret för utskick och dyligt. Kostnader för träffar och utflykter betalas för varje tillfälle, det vill säga ingen medlemsavgift. En ”principskiss” för hur en krets ska hanteras finns framtagen.
 
Vi beslutade att samarbeta med Classic Bike genom att byta annonsutrymme med dem. Planering fortsätter.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 16 december, 2019
 
Ett långt och intensivt möte med många punkter.
 
Vi diskuterade hur vi ska göra med annonser i MCHK-tidningen och hur en värvarannons för oss skulle se ut i en annan tidning. Något blir det under 2020.
 
MCHK Östgöta har haft svårt att rekrytera funktionärer till styrelsen. De säger att om ingen styrelse kan väljas kommer lokalavdelningen att upphöra. Det vore förstås ytterst beklagligt. Men inget att göra åt. Samma problem finns på flera håll. Vi diskuterade möjligheten att etablera Östgöta som en ”krets”, det vill säga en grupp inom Riks med möjlighet för en kontaktperson att hålla kontakt med de sina inom kretsen. Konkretisering av detta kommer att fortsätta. Vi ser detta också som en möjlighet att etablera MCHK i nya geografiska områden utan att formellt skapa en avdelning. Ärendet fortsätter.
 
Efter Rixdagen fortsätter diskussionerna hur vi ska dela på kostnader för gemensamma funktioner såsom medlemsregister och hemsida. Styrelsen ska utarbeta konkret förslag snarast.
 
Vi håller också på att återigen se över redaktionsarbetet och sammansättningen. Kjell Mazetti har aviserat att han inte vill kvarstå efter 2020 så rekrytering av redaktionschef påbörjas snarast.
 
Vi har försäkrat vårt arkiv av tidningar, broschyrer och manualer till ett mycket stort belopp som arkivalier, en felaktig försäkringsform i vårt fall. Efter diskussioner har vi beslutat att minska detta belopp till ett mer realistiskt så kallat förstariskbelopp. 
 
MCHK Stockholm har nu flyttat in och delar våra kanslilokaler. Ett bra sätt att utnyttja våra resurser då vårt kansli enbart är bemannat på måndagar. Fyra tomma dagar finns att utnyttja.
 
Tyvärr har MCHK Racing beslutat att det inte är värt att publicera fyra sidor per nummer i MCHK-tidningen. Detta betyder att redaktionen har dessa sidor till förfogande för andra texter. Eller finns det någon avdelning eller sektion som vill ta över platsen?
 
Vi hade också en planering av aktiviteter under 2020. Vi har inte resurser att delta i fler aktiviteter än förra året. Det gäller att fokusera på dessa.
 
Ekonomirapporten visar på ett underskott större än budgeterat. Därmed avslutas den expansiva perioden där vi använt kassan för att satsa på avdelningar och sektioner samt öka vår synlighet utanför våra egna medlemmar. Nästa budget blir en budget i balans då kassan nu är på en nivå som diskuterats bland annat under Rixdagen och vid andra möten.
 
Vi beslutade också att MCHK Årsrally ska arrangeras av MCHK Skaraborg. Tyvärr kolliderar deras stora evenemang med Årsracet i Linköping. Diskussioner pågår hur detta ska lösas.
 
Lars J
Sekreterare MCHK

REFERAT FRÅN MCHK RIXDAG 2019
 Lördag 16 november samlades 29 deltagare från MCHK för årets Rixdag, som vanligt numera på motell Sjögestad utanför Linköping, och hälsades välkomna av ordförande Lars Nilsson.
 
Efter en trevlig lunch satte vi oss till möte för diskussioner av olika punkter.
 
MCHK Riks
MCHK Riks redogjorde för årets aktiviteter som bland annat inkluderade MC-mässan på Friends Arena i Stockholm i januari, Banträffen i Gröndal i maj, Strabainsträffan (Årsrallyt) på Gotland i juni, Årsracet Sviestad i augusti samt Mälaren Runt där MCHK visade upp sig på Motorstadion i Gröndal, Eskilstuna.
 
Inför 2020 planeras deltagande i MC-mässan i Göteborg i januari och en Bandag på Gröndal den 23 maj. Årsrallyt var vid Rixdagens genomförande inte beslutat om var det skulle hållas.
 
För övrigt presenterades det arbete MCHKs kansli gör samt hemsidans utveckling både för Riks del och för vissa lokalavdelningar.
 
Ekonomi
Föreningens ekonomi fram till november 2019 gicks igenom. Budgeten är lagd med ett underskott som ett led att minska tillgångarna för föreningen. Per dagens datum är tillgångarna cirka 1,8 mnkr och det beräknas minska med ytterligare cirka 100 tkr till slutet av året och troligen kommer budgeten -308 000 kr att överskridas.
 
De investeringar som gjorts över flera år har fokuserat på temat: Identitet, Gemenskap och Synlighet. Det har varit aktivitetsstöd och profilmaterial av olika slag. Och på tidningen som 2019 kommer att överskrida sin budget. Även hemsidan har dragit över.
 
Detta kan inte fortsätta. Inför 2020 kommer Riks att visa försiktighet med kostnader och lägga en balanserad budget. Tidningen bedöms vara den viktigaste exponenten för MCHK och den måste fortsättningsvis ligga på nivån 600 tkr per år, där det huvudsakligen är de redaktionella kostnaderna som ökat.
 
Dock återstår frågan om hur stor balansräkning klubben behöver. Genom diskussion fram­kom att en lämplig nivå är en årsomsättning på cirka 900 000 kr + avvecklingskostnader på 5-600 tkr.

MCHK-tidningen
Det finns ett enhälligt, starkt stöd för papperstidningen och inför 2020 kommer arbetet fortskrida som tidigare. Dock diskuterades olika möjligheter att utveckla tidningen genom annonsfinansiering, tätare utgivningar och komplettering med digitala utskick.
 
Chefredaktören uttryckte också en önskan om fler skribenter bland medlemmarna som skriver artiklar och inlagor till MCHK-tidningen. Intresserade tar lämpligen kontakt med kansliet eller någon i redaktionen.
 
Kvalitetskontroll är mycket viktigt och redaktionen jobbar hårt med det. Misstag slinker dock alltid igenom, tyvärr.
 
Projekt ”Tidning för alla/Ett medlemskap”
Styrelsen har beslutat att inte gå vidare med sitt förslag till Tidning för alla/Ett medlemskap. Redan behandlingen med referensgruppen som föregick Rixdan hade visat att det inte gick att pussla ihop alla delar på ett bra sätt. Många och långa diskussioner fördes där för- och nackdelar framfördes. Framöver kommer MCHK-tidningen enbart distribueras till de som är medlemmar i MCHK Riks. Alla är dock överens om att tidningen är viktig för klubben och att det arbete som görs med den är mycket positivt och att vi får mycket lovord för den.
 
Därpå följde en välförtjänt kafferast och efter den fortsatte diskussionerna med fokus på medlemsutveckling, värvning och framtida funktionsstöd från Riks sida.
 
Medlemsutveckling och värvning
Alla närvarande avdelningar och sektioner redovisade sin medlemsutveckling och det var en mix mellan minskande antal, stabilt och några som ökade sitt medlemsantal.
 
Värvning av nya medlemmar sker främst genom att öka synligheten på de aktiviteter som genomförs och på så sätt skapa intresse för klubben.
 
Det framhölls också vikten av att ha ett bra omhändertagande av de nya medlemmar som kommer så de känner sig välkomna.
 
Funktionsstöd
Riks bidrar idag med funktionsstöd gällande det gemensamma medlemsregistret. Idag deltar Riks + sex avdelningar i registret och fler visade intresse. Kostnaden för varje deltagande avdelning kommer fortsättningsvis att föras över på var och en. Mer information om kostnader önskades.

Hemsidan diskuterades också igenom. Även där kan det möjligen finnas intresse för flera avdelningar/sektioner att få support från Riks. Idag sköts hemsidorna på många olika sätt och i olika programvaror.
 
Valberedningen
På slutet av dagen presenterade valberedningen sitt arbete inför de kommande åren gällande val till MCHK Riks styrelse. Den som är intresserad att delta tar lämpligast kontakt med valberedningen genom P-O Franssen i MCHK Östgöta.
 
Dagen avslutades med att ordförande gjorde en kortfattad summering av dagens ämnen och tackade alla för goda diskussioner.

Vid tangentbordet
Sanna Bronell

Rapport från styrelsemöte 14 oktober, 2019
 
Så här strax innan Rixdagen handlar mycket om förberedelser för Rixdan. Vi har fått synpunkter beträffande ”tidning till alla” och ändrad administration från referensgruppen. Vi konstaterar att det inte är läge för att genomföra detta nu på det sätt vi planerat. Klubbens uppbyggnad och organisation kommer att bestå under de närmaste åren.  Prioriteringen blir marknadsföring och medlemsvärvning. Vi ser verkligen fram emot samtalen på Rixdan med nya infallsvinklar. 
 
För övrigt pågår planeringen inför vårt deltagande i MC-mässan i Göteborg i januari. Detta kommer att bli bra. Vi hoppas kunna etablera oss bättre i Västsverige framöver. 
 
Ekonomin håller nästan budget men just nu ser det ut att bli ett något lägre underskott än budgeterat.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 16 september, 2019
 
Styrelsen har haft ett avstämningsmöte med referensgruppen, dvs representanter från olika avdelningar, angående texten och förslaget kring ett gemensamt MCHK också kallat Tidning till alla. Referensgruppen instämde inte i styrelsens förslag vilket gör att styrelsen drar tillbaks förslaget. Den kommande Rixdagen kommer att ägnas åt diskussioner kring rekrytering och vilken roll Riks ska ha framöver.
 
För övrigt rapporterades kring de genomförda aktiviteterna Mälaren Runt och Skåne Rundt samt fortsatt planering för mc-mässan i Göteborg i januari.
 
Ekonomi och intäkter följer budget.
 
En intressant notering är att SMC rapporterar att det finns cirka 35 000 mc i trafik tillverkade före 1980.
Det finns stort rekryteringsunderlag!
 
MCHK Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 10 juni, 2019
 
Just nu är pågår diskussionerna kring ett mer sammanhållet/samkört MCHK med tidningen till alla och bara en avgift som betalas till den lokala avdelningen. Hur ska vi skapa en struktur som tar tillvara så många intressen som möjlig?  Vi diskuterade olika modeller och avgiftsfördelningar utan att fatta beslut. Nästa steg är att informellt diskutera med de avdelningar som anmält intresse att bidra i diskussionerna.
 
Lars N har skisserat på en reklam- och annonspolicy så att vi är förberedda den dagen vi vill eller måste börja ta in reklampengar. Detta är ett förarbete och läggs till handlingarna tills vidare.
 
Vi har genomfört Bandagen på Gröndal utanför Eskilstuna. Stort tack till alla arrangörer och funktionärer. Dagen blev mycket lyckad och de som deltog uppskattade möjligheten att köra utan för formella krav. ”Kul” var den allmänna inställningen.
 
Nu planerar vi Årsracet i Linköping och Mälaren Runt som nästkommande aktiviteter.
 
De flesta avdelningar är nu med i vårt gemensamma medlemsregister och fler visar intresse för att ta del av hemsidan i MCHK´s regi. Man uppskattar möjligheten till support och garantin för kontinuitet över tiden.
 
Ekonomin följer budget och antalet medlemmar ligger stabilt.
 
MCHK Styrelsen
 

Rapport från styrelsemöte 18 mars, 2019
 
En hel del tid gick naturligtvis åt till att gå igenom inför årsmötet 23 mars. Vi kollade så att alla dokument är framme och finns publicerade på hemsidan.
 
Vi ägnade lite extra tid åt att gå igenom ”styrelsens förslag” så att vi alla är överens om detta dokument. I vissa delar är dokumentet ganska omfattande. Vi beslutade att starta en arbetsgrupp tillsammans med avdelningar och sektioner för att förbereda mer konkreta förslag till Riksdagen i höst.
 
Lars Nilsson har formulerat en text kring Transportstyrelsens beslut om regler för träffar av olika slag. Slutsatsen är ungefär att det råder stor osäkerhet om de avser ”våra” träffar med frågesport eller andra typer av rallyn och tävlingar. Texten sänds ut till alla styrelser för information.
 
Delar av styrelsen har besökt avdelningar för uppföljning av enkäten med fokus på medlemsvärvning. Dessa besök kommer att fortsätta.
 
Planering av kommande evenemang pågår med bandagen på Gröndal i maj (anmäl er!), årsrallyt på Gotland (anmäl er men kolla så att det finns plats på färjan!), 6:e juni, årsracet och några evenemang till. Det händer mycket i MCHK framförallt i alla avdelningar och sektioner. Kalendariet på hemsidan är en bra källa till information.
 
Kansliet fungerar mycket bra. Hemsidan har fått sig en ordentlig uppsnyggning tack vare Maries arbete. Kolla och återkom med synpunkter. Vi har sänt ut påminnelser till dem som ännu inte betalt årsavgiften. Kom ihåg att försäkringen är kopplat till ett giltigt medlemskap i MCHK (eller annan MHRF-klubb).
 
Tidningen fungerar bra och vi diskuterade möjligheten att lägga till några sidor. Frågan sänds till vår redaktionschef Kjell Mazetti.
 
Ett av våra flaggskepp när det gäller träffar är Skåne Rundt som i år körs för 50:e gången. Vi beslöt att ge bidrag till tryckning av inbjudan och det omfattande programbladet som delas ut till alla deltagare. Vi ber dem också att återkomma med tankar kring mer specifika värvningsaktiviteter. Denna fråga sänds också ut till alla avdelningar och sektioner efter årsmötet.
 
Nästa styrelsemöte sker i den nyvalda konstellationen av medlemmar efter årsmötet då ett konstituerande möte hålls. Därefter ett ordinarie möte så fort det går att få ihop alla medlemmar.
Lasse Johansson

Rapport från styrelsemöte 14 januari, 2019

Planering för mässan är i slutskedet. MC-mässan är alltid intressant. Vi fick en möjlighet till flera passerkort så vi passade på att inbjuda någon/några personer från varje styrelse till mc-mässan.

Och planeringen för vårens och sommarens aktiviteter är i full gång. På Gröndal utanför Eskilstuna har vi en bandag i maj och Årsrallyt blir Strabainrallyt på Gotland veckan före midsommar. Som vi tidigare beslutat så bidrar MCHK Riks med reskostnad och övernattning på Gotland för fastlänningar eftersom ”fastlandet ligger så isolerat”.
 
Vi kan med glädje meddela att Kjell Mazetti tackat ja till att ta på sig att bli vår nye redaktionschef med omedelbar verkan. Kjell är ju redan välkänd för vår läsekrets genom ett antal artiklar och bilder. Hans kvalifikationer och hans engageman går inte att diskutera. Vi ser verkligen fram emot detta. Det kommer att bli en del nya idéer och vinklar. Det behövs för en levande tidning.
 
Förberedelserna för årsmötet är i full gång. Resultatet för 2018 håller på att sammanställas med ett preliminärt underskott helt enligt budget. För 2019 planeras också ett underskott eftersom vi fortfarande har ”för stor kassa”. Satsningarna för 2019 blir på tidningen och för medlemsvärvning. Detta enligt utvärderingen av medlemsenkäten. Mer kommer senare då vi sammanställt ”Förslag från styrelsen” till årsmötet i mars.
 
Vi fortsätter att bearbeta resultatet av enkäten genom att följa upp med möten hos klubbens lokala styrelser. Och passar på att aktivera våra kontaktpersoner i Riksstyrelsen för respektive avdelning/sektion.

Rapport från styrelsemöte 10 december, 2018

Under styrelsemötet fortsatte vi att följa upp resultatet från enkäten och åtgärder efter svaren. Arbetsgrupperna på Rixdagen gav vissa svar men vi känner att vi behöver följa upp mer. Därför skriver vi till alla lokala styrelser och ber att få deras bild av aktiviteter och åtgärder. Medlemsvärvning var en av de viktigaste uppgifterna enligt enkäten så det följer vi upp lite extra.
 
En aktivitet vi beslutade om för att få ”ett MCHK” är att sända tidningen 2018-4 till alla i hela MCHK dvs även till dem som ”bara” är medlemmar i avdelning eller sektion.
 
Ett annan viktig del av hela MCHK, enligt enkäten, är tidningen. Hittills har nästan allt arbete varit ideellt. Vi beslutade nu att kunna ge viss ersättning till redaktionschefen. Vi har misslyckats med att hitta någon på ideell basis. Tidningen måste ha rätt kompetens. Vi har också beslutat att förstärka våra digitala kanaler dvs hemsida, nyhetsbrev och Facebook, genom att anställa en person för detta.
 
Därefter startade vi upp planeringen för årsmötet i slutet av mars. Vi vill påminna om att sista dagen för att inkomma med motioner till årsmötet är 15 januari.
 
Det blir många aktiviteter nästa år så det blir tufft för styrelsen. Vi har bl.a
·      MC-mässan i januari
·      Bandag på Gröndal utanför Eskilstuna i maj
·      Årsrallyt på Gotland helgen före midsommar. OBS att Riks kan bidra med reskostnad och boende.
 
Sedan tillkommer Årsracet, Mälaren runt och ev något ytterligare. För att hinna med diskuterade hur vi kan få till någon form av ”ambassadörer” som kan företräda MCHK på olika sätt. Har ni några tips?
 
För övrigt gör Lennart Andersson ett beundransvärt arbete med att försöka återställa data från tidigare tidningar. De flesta finns ”bara” på papper. Vi vill gärna ha dem digitalt.
 
Vid tangenterna 
Lasse Johansson
 

Rapport från styrelsemöte 5 nov, 2018


Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.Största delen av mötet behandlade förberedelser inför Rixdagen. Det handlar om att presentera resultatet av enkäten, slutsatser och förslag till aktiviteter och åtgärder.
 
Styrelsen informerades också om vad som diskuterades på MHRF årsmöte. Det blev även diskussion och information kring mc-mässan i Friends arena samt om MCHK årsrally.
 
Styrelsen beslutade om att ge ett bidrag till framtagning av en film om Varg-Olle som är tänkt att sändas i TV någon gång 2019.

Rapport från styrelsemöte 8 okt, 2018

Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.
 
Tidningen har kommit ut med ett fullmatat och varierat innehåll. Tyvärr fördröjdes utsändningen något. Vi beklagar. Vårt eget fel.
 
Vi har nu utsett en fast redaktion med 6 personer. Därutöver finns en krets av idégivare och skribenter. Vi hoppas att flera vill höra av sig. Vi behöver flera bidrag från lokalavdelningar och specialsektioner. Tillförordnad redaktionschef är Lars Johansson. Vem är intresserad av att bli vår redaktionschef?
 
Det blev ett fantastiskt gensvar på enkäten. Vi har gått igenom svaren. Senaste numret av MCHK tidningen presenterar en del av resultatet och kommentarer finns i ledaren. Det börjar utkristallisera sig ett antal förslag och åtgärder som kommer att diskuteras fram till Rixdagen och under Rixdagen i slutet av november. Ledorden för att genomföra förslag och önskemål är samverkan, samarbete och kommunikation. Några av kommentarerna har redan medfört ökat innehåll av lokala aktiviteter i tidningen.
 
Vi ägnade oss vidare åt förberedelserna för Rixdagen. Kallelse sänds ut till avdelningar och sektioner inom kort.
 
Mc-mässan i januari kommer att vara i Friends Arena. Vi deltar med en monter tillsammans med MCHK Racing. Mer om detta kommer senare. Vi fortsätter med aktiviteten MCHK bandag på Gröndal/Eskilstuna motorstadion i vår. Detta blir ett tillfälle att testa mc som annars inte får köras på gator och torg. Förhoppningsvis får vi till en grupp med riktiga gammelhojar som annars bara står stilla. Planera för detta med era klenoder!
 
Ekonomin är bra för föreningen och antalet medlemmar ökar något. Det gläds vi åt. Och vi har samarbete på gång med andra mc-organisationer som vi ska ta tag i.
 
Vi har uppmärksammat att några av våra avdelningar (Syd och Östgöta) fyllt 50 år. Grattis!

Rapport från styrelsemöte 20 aug, 2018

Först godkände vi en arbetsordning för styrelse, redaktion och kansli. Dokumentet finns på vår hemsida www.mchk.org. Enligt arbetsordningen utsågs Lars Johansson som tf redaktionschef. Sökandet efter en permanent redaktionschef pågår.
 
Dagens viktigaste punkt var genomgång av resultatet av enkäten. Vi noterade med glädje och stolthet att svarsfrekvensen är mycket hög och därmed representativ för våra medlemmar. Fortsatt arbete med att ta hand om svaren görs i en arbetsgrupp inom styrelsen. Vi konstaterade att det troligen kan komma fram förslag på förändringar i vårt och avdelningarnas arbetssätt. Arbetsgruppen tar fram förslag som presenteras för Rixdagen i november. Eventuella beslut om förändringar tas på årsmötet i mars.
 
Vi har varit på Mälaren Runt och på Årsracet i Linköping för att synas och för att värva medlemmar. Det finns stor potential bland personer som har kvar (och kör på) sin -80-talshoj samtidigt som dom åker ännu bekvämare på nya grejor.
 
Vi beslutade att delta på MC Mässan i Stockholm i januari.
 
En konsekvens av samarbetet med MHRF om försäkringen är att vi behöver ha personnummer på de personer som är medlemmar OCH har försäkring hos MHRF. Annars är det ”omöjligt” att stämma av mellan oss då medlemskap är obligatoriskt för försäkringen. Information om detta ska ut på hemsidan och ev. förändringar görs i Personuppgiftspolicyn.