Mchklogo%20CMYK

Styrelsen informerar

Här lägger vi ut information från styrelsen löpande.

Rapport från styrelsemöte 14 oktober, 2019
 
Så här strax innan Rixdagen handlar mycket om förberedelser för Rixdan. Vi har fått synpunkter beträffande ”tidning till alla” och ändrad administration från referensgruppen. Vi konstaterar att det inte är läge för att genomföra detta nu på det sätt vi planerat. Klubbens uppbyggnad och organisation kommer att bestå under de närmaste åren.  Prioriteringen blir marknadsföring och medlemsvärvning. Vi ser verkligen fram emot samtalen på Rixdan med nya infallsvinklar. 
 
För övrigt pågår planeringen inför vårt deltagande i MC-mässan i Göteborg i januari. Detta kommer att bli bra. Vi hoppas kunna etablera oss bättre i Västsverige framöver. 
 
Ekonomin håller nästan budget men just nu ser det ut att bli ett något lägre underskott än budgeterat.
 
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 16 september, 2019
 
Styrelsen har haft ett avstämningsmöte med referensgruppen, dvs representanter från olika avdelningar, angående texten och förslaget kring ett gemensamt MCHK också kallat Tidning till alla. Referensgruppen instämde inte i styrelsens förslag vilket gör att styrelsen drar tillbaks förslaget. Den kommande Rixdagen kommer att ägnas åt diskussioner kring rekrytering och vilken roll Riks ska ha framöver.
 
För övrigt rapporterades kring de genomförda aktiviteterna Mälaren Runt och Skåne Rundt samt fortsatt planering för mc-mässan i Göteborg i januari.
 
Ekonomi och intäkter följer budget.
 
En intressant notering är att SMC rapporterar att det finns cirka 35 000 mc i trafik tillverkade före 1980.
Det finns stort rekryteringsunderlag!
 
MCHK Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 10 juni, 2019
 
Just nu är pågår diskussionerna kring ett mer sammanhållet/samkört MCHK med tidningen till alla och bara en avgift som betalas till den lokala avdelningen. Hur ska vi skapa en struktur som tar tillvara så många intressen som möjlig?  Vi diskuterade olika modeller och avgiftsfördelningar utan att fatta beslut. Nästa steg är att informellt diskutera med de avdelningar som anmält intresse att bidra i diskussionerna.
 
Lars N har skisserat på en reklam- och annonspolicy så att vi är förberedda den dagen vi vill eller måste börja ta in reklampengar. Detta är ett förarbete och läggs till handlingarna tills vidare.
 
Vi har genomfört Bandagen på Gröndal utanför Eskilstuna. Stort tack till alla arrangörer och funktionärer. Dagen blev mycket lyckad och de som deltog uppskattade möjligheten att köra utan för formella krav. ”Kul” var den allmänna inställningen.
 
Nu planerar vi Årsracet i Linköping och Mälaren Runt som nästkommande aktiviteter.
 
De flesta avdelningar är nu med i vårt gemensamma medlemsregister och fler visar intresse för att ta del av hemsidan i MCHK´s regi. Man uppskattar möjligheten till support och garantin för kontinuitet över tiden.
 
Ekonomin följer budget och antalet medlemmar ligger stabilt.
 
MCHK Styrelsen
 

Rapport från styrelsemöte 18 mars, 2019
 
En hel del tid gick naturligtvis åt till att gå igenom inför årsmötet 23 mars. Vi kollade så att alla dokument är framme och finns publicerade på hemsidan.
 
Vi ägnade lite extra tid åt att gå igenom ”styrelsens förslag” så att vi alla är överens om detta dokument. I vissa delar är dokumentet ganska omfattande. Vi beslutade att starta en arbetsgrupp tillsammans med avdelningar och sektioner för att förbereda mer konkreta förslag till Riksdagen i höst.
 
Lars Nilsson har formulerat en text kring Transportstyrelsens beslut om regler för träffar av olika slag. Slutsatsen är ungefär att det råder stor osäkerhet om de avser ”våra” träffar med frågesport eller andra typer av rallyn och tävlingar. Texten sänds ut till alla styrelser för information.
 
Delar av styrelsen har besökt avdelningar för uppföljning av enkäten med fokus på medlemsvärvning. Dessa besök kommer att fortsätta.
 
Planering av kommande evenemang pågår med bandagen på Gröndal i maj (anmäl er!), årsrallyt på Gotland (anmäl er men kolla så att det finns plats på färjan!), 6:e juni, årsracet och några evenemang till. Det händer mycket i MCHK framförallt i alla avdelningar och sektioner. Kalendariet på hemsidan är en bra källa till information.
 
Kansliet fungerar mycket bra. Hemsidan har fått sig en ordentlig uppsnyggning tack vare Maries arbete. Kolla och återkom med synpunkter. Vi har sänt ut påminnelser till dem som ännu inte betalt årsavgiften. Kom ihåg att försäkringen är kopplat till ett giltigt medlemskap i MCHK (eller annan MHRF-klubb).
 
Tidningen fungerar bra och vi diskuterade möjligheten att lägga till några sidor. Frågan sänds till vår redaktionschef Kjell Mazetti.
 
Ett av våra flaggskepp när det gäller träffar är Skåne Rundt som i år körs för 50:e gången. Vi beslöt att ge bidrag till tryckning av inbjudan och det omfattande programbladet som delas ut till alla deltagare. Vi ber dem också att återkomma med tankar kring mer specifika värvningsaktiviteter. Denna fråga sänds också ut till alla avdelningar och sektioner efter årsmötet.
 
Nästa styrelsemöte sker i den nyvalda konstellationen av medlemmar efter årsmötet då ett konstituerande möte hålls. Därefter ett ordinarie möte så fort det går att få ihop alla medlemmar.
Lasse Johansson

Rapport från styrelsemöte 14 januari, 2019

Planering för mässan är i slutskedet. MC-mässan är alltid intressant. Vi fick en möjlighet till flera passerkort så vi passade på att inbjuda någon/några personer från varje styrelse till mc-mässan.

Och planeringen för vårens och sommarens aktiviteter är i full gång. På Gröndal utanför Eskilstuna har vi en bandag i maj och Årsrallyt blir Strabainrallyt på Gotland veckan före midsommar. Som vi tidigare beslutat så bidrar MCHK Riks med reskostnad och övernattning på Gotland för fastlänningar eftersom ”fastlandet ligger så isolerat”.
 
Vi kan med glädje meddela att Kjell Mazetti tackat ja till att ta på sig att bli vår nye redaktionschef med omedelbar verkan. Kjell är ju redan välkänd för vår läsekrets genom ett antal artiklar och bilder. Hans kvalifikationer och hans engageman går inte att diskutera. Vi ser verkligen fram emot detta. Det kommer att bli en del nya idéer och vinklar. Det behövs för en levande tidning.
 
Förberedelserna för årsmötet är i full gång. Resultatet för 2018 håller på att sammanställas med ett preliminärt underskott helt enligt budget. För 2019 planeras också ett underskott eftersom vi fortfarande har ”för stor kassa”. Satsningarna för 2019 blir på tidningen och för medlemsvärvning. Detta enligt utvärderingen av medlemsenkäten. Mer kommer senare då vi sammanställt ”Förslag från styrelsen” till årsmötet i mars.
 
Vi fortsätter att bearbeta resultatet av enkäten genom att följa upp med möten hos klubbens lokala styrelser. Och passar på att aktivera våra kontaktpersoner i Riksstyrelsen för respektive avdelning/sektion.

Rapport från styrelsemöte 10 december, 2018

Under styrelsemötet fortsatte vi att följa upp resultatet från enkäten och åtgärder efter svaren. Arbetsgrupperna på Rixdagen gav vissa svar men vi känner att vi behöver följa upp mer. Därför skriver vi till alla lokala styrelser och ber att få deras bild av aktiviteter och åtgärder. Medlemsvärvning var en av de viktigaste uppgifterna enligt enkäten så det följer vi upp lite extra.
 
En aktivitet vi beslutade om för att få ”ett MCHK” är att sända tidningen 2018-4 till alla i hela MCHK dvs även till dem som ”bara” är medlemmar i avdelning eller sektion.
 
Ett annan viktig del av hela MCHK, enligt enkäten, är tidningen. Hittills har nästan allt arbete varit ideellt. Vi beslutade nu att kunna ge viss ersättning till redaktionschefen. Vi har misslyckats med att hitta någon på ideell basis. Tidningen måste ha rätt kompetens. Vi har också beslutat att förstärka våra digitala kanaler dvs hemsida, nyhetsbrev och Facebook, genom att anställa en person för detta.
 
Därefter startade vi upp planeringen för årsmötet i slutet av mars. Vi vill påminna om att sista dagen för att inkomma med motioner till årsmötet är 15 januari.
 
Det blir många aktiviteter nästa år så det blir tufft för styrelsen. Vi har bl.a
·      MC-mässan i januari
·      Bandag på Gröndal utanför Eskilstuna i maj
·      Årsrallyt på Gotland helgen före midsommar. OBS att Riks kan bidra med reskostnad och boende.
 
Sedan tillkommer Årsracet, Mälaren runt och ev något ytterligare. För att hinna med diskuterade hur vi kan få till någon form av ”ambassadörer” som kan företräda MCHK på olika sätt. Har ni några tips?
 
För övrigt gör Lennart Andersson ett beundransvärt arbete med att försöka återställa data från tidigare tidningar. De flesta finns ”bara” på papper. Vi vill gärna ha dem digitalt.
 
Vid tangenterna 
Lasse Johansson
 

Rapport från styrelsemöte 5 nov, 2018


Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.Största delen av mötet behandlade förberedelser inför Rixdagen. Det handlar om att presentera resultatet av enkäten, slutsatser och förslag till aktiviteter och åtgärder.
 
Styrelsen informerades också om vad som diskuterades på MHRF årsmöte. Det blev även diskussion och information kring mc-mässan i Friends arena samt om MCHK årsrally.
 
Styrelsen beslutade om att ge ett bidrag till framtagning av en film om Varg-Olle som är tänkt att sändas i TV någon gång 2019.

Rapport från styrelsemöte 8 okt, 2018

Styrelsen noterar att säsongens alla aktiviteter och arrangemang har genomförts på ett utmärkt sätt. Många och stora insatser har gjorts av alla dem som planerat och genomfört rallyn och andra begivenheter.
 
Tidningen har kommit ut med ett fullmatat och varierat innehåll. Tyvärr fördröjdes utsändningen något. Vi beklagar. Vårt eget fel.
 
Vi har nu utsett en fast redaktion med 6 personer. Därutöver finns en krets av idégivare och skribenter. Vi hoppas att flera vill höra av sig. Vi behöver flera bidrag från lokalavdelningar och specialsektioner. Tillförordnad redaktionschef är Lars Johansson. Vem är intresserad av att bli vår redaktionschef?
 
Det blev ett fantastiskt gensvar på enkäten. Vi har gått igenom svaren. Senaste numret av MCHK tidningen presenterar en del av resultatet och kommentarer finns i ledaren. Det börjar utkristallisera sig ett antal förslag och åtgärder som kommer att diskuteras fram till Rixdagen och under Rixdagen i slutet av november. Ledorden för att genomföra förslag och önskemål är samverkan, samarbete och kommunikation. Några av kommentarerna har redan medfört ökat innehåll av lokala aktiviteter i tidningen.
 
Vi ägnade oss vidare åt förberedelserna för Rixdagen. Kallelse sänds ut till avdelningar och sektioner inom kort.
 
Mc-mässan i januari kommer att vara i Friends Arena. Vi deltar med en monter tillsammans med MCHK Racing. Mer om detta kommer senare. Vi fortsätter med aktiviteten MCHK bandag på Gröndal/Eskilstuna motorstadion i vår. Detta blir ett tillfälle att testa mc som annars inte får köras på gator och torg. Förhoppningsvis får vi till en grupp med riktiga gammelhojar som annars bara står stilla. Planera för detta med era klenoder!
 
Ekonomin är bra för föreningen och antalet medlemmar ökar något. Det gläds vi åt. Och vi har samarbete på gång med andra mc-organisationer som vi ska ta tag i.
 
Vi har uppmärksammat att några av våra avdelningar (Syd och Östgöta) fyllt 50 år. Grattis!

Rapport från styrelsemöte 20 aug, 2018

Först godkände vi en arbetsordning för styrelse, redaktion och kansli. Dokumentet finns på vår hemsida www.mchk.org. Enligt arbetsordningen utsågs Lars Johansson som tf redaktionschef. Sökandet efter en permanent redaktionschef pågår.
 
Dagens viktigaste punkt var genomgång av resultatet av enkäten. Vi noterade med glädje och stolthet att svarsfrekvensen är mycket hög och därmed representativ för våra medlemmar. Fortsatt arbete med att ta hand om svaren görs i en arbetsgrupp inom styrelsen. Vi konstaterade att det troligen kan komma fram förslag på förändringar i vårt och avdelningarnas arbetssätt. Arbetsgruppen tar fram förslag som presenteras för Rixdagen i november. Eventuella beslut om förändringar tas på årsmötet i mars.
 
Vi har varit på Mälaren Runt och på Årsracet i Linköping för att synas och för att värva medlemmar. Det finns stor potential bland personer som har kvar (och kör på) sin -80-talshoj samtidigt som dom åker ännu bekvämare på nya grejor.
 
Vi beslutade att delta på MC Mässan i Stockholm i januari.
 
En konsekvens av samarbetet med MHRF om försäkringen är att vi behöver ha personnummer på de personer som är medlemmar OCH har försäkring hos MHRF. Annars är det ”omöjligt” att stämma av mellan oss då medlemskap är obligatoriskt för försäkringen. Information om detta ska ut på hemsidan och ev. förändringar görs i Personuppgiftspolicyn.