Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2017 > 11

Med ryktet som världens bästa tvåtaktare går JAWA ständigt framåt. Därom talar varje linje, varje detalj hos den nya modellen av den tvåcylindriga 350 cc.

JAWA - SUPERSPORT 350

MCHK har ett omfattande arkiv med instruktionsböcker, reservdelsböcker, broschyrer m.m. Mycket intressant läsning.

Rapport från Rixdag 2017
36 personer deltog på mötet. Dessa representerade i stort sett alla specialsektioner och avdelningar.

Lars Nilsson hälsade alla välkomna till mötet och inledde med en enkel programförklaring för dagens aktiviteter.

Varje avdelning/sektion redogjorde kort för hur de nyttjat aktivitetsstödet samt om det största problemet/utmaningen för verksamheten.

Mälardalen har använt aktivitetsstödet för att belöna sina funktionärer bl.a.  med en utflykt till Scania i Södertälje. Utmaningen, och samtidigt möjligheten, är medlemsregistret. Man har engagerat en administratör för att hantera registret och ser möjligheter att använda detta för bättre kontakt med sina medlemmar. Man har också aktivt värvat medlemmar på mässor och träffar men det kan alltid komma fler.

Östgöta har bjudit sina medlemmar på fika som vanligtvis kostar pengar för dem. Dessutom sker en viss fondering då avdelningen fyller 50 nästa år. Utmaningen är återväxten och man kommer att göra en utsökning ur Riks medlemmar för att värva! Mopeder är ett viktigt segment men dilemmat ligger i att bara hantera ”riktiga” mopeder.

Stockholm har firat 50 år som klubb och använt bidraget delvis till detta. Det blev ett rally med lunch inkluderat. Utmaningen är samhörigheten i klubben. Hur man skapar vi-känsla på ett bra sätt.

Nerike har använt stödet till ny ljudanläggning i klubbstugan samt profilhöjande grejor typ flaggor och vimplar. Det som kommit från Riks där är välkommet. Dessutom har man varit tvingade att höja årsavgiften i år pga kostnadsökningar för kåken bl.a. Expansionsmöjligheten ligger troligen bland mopedinnehavare men kan vara problematiskt. Avdelningen har många aktiviteter och deltagare på sina träffar men fler önskas.

Syd har bl.a köpt ett tält med tillhörande utrustning för att vara synliga på olika träffar. Inte bara på ”sina egna” utan också vid andra tillfällen. Man har där bedrivit aktiv värvning med ganska gott resultat. Utmaningen är att föryngra medlemskåren. Familjeaktiviteter kan vara ett verktyg. Man ser också inbjudan till styrelsearbete som en möjlighet.
Västbergslagen har använt bidraget till att täcka sitt underskott. Man har problem med resurser och rekrytering. Området man ska täcka är stort och medelåldern hög.

Gotland är glada för pengarna och har använt dem till att bekosta sina möteslokaler. Man har också gjort en egen satsning på hemsida och kommer att bedriva värvning bland 2-taktare och inte bara mopeder.
Skaraborg har under en period fört en tynande tillvaro men vitaliserat sig ordentligt. Man rör sig mycket på olika evenemang i området och behöver material för att synas. Flaggor och annat profilmaterial är välkommet.

Rundbana har ej ansökt om aktivitetsstöd men den kommer inom kort. Hittills hålls medlemsantalet uppe men mest med norrmän och finländare. En broschyr har tagits fram som beskriver verksamheten.

Cross & Trial har nystartat och är på gång. Årsracet är det stora evenemanget för året men fler kommer. En Facebook-sida är prioriterad. Militär har sin verksamhet ihop med MCV och har också problem med nytillskott av medlemmar. Det finns inga mc-ordonnanser längre! Man har engagerat sig i att ta hand om Röda Kors Albin, MC-mässan och en utställning på Waxholms fästning. Stödet har använts till att täcka ett tidigare underskott.

Gävleborg har använt sitt bidrag till att värva medlemmar och till ett större prisbord på Valborundan.
 
Allmän info om MCHK Riks.
Nyckelorden för verksamheten är Identitet, samhörighet och synlighet. Enligt dessa deviser har vi skaffat tydligare profil och deltagit i ett flertal evenemang. Antalet medlemmar i Riks fortsätter att öka. Alla avdelningar/sektioner har inte ansökt om verksamhetsbidrag och det finns medel kvar att hämta.

Profilmaterialet har mottagits väl. Styrelsen fortsätter att se över behov och kommer med förslag. Bl.a. diskuterades hur man kan utforma en klubbväst så att den passar vår profil.

Digitaliseringen fortsätter men papperstidningen kommer att fortleva framöver. Ekonomin är mycket bra. Vi har budgeterat för underskott men kommer troligen att få ett visst överskott.

Tidningen får fortsatt positivt mottagande. Vi önskar dock bidrag av olika slag t.ex. om teknik och renoveringar. Uttalades att tidningen är viktig och måste hålla hög kvalitet. Om det bedöms angeläget kan ersättning lämnas för beställt och publicerat material.  Det gäller i första hand för utlägg, t.ex. resor och andra kostnader, men kan även komma i fråga som ett författararvode.

De digitala medierna mail, facebook och hemsidan är av stor betydelse för tillväxt och rationell hantering av information. Nu är två avdelningar helt inlästa i medlemsregistret och ett antal ligger på kö.

Fler delegater från avdelningar och sektioner önskas i styrelsen. Lennart Olsson, MCHK Syd, deltar via skype på styrelsemötena och det fungerar utmärkt. Mopeder är viktigt som rekryteringsgrund men vi har problem med att det förekommer så många nya ”oäkta” moppar. Inställningen till detta behöver ventileras.

Kraven på godkänd personlig utrustning på våra träffar behöver också ventileras mer. Vi vill uppmuntra bra utrustning för att undvika skador utan att behöva agera poliser. Även skicket på våra fordon skulle behöva en översyn. Även detta som ett steg i att förebygga olyckor.

Riks jobbar vidare med en ”Handbok för rallyn och träffar” som också innehåller ett kapitel om förberedelser för olyckor under utflykten. Ska också innehålla text om arrangörsansvar.

Det finns propåer om metoder för att starta upp aktiviteter på nya platser och specialsektioner. Detta borde inte vara svårt men formalia (krav på styrelse, stadgar, ordförande, verksamhetsplan) kan fördröja.

Samarbetet med SMC är precis uppstartat och kommer att handla om körövning, trafiksäkerhet och påverkansmöjligheter på myndigheter.

Vi konstaterade att det inte finns något principiellt hinder mot kommersiella inslag i tidningen. Det måste dock göras en bedömning i varje enskilt fall. Det kan bli underlag för en senare policy.

Valberedning
För de flesta poster finns förslag inför vårens årsmöte i mars. Någon återstår, bl.a. ytterligare en till styrelsen. Det stora uppdraget nu är att finna ersättare för Hampus och Lars Nilsson som aviserat avgång 2019. Delar av nuvarande valberedning kommer att dra sig tillbaks efter årsmötet 2018. Avdelningar och sektioner uppmanas att bidra med förslag. Mer info om detta kommer under året.
 
Idéer och tankar som spontant kom fram under mötet
Går det att skapa ett ”märkesforum” inom MCHK med t.ex. alla BSA-frälsta, BMW-fantaster eller Indian-specialister?
Flera har problem kring mopparna och inställning till dem. Ett dilemma mellan önskemål om många deltagare och olust inför fordon som inte är ”äkta” enligt regelverket.

Avdelningarna önskar att Riks tar tag i frågan kring påhängsmotorer som i princip är ”olagliga” eller åtminstone med osäker juridisk status. MHRF är kanalen att bearbeta.
 
Väl mött igen senast vid årsmötet som sker i Linköping i slutet av mars.
 
Vid anteckningarna
Lars Johansson

Ett exempel på NV:s bredd i form av en TT version Ett exempel på NV:s bredd i form av en TT version

Lördagen den 28 oktober hade en MCHK medlem från Roslagen, Kenneth Gustavsson ordnat ett besök, för sitt "kompisgäng"  hos Nymans vänner i Uppsala. Vi var elva stycken som först fick en föredragning om Nymans industrihistoria. Sedan fortsatte det med en guidad visning av samlingarna.

Här fick vi se allt från diskmaskiner till motorcyklar. Tyngdpunkten var dock tvåhjuliga fordon. 

Jag rekommenderar varmt ett besök hos dem. De har en förträfflig guidning till självkostnad för deltagarnas kaffe med dopp. I övrigt helt ideellt. NV har också en mycket intressant historia framförallt runt deras moped och motorcykeltillverkning. Missa inte detta.

En hel del av mötet ägnades åt planering av den kommande Rixdagen dvs det möte som genomförs med styrelsen i de olika sektionerna och avdelningarna. Det blir viss avrapportering men också diskussioner kring bemanning av styrelsen och frågor kring föryngring. Bl.a har det inkommit ett förslag på Moppesektion som vi ska brhandla.
 
Styrelsen arbetar med ett dokument ”om något händer” dvs som en förberedelse för dem som arrangerar träffar. Vi tog också upp om vi kan/ska/bör ställa krav på ordentlig skyddsutrustning på våra möten och utflykter. Detta för att tänka förebyggande och slippa hantera incidenter.
 
Mälardalen är nu inläst i Medlemsregistret och har börjat arbeta där. Fler är på gång snart.
 
Vi har också etablerat en arbetsgrupp för att följa upp vårt möte med Jesper från SMC. Förslag på innehåll i samarbetet är utbildning, möjligheter att testa våra gamla mc och samarbete kring olika påverkansmöjligheter på myndigheter.
 
Ekonomin följer fortfarande plan.
 
Vi beslutade att lägga upp alla de tidningar vi har i pdf-format bakom lösenord på vår hemsida. Lösenordet (samma för alla) kommer att distribueras i nyhetsbrevet till att börja med.