Mchklogo%20CMYK

MCHK stadgar
Fastställda 2016-03-19

§ 1 Klubbens namn
Klubbens namn är Motorcykelhistoriska Klubben, förkortat MCHK med organisationsnummer 802017-0117. Klubbens säte är Stockholm.

§ 2 Klubbens ändamål och verksamhet
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell organisation med målsättning att tillvarata det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna verka för bevarande och brukande av äldre eller unika motorcyklar, mopeder och historiska tävlingsmotorcyklar och för utövande av historisk motorcykelsport.
För att fullgöra dessa syften och ändamål ska MCHK främja samhörigheten mellan huvudorganisation/lokalavdelningar/sektioner och deras medlemmar tillvarata medlemmarnas samfällda intresse i förhållande till statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga hänsyn ge ut en tidning vars innehåll och utformning fastställs av styrelsen fungera som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser samverka med MHRF och andra organisationer med liknande syften utge en medlemsmatrikel samla, arkivera och tillgängliggöra litteratur och dokumentation rörande äldre motorcyklar och mopeder underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar, motorcyklar och mopeder samt övrigt av intresse med anknytning till verksamheten.

§ 3 Beslutande och verkställande organ. Ledning.
Högsta beslutande instans är medlemsmötet. Styrelsen verkställer dess beslut och leder verksamheten. Se §§ 8-12.

§ 4 Hedersmedlemskap
Till hedersmedlem kan den utses som under lång tid verkat inom klubben och gjort klubben stora tjänster eller på annat sätt mycket aktivt verkat för klubbens ändamål. Hedersmedlemskap beslutas av medlemsmötet. Förslag att utse en hedersmedlem kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en enskild medlem. Förslag ska lämnas till styrelsen senast två månader före ett medlemsmöte.

§ 5 Medlemskap och ansökan
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till klubbens kansli via hemsida, post eller epost. Medlemskap anses gälla när den första medlemsavgiften är betald.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande år. Den gäller för ett kalenderår och ska vara betald före februari månads utgång detta år. En medlem som inte betalat i tid anses ha utträtt ur klubben.
För nya medlemskap från och med den 1 oktober gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.
En medlems make, maka eller hemmavarande barn kan mot nedsatt ordinarie avgift erhålla s. k. familjemedlemskap. Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

§ 7 Utträde och uteslutning
Utträde ur klubben ska meddelas till klubbens kansli. Om utträde sker under löpande år återbetalas inte någon del av avgiften. Medlem som brutit mot MCHKs stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten kan uteslutas. Beslut tas av medlemsmötet med enkel majoritet efter förslag från styrelsen.

§ 8 Ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Klubbens medlemmar kallas årligen till ordinarie medlemsmöte under första kvartalet på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och plats ska delges medlemmarna senast två veckor före mötet. Aktuella handlingar såsom ekonomirapporter, förslag, motioner etc. kan hämtas på mchk.org eller kan rekvireras från klubbens kansli.

§ 9 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte sammankallas när styrelsen så finner lämpligt eller när en tiondedel av klubbens medlemmar skriftligen till styrelsen så begär. Mellan ett ordinarie medlemsmöte och ett extra medlemsmöte ska minst 45 dagar förflyta. Kallelse ska delges medlemmarna senast 30 dagar före ett extra medlemsmöte genom publicering i klubbens tidningar, på hemsidan samt lokala enheters styrelser och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som ska behandlas. Andra ärenden får inte upptas till behandling.

§ 10 Röstning vid medlemsmöte
Varje medlem har en röst och röstningen ska vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får inte förekomma. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Ärenden vid ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Vid ett ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden förekomma:
Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om fastställande av balans-och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
Behandling av inkomna motioner
Behandling av styrelsens förslag
Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgifter
Val av styrelseledamöter
Val av två revisorer
Val av tre ledamöter i valberedningen
Föredragningslista till extra medlemsmöte upprättas av styrelsen.
 
§ 12 Motion till årsmöte
En motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Ett yttrande i ärendet ska avges av styrelsen. Ett förslag som vid ett årsmöte lämnas av en medlem eller en lokalavdelning/sektion upptas till behandling om minst en tredjedel av mötet biträder detta, om det inte gäller en stadgeändring.

§ 13 Klubbstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt högst två suppleanter. I styrelsen ska finnas funktionerna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare där vice ordförande kan vara en tillikafunktion. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs växelvis för en mandatperiod av två år, så att ordförande och minst en ledamot väljs ena året och kassör, sekreterare och minst en ledamot väljs andra året. Val av styrelseledamöter sker efter valberedningens eller medlemsmötets förslag. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför när minst tre styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att verka för klubbens syften och ändamål leda klubben och löpande informera medlemmarna om klubbens samlade verksamhet förbereda de ärenden som ska avgöras av medlemsmötet samt verkställa dess beslut fatta inriktande beslut och uttala sig i frågor som rör klubbens intresseområde förvalta klubbens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår överlämnas i färdigt skick till revisorerna senast en månad före ett ordinarie medlemsmöte.
 
§ 15 Ekonomi och förvaltning
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara från 1 januari t o m 31 december. Klubbens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar. Ordinarie medlemsmöte fastställer medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 16 Protokoll
Protokoll ska föras vid medlemsmöte och styrelsemöte.
Protokoll från medlemsmöte ska finnas tillgängligt för medlemmarna inom två månader på klubbens kansli och hemsida.

§ 17 Revision
Klubbens revisorer ska granska räkenskaper och förvaltning och till ordinarie medlemsmöte avge en revisionsberättelse. En revisor äger rätt att ta del av alla handlingar angående klubbens förvaltning.
Vid ett ordinarie medlemsmöte ska minst en av revisorerna vara närvarande.

§ 18 MCHKs lokalavdelningar och sektioner
En lokalavdelning verkar inom ett visst geografiskt område. En sektion kan ha en viss inriktning, t ex. racermotorcyklar. Lokalavdelning eller sektion bildas efter samråd med och medgivande av styrelsen. Lokalavdelningar/sektioner ska utse egen styrelse och bestämma ev. avgift. Lokalavdelning/sektion får bildas endast under förutsättning att det till MCHKs styrelse redovisats förslag till stadgar samt valts interimsstyrelse och revisorer enheten kommer att få minst 15 medlemmar

§ 19 MCHKs rixdag
MCHK ska genomföra en för klubben i sin helhet representativ sammankomst för samtliga lokalavdelningar/sektioner, en s.k. rixdag, som utgör ett rådgivande organ till styrelsen. Rixdagen består av styrelsen samt utsedda representanter för lokalavdelningar/sektioner, företrädesvis deras resp. styrelser.
MCHKs styrelse ska kalla till rixdagen, i regel en gång per år.

§ 20 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar kan lämnas av styrelsen, en lokalavdelning/sektion eller en  medlem och ska senast fyra månader före medlemsmötet skriftligen vara styrelsen tillhanda. Förslag till ändring ska delges medlemmarna genom publicering i klubbens tidningar, på hemsidan samt via resp. lokala styrelser senast två månader före medlemsmötet. För ändring av stadgar fordras beslut av medlemsmötet vid omröstning med minst 2/3-dels majoritet.

§ 21 Upplösning av klubben
Beslut om upplösning av klubben kan endast fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena kan vara extra. För ett beslut fordras att det vid omröstning biträds av minst 3/4-delar av medlemmarna. I händelse av upplösning ska tillgångarna disponeras så som medlemsmötet beslutar.
 

Etiska riktlinjer och rese-och representationsreglemente för Motorcykelhistoriska klubben (MCHK)
 
Antagna den 21 augusti 2017
 
De etiska riktlinjerna är sammanfogade med reglemente för representation och resor.
 
Allmänna utgångspunkter
Motorcykelhistoriska klubben är en ideell organisation med målsättning att tillvarata det kulturhistoriska arv som är förknippat med motorcyklismen genom tiderna samt att verka för bevarande och brukande av äldre eller unika motorcyklar, mopeder och historiska tävlingsmotorcyklar och för utövande av historisk motorsport.
 
Klubben är politiskt obunden men kan delta i olika politiska sammanhang för att propagera och driva frågor som ligger i linje med klubbens intresse.
 
Klubben ska vara neutral till och respektera alla individers fri-och rättigheter, åsikter, preferenser och läggning.
 
Etiska utgångspunkter
Klubben ska bedriva verksamheten utifrån de värderingar som allmänt gäller för ideella föreningar.
 
Klubben, dess medlemmar, funktionärer och förtroendevalda ska uppträda med klubbens bästa för ögonen. Medlemsnyttan kommer i första rummet.
 
Alla medel som klubben disponerar över kommer ytterst från medlemmarna. Klubbens tillgångar ska förvaltas utan onödigt risktagande. Alla beslut av större ekonomisk betydelse samt projekt och utvecklingsverksamhet ska underställas medlemsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ.
 
Ersättningar och arvoden
Styrelse, redaktionskommitté och övriga funktionärer och förtroendevalda arbetar utan ersättning.
 
Ersättningar och arvoden till anställda och utomstående ska vara sparsamma men måste vara anpassade till marknadsmässig nivå. Köpta tjänster bör upphandlas i konkurrens så långt möjligt.
 
Styrelsemedlemmar, funktionärer och övriga förtroendevalda har mot kvitto rätt att få ersättning för resor och måltider i samband med förrättning utanför hemorten.
 
Vid heldagsförrättning kan ersättning betalas med ett dagtraktamente av 150 kr exklusive frukost, annars 175 kr.
Vid medlemsmöte och Rixdag betalas kost och logi enligt överenskommelse samt reseersättning.
 
Skriftlig räkning för resor, kost, logi och kostnader i övrigt ska lämna till kansliet.
 
Resereglemente
Billigaste lämpliga färdmedel med hänsyn till förrättningens art ska utnyttjas.
Samåkning ska utnyttjas så långt praktiskt möjligt med hänsyn till omständigheterna. För resor med eget fordon är ersättningen enligt statliga normer (f.n. 1,85 kr per km).
 
Representationsregler

All representation ska ske kännetecknas av måttlighet och ansvar.
 
Intern representation får förekomma i samband med arbetsmöten (styrelsemöten, redaktionsmöten, genomgångar, föredrag etc). Det förutsätts att den interna representationen sker inom egna lokaler. Sådan representation består av enkel måltidsförtäring, måltidsdryck, kaffe, bröd, bakverk, frukt m.m. som kan anses ingå. Om externa deltagare närvarar gäller samma regler liksom om sammankomsten av praktiska skäl måste förläggas utanför egna lokaler.
 
Klubben står inte för några alkoholhaltiga drycker i något sammanhang med undantag av lättöl som ingår i av klubben betald måltid.
 
Förbindelse
Styrelse, redaktionskommitté, kansli och övriga funktionärer och förtroendevalda ska informeras om klubbens etiska regler och reglementen och i samband därmed förbinda sig att verka i enlighet med dessa.
 

 
Personuppgiftspolicy Motorcykelhistoriska klubben (MCHK)  juni 2018
 
MCHK lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister. Detta register tillhandahålls också för avdelningar och sektioner för att användas på samma sätt.
 
I registret lagras följande obligatoriska uppgifter
·       Namn
·       Adress
·       Postnummer och postadress
·       Medlemsnummer
·       Tillhörighet till avdelning/sektion
·       Betalt till och med.
 
Ytterligare frivilliga uppgifter som kan lagras är
·       Telefonnummer
·       E-postadress
·       Födelseår
 
Förutom detta kan medlemmen själv registrera fordonsinnehav.
 
Utlämning av uppgifter sker bara till
·       MAWIK som är ansvariga för drift av adressregistret
·       Tryckeriet som tar emot adressuppgifter för utskick av tidningen
·       MHRF som gör en avstämning mot sitt försäkringsregister.
Personuppgiftsbiträdesavtal finns med MAWIK och tryckeriet. Avtal är på gång med MHRF.
 
Behörigheter till registret lämnas till ett begränsat antal (tre st) huvudadministratörer samt till medlemsansvariga för respektive avdelning/sektion. Dessa lokaladministratörer kan bara se de medlemmar som de själva ansvarar för. Dessutom kan varje medlem se och rätta uppgifter om sig själv samt se ett begränsat antal uppgifter på personer som är medlemmar i samma avdelning/sektion.
 
Registret rensas årligen på  medlemmar som begärt utträde eller inte erlagt sin avgift.