Mchklogo%20CMYK

NOTISER

2017

Vi började med en uppföljning av Rixdagen och konstaterade att det ”kändes bra”. Hoppas deltagarna har samma bild av mötet.
 
Vi beslutade sedan att ha ett internt seminarium med styrelse och redax om innehåll, inriktning och arbetsformer för MCHK-tidningen. Detta för att se hur vi kan fortsätta att förbättra oss och vidareutveckla tidningen.
 
Moppesektion diskuterades och vi konstaterade att vi är positiva till mopeder och ska skriva om företeelsen, tala om risker och uppmuntra säkerhet och skydd. Vi ska stödja lokala aktiviteter och försöka ta fram råd och tips för moppeaktiviteter. Vi ska arbeta med opinionsbildare och myndigheter när det gäller regelverk t.ex. kring påhängsmotorer och 98-kubikare. Vi ska se hur import kan förenklas och förbättras när det gäller TSV-märkning och användning. Vi ska uppmuntra koncept och kunskap. Men vi skapar f.n. ingen ny sektion då det behövs eldsjäl och moppeintresset/användning är lokal.
Hampus kommer att fortsätta med handboken för träffar med ett speciellt fokus på förberedelser för allvarliga händelser.
 
Framtagning av profilkläder och regalier fortsätter.
 
Mälardalen och Gävleborg är inlästa i MCHKs medlemsregister och det fungerar bra. Fler står på kö. Och Gävleborg är upplagda i vår gemensamma plattform för web. Även här är fler intresserade.
 
Årsmötet kommer att genomföras 17/3 kl. 13-16 på hotell Sjögestad utanför Linköping. Kallelse kommer senare.
 

Med ryktet som världens bästa tvåtaktare går JAWA ständigt framåt. Därom talar varje linje, varje detalj hos den nya modellen av den tvåcylindriga 350 cc.

JAWA - SUPERSPORT 350

MCHK har ett omfattande arkiv med instruktionsböcker, reservdelsböcker, broschyrer m.m. Mycket intressant läsning.

Rapport från Rixdag 2017
36 personer deltog på mötet. Dessa representerade i stort sett alla specialsektioner och avdelningar.

Lars Nilsson hälsade alla välkomna till mötet och inledde med en enkel programförklaring för dagens aktiviteter.

Varje avdelning/sektion redogjorde kort för hur de nyttjat aktivitetsstödet samt om det största problemet/utmaningen för verksamheten.

Mälardalen har använt aktivitetsstödet för att belöna sina funktionärer bl.a.  med en utflykt till Scania i Södertälje. Utmaningen, och samtidigt möjligheten, är medlemsregistret. Man har engagerat en administratör för att hantera registret och ser möjligheter att använda detta för bättre kontakt med sina medlemmar. Man har också aktivt värvat medlemmar på mässor och träffar men det kan alltid komma fler.

Östgöta har bjudit sina medlemmar på fika som vanligtvis kostar pengar för dem. Dessutom sker en viss fondering då avdelningen fyller 50 nästa år. Utmaningen är återväxten och man kommer att göra en utsökning ur Riks medlemmar för att värva! Mopeder är ett viktigt segment men dilemmat ligger i att bara hantera ”riktiga” mopeder.

Stockholm har firat 50 år som klubb och använt bidraget delvis till detta. Det blev ett rally med lunch inkluderat. Utmaningen är samhörigheten i klubben. Hur man skapar vi-känsla på ett bra sätt.

Nerike har använt stödet till ny ljudanläggning i klubbstugan samt profilhöjande grejor typ flaggor och vimplar. Det som kommit från Riks där är välkommet. Dessutom har man varit tvingade att höja årsavgiften i år pga kostnadsökningar för kåken bl.a. Expansionsmöjligheten ligger troligen bland mopedinnehavare men kan vara problematiskt. Avdelningen har många aktiviteter och deltagare på sina träffar men fler önskas.

Syd har bl.a köpt ett tält med tillhörande utrustning för att vara synliga på olika träffar. Inte bara på ”sina egna” utan också vid andra tillfällen. Man har där bedrivit aktiv värvning med ganska gott resultat. Utmaningen är att föryngra medlemskåren. Familjeaktiviteter kan vara ett verktyg. Man ser också inbjudan till styrelsearbete som en möjlighet.
Västbergslagen har använt bidraget till att täcka sitt underskott. Man har problem med resurser och rekrytering. Området man ska täcka är stort och medelåldern hög.

Gotland är glada för pengarna och har använt dem till att bekosta sina möteslokaler. Man har också gjort en egen satsning på hemsida och kommer att bedriva värvning bland 2-taktare och inte bara mopeder.
Skaraborg har under en period fört en tynande tillvaro men vitaliserat sig ordentligt. Man rör sig mycket på olika evenemang i området och behöver material för att synas. Flaggor och annat profilmaterial är välkommet.

Rundbana har ej ansökt om aktivitetsstöd men den kommer inom kort. Hittills hålls medlemsantalet uppe men mest med norrmän och finländare. En broschyr har tagits fram som beskriver verksamheten.

Cross & Trial har nystartat och är på gång. Årsracet är det stora evenemanget för året men fler kommer. En Facebook-sida är prioriterad. Militär har sin verksamhet ihop med MCV och har också problem med nytillskott av medlemmar. Det finns inga mc-ordonnanser längre! Man har engagerat sig i att ta hand om Röda Kors Albin, MC-mässan och en utställning på Waxholms fästning. Stödet har använts till att täcka ett tidigare underskott.

Gävleborg har använt sitt bidrag till att värva medlemmar och till ett större prisbord på Valborundan.
 
Allmän info om MCHK Riks.
Nyckelorden för verksamheten är Identitet, samhörighet och synlighet. Enligt dessa deviser har vi skaffat tydligare profil och deltagit i ett flertal evenemang. Antalet medlemmar i Riks fortsätter att öka. Alla avdelningar/sektioner har inte ansökt om verksamhetsbidrag och det finns medel kvar att hämta.

Profilmaterialet har mottagits väl. Styrelsen fortsätter att se över behov och kommer med förslag. Bl.a. diskuterades hur man kan utforma en klubbväst så att den passar vår profil.

Digitaliseringen fortsätter men papperstidningen kommer att fortleva framöver. Ekonomin är mycket bra. Vi har budgeterat för underskott men kommer troligen att få ett visst överskott.

Tidningen får fortsatt positivt mottagande. Vi önskar dock bidrag av olika slag t.ex. om teknik och renoveringar. Uttalades att tidningen är viktig och måste hålla hög kvalitet. Om det bedöms angeläget kan ersättning lämnas för beställt och publicerat material.  Det gäller i första hand för utlägg, t.ex. resor och andra kostnader, men kan även komma i fråga som ett författararvode.

De digitala medierna mail, facebook och hemsidan är av stor betydelse för tillväxt och rationell hantering av information. Nu är två avdelningar helt inlästa i medlemsregistret och ett antal ligger på kö.

Fler delegater från avdelningar och sektioner önskas i styrelsen. Lennart Olsson, MCHK Syd, deltar via skype på styrelsemötena och det fungerar utmärkt. Mopeder är viktigt som rekryteringsgrund men vi har problem med att det förekommer så många nya ”oäkta” moppar. Inställningen till detta behöver ventileras.

Kraven på godkänd personlig utrustning på våra träffar behöver också ventileras mer. Vi vill uppmuntra bra utrustning för att undvika skador utan att behöva agera poliser. Även skicket på våra fordon skulle behöva en översyn. Även detta som ett steg i att förebygga olyckor.

Riks jobbar vidare med en ”Handbok för rallyn och träffar” som också innehåller ett kapitel om förberedelser för olyckor under utflykten. Ska också innehålla text om arrangörsansvar.

Det finns propåer om metoder för att starta upp aktiviteter på nya platser och specialsektioner. Detta borde inte vara svårt men formalia (krav på styrelse, stadgar, ordförande, verksamhetsplan) kan fördröja.

Samarbetet med SMC är precis uppstartat och kommer att handla om körövning, trafiksäkerhet och påverkansmöjligheter på myndigheter.

Vi konstaterade att det inte finns något principiellt hinder mot kommersiella inslag i tidningen. Det måste dock göras en bedömning i varje enskilt fall. Det kan bli underlag för en senare policy.

Valberedning
För de flesta poster finns förslag inför vårens årsmöte i mars. Någon återstår, bl.a. ytterligare en till styrelsen. Det stora uppdraget nu är att finna ersättare för Hampus och Lars Nilsson som aviserat avgång 2019. Delar av nuvarande valberedning kommer att dra sig tillbaks efter årsmötet 2018. Avdelningar och sektioner uppmanas att bidra med förslag. Mer info om detta kommer under året.
 
Idéer och tankar som spontant kom fram under mötet
Går det att skapa ett ”märkesforum” inom MCHK med t.ex. alla BSA-frälsta, BMW-fantaster eller Indian-specialister?
Flera har problem kring mopparna och inställning till dem. Ett dilemma mellan önskemål om många deltagare och olust inför fordon som inte är ”äkta” enligt regelverket.

Avdelningarna önskar att Riks tar tag i frågan kring påhängsmotorer som i princip är ”olagliga” eller åtminstone med osäker juridisk status. MHRF är kanalen att bearbeta.
 
Väl mött igen senast vid årsmötet som sker i Linköping i slutet av mars.
 
Vid anteckningarna
Lars Johansson

Ett exempel på NV:s bredd i form av en TT version Ett exempel på NV:s bredd i form av en TT version

Lördagen den 28 oktober hade en MCHK medlem från Roslagen, Kenneth Gustavsson ordnat ett besök, för sitt "kompisgäng"  hos Nymans vänner i Uppsala. Vi var elva stycken som först fick en föredragning om Nymans industrihistoria. Sedan fortsatte det med en guidad visning av samlingarna.

Här fick vi se allt från diskmaskiner till motorcyklar. Tyngdpunkten var dock tvåhjuliga fordon. 

Jag rekommenderar varmt ett besök hos dem. De har en förträfflig guidning till självkostnad för deltagarnas kaffe med dopp. I övrigt helt ideellt. NV har också en mycket intressant historia framförallt runt deras moped och motorcykeltillverkning. Missa inte detta.

En hel del av mötet ägnades åt planering av den kommande Rixdagen dvs det möte som genomförs med styrelsen i de olika sektionerna och avdelningarna. Det blir viss avrapportering men också diskussioner kring bemanning av styrelsen och frågor kring föryngring. Bl.a har det inkommit ett förslag på Moppesektion som vi ska brhandla.
 
Styrelsen arbetar med ett dokument ”om något händer” dvs som en förberedelse för dem som arrangerar träffar. Vi tog också upp om vi kan/ska/bör ställa krav på ordentlig skyddsutrustning på våra möten och utflykter. Detta för att tänka förebyggande och slippa hantera incidenter.
 
Mälardalen är nu inläst i Medlemsregistret och har börjat arbeta där. Fler är på gång snart.
 
Vi har också etablerat en arbetsgrupp för att följa upp vårt möte med Jesper från SMC. Förslag på innehåll i samarbetet är utbildning, möjligheter att testa våra gamla mc och samarbete kring olika påverkansmöjligheter på myndigheter.
 
Ekonomin följer fortfarande plan.
 
Vi beslutade att lägga upp alla de tidningar vi har i pdf-format bakom lösenord på vår hemsida. Lösenordet (samma för alla) kommer att distribueras i nyhetsbrevet till att börja med.
 

Läste med stort intresse er artikel om Hans Varverud och hans arbete med gamla Royal Enfield. Under avsnittet En ovanlig motor  fanns uppgiften att  500 Twin aldrig lockade köpare i Sverige.

Men åtminstone en hoj fann vägen hit. Jag bifogar en bild tagen 1967 på mig och min dåvarande mc, en RE 500 twin från 1953.  Köpt av mig året innan i Bandhagen. Sommaren 1967 körde jag runt stora delar av västeuropa på cykeln. Den gick som en klocka och än idag ångrar jag naturligtvis biittert att jag så småningom sålde den.
Kanske inte världens bästa mc-bild men åtminstone tidstypisk tröja.

Mvh
Lars Sandström
 

Mycket av mötet gick åt till att diskutera både praktiska frågor och innehållet på Rixdagen 18-19 november i Örebro. Detta är det tillfälle på året styrelserna för de olika avdelningarna och sektionerna träffas för att följa upp verksamhetsåret hittills samt förbereda för årsmötet. Innehållet på Rixdagen i år kommer att innehålla rapporter från de som erhållit bidrag under året. Men framförallt handlar det om framtiden för MCHK dvs hur vi ska behålla och utveckla vår position som ledande motorcykelhistorisk klubb. Det handlar om aktiviteter, medlemmar, stöd, utveckling och annat.
 
Vi rapporterade också från ett möte vi haft med SMC om samverkan i första hand kring utbildningar men också kring utveckling av verksamheterna. Dessutom hur vi kan stödja SMC när det gäller deras viktiga arbete inom mcsäkerhet och fordons- och trafikpolitik.
 
Styrelsen anser att det behövs ett dokument som förbereder klubbar och sektioner vad de kan förbereda om det händer en olycka under en aktivitet.
 
Även försäkringar diskuterades då vi fått viss återkoppling på våra propåer till MHRF. Arbetet fortsätter framförallt med att utröna vad det är för försäkring medlemmarna vill ha och behöver. Kanske inte bara billigt utan framförallt bra!
 
Nästa års aktiviteter behöver planeras redan nu men vi har en ”evenemangsansvarig” som återkommer.  I samband med detta diskuterade vi också vilka ”attiraljer” vi behöver och vill ha. Det är viktigt att vi syns när vi är ute!
 
Totalt har vi betalat ut bidrag till sektioner och avdelningar för 1678 medlemmar. Hur de har använts kommer att redovisas på Rixdan.
 
Vi beslutade att, av princip, inte betala för material som finns i vårt omfattande arkiv. Bakgrunden är att det kan bli diskussion om verkligt värde. Vår uppgift är att tillhandahålla information, inte äga den. Därför tar vi gärna emot kopior av material och helst i digital form (inskannat). Vi arbetar fortfarande med att tillgängliggöra innehållet i arkivet på vår hemsida men vi har inte resurser och teknik för detta. Material tas gärna emot i alla former dvs digitalt, på papper, som kopior eller original.
 
Två filmer är inlämnade för digitalisering. Det är en bråkdel av vad som finns i arkivet. Faller detta väl ut så kan vi komma att digitalisera mer. Tanken är att ”låna ut” filmerna till avdelningar och sektioner för visning på träffar.
 
Tidningen kommer som planerat och ekonomin följer prognos.
 

Diskussionerna om hur vår klubb kan utvecklas fortsätter med idéer och tankar. En del kommer att presenteras vid Rixdagen med fortsatta diskussioner inför årsmötet nästa år. Spännande!
 
Medlemsregistret är i princip färdigt att användas av avdelningar och sektioner. I slutet av september bjuder vi in till en studiedag (workshop på modern svenska) kring hur registret kan användas.
 
Medlemskampanjen är f.n. avslutad efter årsracet och Mälaren runt.
 
Vi beslutade att planera för deltagande i mc-mässan i Göteborg i januari. Det kommer att behövas hjälp från de som bor i Göteborg. Anmäl intresse till kansliet. Förutom mc-mässan kommer vi att finnas på ytterligare evenemang under 2018 under mottot ”ökad synlighet”. Vi ska också besluta om vilket som ska vara MCHK Årsrally efter Valborundan 2017.
 
MHRF-försäkringen och besiktningsmännens arbete är en ständig fråga. Vi bokar in ett möte med MHRF för att påbörja diskussioner under senhösten.
 
Vi faställde denna gång etiska regler för MCHK och resereglemente. Dokumentet publiceras på MCHK hemsida.
 
Planering för höstens Rixdag i 18-19 november Örebro pågår. Kallelse kommer att sändas till avdelningar och sektioner inom kort.
 
Gunnar ”Krax” Karlsson har förtjänstfullt tittat igenom alla 16 mm filmer som ligger i kansliets arkiv. Någon eller några av dessa filmer kommer att digitaliseras under hösten så att visning kan ske under lokala klubbträffar när mörkret lägger sig över Sverige. Mer information kommer.
 
Lars Johansson

MCHK är till för Dig som:

  • gillar äldre motorcyklar och mopeder.
  • vill vara med på träffar och utflykter
  • som behöver tips om renoveringar och reservdelar.
Som medlem bidrar du också till att främja vår hobby rent allmänt.

MCHK kommer att finnas med vårt tält på Årsracet i Linköping den 4 aug. och på Mälaren runt i Eskilstuna den 19 aug. Givetvis finns ett antal motorcyklar att beskåda i tältet. På plats under dessa dagar erbjuds Du medlemskap enligt följande:
Du betalar 300 kr som motsvarar vår årsavgift. Du får då medlemskap för 2017 och hela 2018. Du får alla årets tidningar, 4 st, och 2018 års 4 nummer. Förutom det sedvanliga välkomstpaketet får du också vår klubbkeps och t-shirt om du besöker oss och tecknar medlemskap under dessa dagar.

Du är varmt välkommen att bli en del av vårt nätverk med ca 3500 mc-entusiaster!

Denna gång hade vi bokat ett längre möte för att hinna diskutera lite mer långsiktiga frågor. Vi diskuterade vårt förhållande till andra mc-organisationer och motorhistoriska organisationer.
 
Vi diskuterade också hur vi kan se och stödja olika organisationsformer för medlemskap och aktiviteter. Kanske den traditionella formen med lokal styrelse, stadgar och avgifter går att komplettera? Vi diskuterade också konsekvenserna av detta för Riks och för avdelningar och sektioner.
 
Även vårt eget ”existensberättigande” diskuterades med utvikningar åt ”varför finns vi” och ”vem är vi till för”. En tanke är att vi (kanske) ska stå på två ben nämligen ”Socialt nav” samt ”Kunskaps- och erfarenhetsförmedling”. Samstämmigt konstaterades att den för närvarande absolut viktigaste strategiska uppgiften för MCHK är att vara synlig. Det måste lyftas fram i alla sammanhang och ska påverka alla våra aktiviteter.
 
Rapporter
Medlemsregistret är nu färdigt för produktionssättning och Mälardalen blir första avdelning. Till hösten planerar vi en studiedag för lokala katalogadministratörer. Mer om detta kommer senare.

Arbetet med webbplats fortsätter också. Först ut där blir troligen Gävleborg. Denna webbplats kommer att likna www.mchk.org.

Planering för kommande evenemang fortgår. Det som är på gång är Årsracet i Linköping och Mälaren runt.
 
Ekonomin följer budget. Och arbetet med tidning och sociala medier rullar på enligt plan.
 
Beslut
Vi beslutade att starta aktiviteter i augusti med goda förmåner för nya medlemmar. Mer info kommer. Vi konstaterade också  att kommersiella inslag i t.ex. tidningen inte strider mot klubbens ändamål och idé. Ett viktigt beslut är att årets Rixdag ska hållas 18/11 till 19/11. Vi återkommer med plats och tider.

Lördagen den 10 juni genomfördes NV rallyt i Uppsala av Nymans vänner. Ett rally med 150 motorcyklar och mopeder.
Att det finns många NV på startlinjen är ju självklart men det finns en hel del annat att vila ögonen på. Militärmotorcyklar, engelska och japanska klassiker och en hel del övrigt.

Utmärkande för rallyt är den fina organisationen som Nymans vänner står för. Kaffe och lunch, pilning av banan, kontroller och tydlig information förgyllde tillvaron för deltagarna. De lyckades också med konststycket att få deltagarna i mål, rätta tipssvaren och genomföra prisutdelning för ett avslut ca 14.00. Mycket bra arbetat. Ett trevligt rally som varmt rekommenderas.

MCHK:s representant Torsten Wohlin dekorerade Torsten Hallman med MCHK:s guldnål. MCHK:s representant Torsten Wohlin dekorerade Torsten Hallman med MCHK:s guldnål.

MCHK Mälardalen hade arrangerat en välbesökt träff med Torsten Hallman, där han berättade om sin karriär. MCHK riks passade också på att tilldela Torsten Hallman sin guldnål. Under ett par timmar så berättade Torsten om sina äventyr som motocrossförare. Större delen av hans lagkompisar som vann VM fanns också på plats.

Arrangemanget inramades med en hel del veteranmotorcyklar och även bilar. Givetvis så hade mc museet sina portar vidöppna denna dag. MCHK Mälardalen hade gjort ett fantastiskt jobb, vilket visade sig i ett välorganiserat och intressant möte.