Mchklogo%20CMYK

MCHK ÅRSMÖTE 2016
 
STYRELSENS FÖRSLAG
 
1 Inledning
MCHK genomgår nu en förändringsfas. Jubileumsåret 2015 kom förutom att innebära ett antal begivenheter dessutom att fästa uppmärksamheten på behovet att utveckla verksamhet, kvalitet och varumärke i olika avseenden. Styrelsen har tillsammans med en framtidsgrupp bestående av representanter för några av de största och mest aktiva loklavdelningarna diskuterat ett utvecklingsprogram som ska leda MCHK in i den närmaste framtiden efter de första 50 åren.
Styrelsens förslag är baserade på detta arbete och på de synpunkter som kommit in från lokalavdelningar och sektioner i den remissrunda som genomfördes vid årsskiftet.
 
2 Nya stadgar
Förslaget har i enlighet med kallelsen publicerats på hemsidan.
 
I egentlig mening har inte syfte och innehåll ändrats. De inledande paragraferna har delvis fått en annan ordning och förtydligats. Bestämmelser som inte längre tillämpas har strukits. Satserna har moderniserats och förkortats. Detaljer har förändrats eller förtydligats. Bestämmelserna om lokalavdelningar och sektioner ska samverka med de föreslagna riktlinjerna på ett mjukt sätt.
 
3 Riktlinjer för lokalavdelningar och sektioner
Förslaget har i enlighet med kallelsen publicerats på hemsidan.
 
Det hade framkommit synpunkter på en viss bristande enhetlighet och identitet inom MCKH-federationen. Styrelsens förslag syftar till att på ett mjukt sätt ge ramar för organisation och verksamhet i lokalavdelningar och sektioner.  
 
Det anses särskilt viktigt för sammanhållning och identitet att en lokal styrelse har ett väl fungerande samband med MCHK. Det är viktigt att ha ledamöter som också vet vad som pågår inom MCHK-federationen i övrigt. En betydelsefull punkt i samma riktning är att lokalavdelningar och sektioner ska utse en kontaktperson med MCHK.
 
4 Förslag till avstyrkande av motionen från Nerikessektionen
Motionen och styrelsens svar med förslag till avstyrkande har i enlighet med kallelsen publicerats på hemsidan.
 
5 Påbörjad och fortsatt utveckling
Kommunikation
MCHK-tidningen får fr.o.m. nr 1 för 2016 nytt format och papper och modernare grafisk profil. Redaktionen har utökats. Innehållet i tidningen har samma kärna men en ny policy och profil håller på att tas fram. Nya årgångar av medlemmar och motorcyklar har med tiden blivit ”historiska”. Klubben vill vara aktuell för även för dessa. Lokalavdelningarnas och medlemmarnas aktiviteter är ett viktigt inslag.
 
Blickfånget bedöms ha spelat ut sin roll som nyhetskanal och annonsblad jämfört med andra kanaler. Det sker en utfasning under 2016. Hemsidan och tidningen tar över.
 
Hemsidan omarbetas efter hand för att bli ett kommunikationscentrum för alla. Styrelsen ser över innehåll och struktur, grafisk profil och kopplingar. Facebook kan övervägas som en kompletterande kanal.
 
Allt fler medlemmar, i synnerhet alla tillkommande, har epost och det underlättar, snabbar upp och förbilligar all kommunikation. Det är kommunikation från en till alla.
 
Styrelsen kommer att utveckla kommunikation och marknadsföring genom mer aktiv kontakt med lokalavdelningar och sektioner samt genom att delta i och även arrangera olika evenemang och aktiviteter för att på det viset synas bättre. Därigenom kan de som har ett intresse som sammanfaller med klubbens idé bli attraherade till att bli medlemmar.  
 
Medlemsregister
Vid föregående årsmöte presenterades MCHKs nya medlemsregister. Erfarenheten efter drygt ett år är god. Avisering, betalning och all kommunikation underlättas. Lokalavdelningar och sektioner är välkomna att ansluta sig. Det är en rationell och jämförelsevis billig hantering även om arbete som i dag utförs lokalt inte är arvoderat. Det blir inte lättare att hitta frivilliga och med ett gemensamt system har man en modern och säker version.
 
6 Framtidsvision
Styrelsens vision är ett enhetligt MCHK där alla medlemmar tillhör en lokalavdelning eller sektion. MCHK (riks) är en service- och paraplyorganisation för gemensamma angelägenheter. Medlemsavgifterna betalas direkt till de lokala enheterna, som i sin tur bestämmer och budgeterar den centrala servicen och de centrala arbetsuppgifterna.
 
Först då får vi ett enhetligt medlemskap med enhetliga förmåner som arkiv, tidning, medlemsservice, hemsida och försäkring. Dagens dubbla medlemskap är både oklara och fördyrande.

Riktlinjer för lokalavdelning/sektion (lokal enhet) ansluten till MCHK
 
  1. Stadgar ska finnas i en till MCHK ansluten lokal enhet och vara förenliga med MCHKs stadgar.
  2. I en lokal styrelse bör flera ledamöter vara medlemmar i MCHK, däribland ordföranden.
  3. De lokala styrelserna bör vara representerade vid rixdag och medlemsmöte som arrangeras av MCHK.
  4. Ett lokalt medlemsregister ska upprättas och hållas uppdaterat.
  5. Ett årligt aktivitetsprogram ska upprättas och delges medlemmarna och MCHK.
  6. Av en lokal enhets logotyp ska framgå att enheten är ansluten till MCHK.
  7. Medlemskommunikation bör ske aktivt och återkommande med hjälp av olika media och kanaler som regelbundet uppdateras.
  8. En lokal enhet ska utse en kontaktperson med MCHK för att bl.a. bistå med underlag för MCHK-tidningen.

 
MCHK stadgar
Reviderade 1997 03 01, 2009 03 07 (§ 13), 2013 03 10 (§§ 2, 8, 11 och 19)

§ 1 Klubbens namn
Klubbens namn är Motorcykelhistoriska Klubben, förkortat MCHK med organisationsnummer 802017-0117. Klubbens säte är Stockholm.

§ 2 Klubbens ändamål och verksamhet
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell organisation med målsättning att
- tillvarata det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen
  genom tiderna
- verka för bevarande och brukande av äldre eller unika motorcyklar, mopeder och
   historiska tävlingsmotorcyklar och för utövande av historisk motorcykelsport.
För att fullgöra dessa syften och ändamål ska MCHK
-främja samhörigheten mellan huvudorganisation/lokalavdelningar/sektioner och deras
 medlemmar
-tillvarata medlemmarnas samfällda intresse i förhållande till statliga och kommunala
 myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag
- aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga
  hänsyn
- ge ut en tidning vars innehåll och utformning fastställs av styrelsen
-fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar
-utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser
-samverka med MHRF och andra organisationer med liknande syften
-utge en medlemsmatrikel
- samla, arkivera och tillgängliggöra litteratur och dokumentation rörande äldre motorcyklar
  och mopeder
- underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar, motorcyklar och mopeder samt övrigt
  av intresse med anknytning till verksamheten.
§ 3 Beslutande och verkställande organ. Ledning
Högsta beslutande instans är medlemsmötet. Styrelsen verkställer dess beslut och leder verksamheten. Se §§ 8-12.
§ 4 Hedersmedlemskap
Till hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller på annat sätt mycket aktivt verkat för klubbens ändamål.
Hedersmedlemskap beslutas av medlemsmötet.

Förslag att utse en hedersmedlem kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en enskild medlem. Förslag ska lämnas till styrelsen senast två månader före ett medlemsmöte.
§ 5 Medlemskap och ansökan
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till klubbens kansli via hemsida, post eller epost.
Medlemskap anses gälla när den första medlemsavgiften är betald.
§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande år. Den gäller för ett kalenderår och ska vara betald före februari månads utgång detta år.
En medlem som inte betalat i tid anses ha utträtt ur klubben.

För nya medlemskap från och med den 1 oktober gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.

En medlems make, maka eller hemmavarande barn kan mot nedsatt ordinarie avgift erhålla s. k. familjemedlemskap.

Hedersmedlem är avgiftsbefriad.
§ 7 Utträde och uteslutning
Utträde ur klubben ska meddelas till klubbens kansli. Om utträde sker under löpande år återbetalas inte någon del av avgiften.
 
Medlem som brutit mot MCHKs stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten kan uteslutas. Beslut tas av medlemsmötet med enkel majoritet efter förslag från styrelsen.

§ 8 Ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Klubbens medlemmar kallas årligen till ordinarie medlemsmöte under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och plats ska delges medlemmarna senast två veckor före mötet. Aktuella handlingar såsom ekonomirapporter, förslag, motioner etc. kan hämtas på mchk.org eller kan rekvireras från klubbens kansli.
§ 9 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte sammankallas när styrelsen så finner lämpligt eller när en tiondedel av klubbens medlemmar skriftligen till styrelsen så begär. Mellan ett ordinarie medlemsmöte och ett extra medlemsmöte ska minst 45 dagar förflyta.
Kallelse ska delges medlemmarna senast 30 dagar före ett extra medlemsmöte genom publicering i klubbens tidningar, på hemsidan samt lokala enheters styrelser och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som ska behandlas. Andra ärenden får inte upptas till behandling.

§ 10 Röstning vid medlemsmöte
Varje medlem har en röst och röstningen ska vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får inte förekomma. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 11 Ärenden vid ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Vid ett ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4. Föregående mötesprotokoll
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balans-och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av styrelsens förslag
10. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av två revisorer
14. Val av tre ledamöter i valberedningen
15. Behandling av inkomna motioner

Föredragningslista till extra medlemsmöte upprättas av styrelsen.

§ 12 Motion till årsmöte
En motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Ett yttrande i ärendet ska avges av styrelsen.

Ett förslag som vid ett årsmöte lämnas av en medlem eller en lokalavdelning/sektion upptas till behandling om minst en tredjedel av mötet biträder detta, om det inte gäller en stadgeändring.

§ 13 Klubbstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt högst två suppleanter. I styrelsen ska finnas funktionerna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare där vice ordförande kan vara en tillikafunktion. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs växelvis för en mandatperiod av två år, så att ordförande och minst en ledamot väljs ena året och kassör, sekreterare och minst en ledamot väljs andra året. Val av styrelseledamöter sker efter valberedningens eller medlemsmötets förslag.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsför när minst tre styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att
- verka för klubbens syften och ändamål
- leda klubben och löpande informera medlemmarna om klubbens samlade verksamhet
- förbereda de ärenden som ska avgöras av medlemsmötet samt verkställa dess beslut
- fatta inriktande beslut och uttala sig i frågor som rör klubbens intresseområde
- förvalta klubbens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår
  överlämnas i färdigt skick till revisorerna senast en månad före ett ordinarie medlemsmöte.


§ 15 Ekonomi och förvaltning
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara från 1 januari t o m 31 december.
Klubbens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

Ordinarie medlemsmöte fastställer medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 16 Protokoll
Protokoll ska föras vid medlemsmöte och styrelsemöte.
Protokoll från medlemsmöte ska finnas tillgängligt för medlemmarna inom två månader på klubbens kansli och hemsida.

 § 17 Revision
Klubbens revisorer ska granska räkenskaper och förvaltning och till ordinarie medlemsmöte avge en revisionsberättelse.

En revisor äger rätt att ta del av alla handlingar angående klubbens förvaltning.

Vid ett ordinarie medlemsmöte ska minst en av revisorerna vara närvarande.


§ 18 MCHKs lokalavdelningar och sektioner
En lokalavdelning verkar inom ett visst geografiskt område. En sektion kan ha en viss inriktning, t ex. racermotorcyklar.
Lokalavdelning eller sektion bildas efter samråd med och medgivande av styrelsen. Lokalavdelningar/sektioner ska utse egen styrelse och bestämma ev. avgift.

Lokalavdelning/sektion får bildas endast under förutsättning att  
- det till MCHKs styrelse redovisats förslag till stadgar samt valts interimsstyrelse och revisorer
- enheten kommer att få minst 15 medlemmar

§ 19 MCHKs rixdag
MCHK ska genomföra en för klubben i sin helhet representativ sammankomst för samtliga lokalavdelningar/sektioner, en s.k. rixdag, som utgör ett rådgivande organ till styrelsen.

Rixdagen består av styrelsen samt utsedda representanter för lokalavdelningar/sektioner, företrädesvis deras resp. styrelser.

MCHKs styrelse ska kalla till rixdagen, i regel en gång per år.
§ 20 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en  medlem och ska senast fyra månader före medlemsmötet skriftligen vara styrelsen tillhanda. Förslag till ändring ska delges medlemmarna genom publicering i klubbens tidningar, på hemsidan samt via resp. lokala styrelser senast två månader före medlemsmötet.

För ändring av stadgar fordras beslut av medlemsmötet vid omröstning med minst 2/3-dels majoritet.
§ 21 Upplösning av klubben
Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena kan vara extra. För ett beslut fordras att det vid omröstning biträds av minst 3/4-delar av medlemmarna.

I händelse av upplösning ska tillgångarna disponeras så som medlemsmötet beslutar.