Mchklogo%20CMYK

Årsmöte 2019

Lasse Nilsson, ordförande Lasse Nilsson, ordförande

Årsmötet hölls den 23 mars 2019!

Till höger finns samtliga årsmötesdokument
med undertecknade original.

Nedan finns rapport från mötet och i kallelsen
där under finns de föreslagna stadgeändringarna ( markerat med rött) som antogs vid  årsmötet.

Rapport från årsmötet den 23 mars 2019

Drygt 30 personer samlades den 23 mars på Sjögestad Motell söder om Linköping. Mats Munklinde valdes som ordförande för årsmötet.
 
Lars Nilsson redogjorde för verksamheten 2018 som till stor del präglats av arbete med enkäten och bearbetning av resultatet. Styrelsen har, enligt enkätresultatet, styrkt arbetet med tidningen samt genomfört aktiviteter för att öka synlighet utanför etablerade medlemskretsen. Det ekonomiska resultatet blev ett underskott på 112 000 kr mot budgeterat underskott på 365 000 kr. Anledning till underskottet är att föreningen har en lite för stor kassa för en ideell förening. Underskottet har bland annat använts till verksamhetsstöd till avdelningar och sektioner samt till att göra MCHK synligt.
 
Därefter kom sedvanliga punkter med godkännande av resultatet, revisorernas berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 
Styrelsen har arbetat fram ett förslag på aktiviteter under 2019 och fram till årsmötet 2020. Lars N redogjorde för dessa som bland annat inkluderar ett arbete med att skapa förutsättningar för ett medlemskap i MCHK oavsett avdelning, sektion eller riks. Detta innebär utredningar och diskussioner om konsekvenser organisatoriskt och ekonomiskt samt spegling av de olika aspekter som detta får för medlemmar och ”klubbar”. En arbetsgrupp kommer att startas upp med deltagare från olika intressenter med målet att ha ”något” att diskutera vid Rixdagen i höst.
 
Styrelsen har också föreslagit två ändringar i stadgarna beroende av GDPR och för att säkra klubben mot ”kupper”.
 
Förslaget till budget innehåller fortsatt satsning på tidningen och på ett stöd till avdelningar/sektioner för aktiviteter som främjar medlems–rekrytering. Även denna budget siktar på ett underskott för att minska kassan. Medlemsavgiften kvarstår på 300 kr per år för 2020.
 
Årsmötet valde sedan styrelse

 • Lars Nilsson, Hässelby, ordförande. Omval till 2021
 • Ledamöter:
  · Hampus von Post, Ekerö. Omval till 2021
  · Lars Johansson, Solna. Vald till 2020. Kvarstår
  · Lennart Olsson, Malmö. Vald till 2020. Kvarstår
  · Lennart Larsson, Upplands Väsby. Nyval till 2021
  · Lennart Hallme, Spånga. Nyval till 2021
  · Sven Ersson, Älvsjö. Nyval till 2021
  · Michael Rehnberg, Skövde. Omval till 2021 Suppleant
  · Peter Sandström, Upplands Väsby. Nyval till 2021 suppleant

 
Som valberedning utsågs

 • Lennart Andersson, Mälardalen
 • Michael Mattson, Gävleborg
 • P O Franssen, Östgöta
 

Styrelsen MCHK

KALLELSE till årsmöte i Motorcykelhistoriska klubben 2019

Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 23 mars 2019 på Sjögestad Motell, Vikingstad, utanför Linköping. Mötet börjar kl. 13.00.

Vi hoppas på en god anslutning. Verksamheten under 2019 kommer att innebära uppföljning av resultatet från medlemsenkäten. Tidning och hemsida kommer att vidareutvecklas och vi fortsätter att engagera fler avdelningar och sektioner i vårt gemensamma medlemsregister samt hemsidan.

MCHK står för en enkel lunch för årsmötesdeltagarna från kl. 12.00 i motellets matsal. Efter mötet finns kaffe och kaka. För planeringens skull ber vi alla som avser att äta lunch att meddela detta senast den 13 mars till MCHKs kansli på telefon: 08-26 07 84 eller på mejl. Kansliet är öppet måndagar kl. 10-14.

Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Kallelsen finns även införd på MCHKs hemsida. Röstlängd upprättas genom anteckning av närvaro vid mötets början.

Alla årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kan också beställas hos MCHKs kansli. Handlingar i begränsat antal kommer att finnas på plats.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen
 15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
 16. Fastställande av medlemsavgifter
 17. Mötet avslutas


Hjärtligt välkomna
Styrelsen
 
Förslag till stadgeändring
Styrelsen föreslår två ändringar i stadgarna enligt nedan. Den första ändringen är en följd av GDPR. Den andra ändringen är för att göra tydligare om rösträtt på årsmöten. Fullständiga texten till stadgarna finns på hemsidan.
 
Detta utskick kombineras av praktiska skäl med aviseringen. Det kommer på några dagar när inte uppfylla stadgarnas krav på två månaders avisering för stadgeändring om man med det menar mottagarna tillhanda. Vi menar att det ändå borde kunna godtas med tanke på att det i ena fallet grundas på lag respektive i andra fallet är en ren ordningsfråga.

§5 Medlemskap och ansökan
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till klubbens kansli via hemsida, post eller e-post. Medlemskap anses gälla när den första medlemsavgiften är betald

För administration av medlemmar och medlemsavgifter används ett datorieserat register. Genom inbetalning av medlemsavgifter godkänner medlemmen hantering av personuppgifter. Dessa uppgifter ska enbart användas mellan medlemmar och för utskick av tidning, avisering av medlemsavgift samt andra utskick till medlemmarna från MCHK beslutade av styrelsen.

§10 Röstning vid medlemsmöte
Varje medlem har en röst och röstningen ska vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får inte förekomma. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Rösträtt vid årsmöte eller annat allmänt möte tillkommer medlem vars medlemsavgift inbetalats till MCHK senast 5 dagar före mötet.