Mchklogo%20CMYK

Verksamhetsberättelse Motorcykelhistoriska klubben 2015
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande                         Christer Ellburg                  Järna
Skattmästare                       Lennart West                     Tullinge                              
Sekreterare                        Lennart Andersson             Vallentuna
Ledamot                             Lars Nilsson                       Hässelby
Ledamot                             Ulf Eriksson                        Gävle            
Ledamot                             Hampus von Post               Ekerö
Adjungerad ledamot          Göran Hjertstedt                  Sundbyberg
Pga Christer Ellburgs timeout omkonstituerades styrelsen 2015-12-07:
Tillförordnad ordförande    Lennart West
Skattmästare                      Lars Nilsson 
Revisorer                            Britt Conte                          Täby
                                           Uno Jonsson                       Spånga                                                                                                 Nils Björk                            Hässelby – suppleant
Valberedning                      Björn Weissmann               Falun - sammankallande
                                           Torsten Lindfors                 Hägersten
                                           Uno Walter                         Spånga
Klubbens medlemsantal     2014-12-31: 3 899              2015-12-31: 3 603
Årsmöte avhölls 14 mars 2015 på Husqvarna fabriksmuseum, Huskvarna, där 49 röstberättigade medlemmar deltog. Innan årsmötet visades fabriksmuseet av de mycket sakkunniga guiderna Christer Watz och Christer Fagerberg och en jubileumslunch serverades.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, därutöver telefon- och mejlkontakter. Ett antal arbetsmöten med delar av styrelsen och andra resurspersoner har också genomförts.
MCHK-tidningen har under året utkommit med 3 nummer och Blickfånget med 4? nummer. Lennart Andersson har verkat som redaktionens samordningsansvarige. Tidningsproduktionen har haft stora problem under 2015 pga dödsfall, nummer 4 utkom efter årsskiftet och nummer 1-3 var kraftigt försenade.
Klubbens jubileumsår har bjudit på fantastiska evenemang som världsmästarträffen i Linköping och jubileumsrallyt. Bröderna Rickmans besök i Surahammar på Motorhistoriska dagen den 6 juni fick pris av MHRF och tidningen Nostalgia som årets bästa evenemang. Dessutom fulltecknad Valborunda och Skåne Rundt med många internationella deltagare och många andra rallyn och träffar.
Kansliet på Dukvägen i Bromma har varit bemannat helgfria måndagar. Lars Nilsson tjänstgör fortsatt som kansliföreståndare, med hjälp av Hampus von Post och Göran Hjertstedt. Renoveringen av kanslilokalerna har avslutats under 2015, möbler och annat utrustning har också delvis förnyats.
Klubbens ekonomi är god, årets resultat är som budgeterat nära noll. Klubben har också fonderade medel som räcker till mer än ett års verksamhet. Styrelsen tog under året beslut att byta redovisningskonsult för att få bättre överblick över ekonomin. Inför 2016 har kontoplanen bytts varför utfall 2015 och budget inte fullt ut är jämförbara på detaljnivå.
Det nya medlemsregistret som är en tjänst hos företaget Mawik har förenklat administrationen både centralt och för medlemmarna. Erfarenheterna efter ett drygt år är goda men alla medlemmar utnyttjar ännu inte möjligheten att uppdatera sina uppgifter via hemsidan.
Ett utvecklingsarbete pågår som syftar till ett ännu bättre MCHK för framtiden, drivet framförallt av styrelsemedlemmarna Lars Nilsson och Hampus von Post. En framtidsgrupp bestående av delar av styrelsen och lokalavdelningsrepresentanter har diskuterat något som kan beskrivas som en affärsplan för klubben, förslag till moderniserade stadgar och regler för lokalavdelningar/sektioner. Underlaget har skickats ut på remiss till samtliga lokalavdelningar och sektioner. Förslag som beaktar remissynpunkterna kommer att föreläggas årsmötet 2016.
Christer Ellburg och Ulf Eriksson var klubbens ombud vid Motorhistoriska Riksförbundets årsstämma i Sollentuna den 17 oktober. Representanter från styrelsen har deltagit i möten med Automobilhistoriska klubben och Motorhistoriska Sällskapet, det s.k. Treklubbarssamarbetet, där för hobbyn gemensamma, viktiga frågor avhandlas. Styrelsen har också regelbundna kontakter med Club MC-Veteranernas ledning.
MCHK deltog vid MC-mässan i Älvsjö 21-25 januari med motorcyklar och personal från Stockholmsavdelningen, Mälardals- och Militärsektionen.
Styrelsen riktar avslutningsvis ett varmt tack till Lokalavdelningar och sektioner, som har lagt ner ett stort och uppskattat arbete på att genomföra alla evenemang under året.  
För Motorcykelhistoriska Klubbens styrelse
Christer Ellburg och Lennart West