Mchklogo%20CMYK

Frågor och svar

Här publiceras frågor från våra medlemmar med svar från den det berör.

Frågor till MHRF gällande Ursprungskontroll, 2018-12-20

Fråga 1: Vad innebär tillämpningen av ev nya (reviderade) bestämmelser för ursprungskontroll praktiskt? 

Fråga 2: Går det nu, i dagsläget, att ev registreringsbesiktiga veteranmotorcyklar för vilka det 

  1. ej alltid finns gamla regisreringsbevis.
  2. fullständig härledbar historik och/eller
  3. som består av under lång tid ihopsamlade delar?
Fråga 3: Är det så att det fortfarande, i undantagsfall, går att med ett MHRF-intyg erhålla ett tillräckligt underlag för godkänd ursprungskontroll?
 

Frågeställare Medlem i Göteborg

Svar 2019-02-22
MHRF har gjort samma iakttagelse avseende Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:89. Föreskriften har sin bakgrund i Trafiksäkerhets-verkets föreskrift TSVFS 1992:51 vars syfte var att möjliggöra registrering av uppbyggda fordon som därtill kunde sakna dokument. Innan krävde en sådan registrering dispens. Dåvarande AB Svensk Bilprovning tolkade föreskriften; att det öppnade en möjlighet att bygga ett fordon av delar från flera fordon av motsvarande årsmodell, det måste dock alltid finnas ett grundfordon (renoveringsobjekt) i botten, och det måste vid den tidpunkten vara minst 20 år gammal.
 
Idag synes dock Transportstyrelsen i Örebro vid en ansökan om ursprungskontroll alltid kräva ett registreringsbevis i original eller en vidimerad kopia från svenskt arkiv. MHRF har från Transportstyrelsen i Borlänge avseende föreskrift om tekniska identifiering VVFS 2007:490 under hösten 2018 fått besked om att den kommer ersättas av en ny föreskrift. I samband med den informationen nämndes att TSFS 2010:89 kunde komma att upphävas och införlivas i den nya föreskriften. För MHRF är det ännu oklart vad det i så fall skulle kunna innebära då vi ännu inte sett något förslag.
 
Av det skälet kommer frågan om TSFS 2010:89 tas upp i två möten med dels ursprungskontrollen i Örebro dels med Transportstyrelsens fordonsinformation/ledningsgrupp under mars/april månad.
 
Ursprungskontrollen har över åren skärpts på ett sätt som MHRF idag anser inte är proportionellt med syftet att säkerställa att stulna fordon inte registreras eller att oäkta handlingar används.
 
MHRF-intyg används idag nästan uteslutande av besiktningsorganen i samband med registreringsbesiktningen.
 
MHRF grundsyn är att fordonet ska kunna registreras om det existerar och inte uppenbart är stulet. Där är vi dock inte i dagsläget.

 Generalsekreterare MHRF